ΕλληνικήΟλιγαρχία。 Τελός

ΕλληνικήΟλιγαρχία。 Τέλος

Παράτηνπολύχρονηοικονομικήκρίσηκαιτηνεπιβολήδυσβάσταχτωνμεταρρυθμίσεων、ητύχητηςΕλλάδαςορίζεταισταθεράαπόσύγχρονουςολιγάρχες。 Ηπολιτικήτηςλιτότηταςδιαιωνίζειτο現状維持、συνεπώςαυξάνειτηδύναμητωνλίγωνπουυπερισχύουντωναπλώνπολιτών。 Μετιςευλογίεςτηςτρόικας、τακρατικάπεριουσιακάστοιχείαιδιωτικοποιούνταικαιπωλούνταισεεξευτελιστικέςτιμέςσεεκείνουςπουπαραδοσιακάκινούντανήματα。

Στιςγιγαντοοθόνεςκαιταπανότουジョージ・オーウェルστοβιβλίο1984、οΜεγάλοςΑδερφόςπουπάνταπαρακολουθούσετουςπολίτες、δήλωνεότιτο«αφεντικό」είναιένασκληρό、ολοκληρωτικόκαθεστώς。 Τααφεντικάτουσήμερα、ταπρόσωπαπουδιέπουντιςεξελίξειςείναιακόμαπιούπουλακαιχαμηλώντόνων。 Γι「αυτόκαιχρήζουνδιαφορετικήςμεταχείρισης。

[gallery_bank type =” images” format =” masonry” title =” true” desc =” false” img_in_row =” 3” display =” all” sort_by =” random” animation_effect =” bounce” album_title =” false” album_id =” 18″]

Είμαστεοι画素ヘルパーκαιβρεθήκαμεστηνΑθήνατονΦεβρουάριογιαναρίξουμεφωςσεαυτάταχαμηλώντόνωνπρόσωπα。 Είμαστεεδώγιαναυπογραμμίσουμετημεγάληαδικίαεναντίοντουελληνικούλαού。 Οιπροβολέςτου«ΜεγάλουΑδερφού»στηνέδρατης«Ομοσπονδίας»τουΟΠΑΠ、τηςモーターオイルヘラスκαιτουελληνικούκοινοβουλίου、διοργανώθηκαναπότηνピクセルヘルパー、γιαναπροκαλέσουντοενδιαφέρονσταελληνικάκαιδιεθνήμέσαενημέρωσηςκαιναφέρουνστοπροσκήνιοτηνμυστικήδύναμητων ολιγαρχών。 Οιπαρεμβάσειςμαςεπικεντρώθηκανσεδύοκεντρικέςπροσωπικότητεςτηςελληνικήςεξουσίας。

Ηπρώτηδενείναιάλληαπότον、ΔημήτρηΜελισσανίδη、γνωστόκαιως "Τίγρη" οοποίοςμαζίμεμιατσεχικήκοινοπραξίαεπενδυτών、μπόρεσενααγοράσειτοκρατικόμονοπώλιοτουΟΠΑΠγιαένακλάσματηςπραγματικήςτουαξίας。 ΗδιαδικασίαπώλησηςτουΟΠΑΠδεντέθηκευπόαμφισβήτησηαπόταελληνικάΜΜΕ、καιαυτόβέβαια、δενπροκαλείεντύπωσηκαθώςλέγεταιότιοΟΠΑΠέχειίσωςτονισχυρότεροδιαφημιστικόπροϋπολογισμό、καιέτσιμπορείναασκείεπιρροή。 Οιδημοσιογράφοιπουέχουνπροβληματιστείανοιχτάγιατονσύγχρονοολιγάρχη、έχουνεκήφαοβιστείκτινωκήτοβοηννκτωςωατννκήτωςωαυνκιτοςωατννκιτοςωατννκήτοςωαυνκιτοςωαντνωκιτοςωαυνκιντωςωατνυκιτοςωαυνκιτυκήτοωτννκιτυκζτοσωτνκωκότοωωτννκήτυς

ΟΒάρδηςΒαρδινογιάννηςκαιηοικογένειάτουθεωρούνται "κράτοςεντόςτουκράτους"。 Φήμεςθέλουντιςπετρελαϊκέςεταιρείεςτουομίλουναείναιοκύριοςλόγοςπουταελληνικάνησιάεξακολουθούνναλειτουργούνκυρίωςμεμηβιώσιμεςκαιακριβέςγεννήτριεςντίζελαντίγιαανανεώσιμεςπηγέςενέργειας。 ΗδύναμητηςοικογένειαςδεναμφισβητείταιστηνΕλλάδα、καθώςμεταξύάλλωνελέγχειεπίσηςσημαντικόμέροςτωνελληνικώνΜΜΕ。

ΗピクセルヘルパーθέλειναβοηθήσειτηνΕλλάδαναγίνειπάλιδημοκρατία。 Γιαναεπιτευχθείαυτόςοστόχος、θαπρέπειναψηφιστούναυστηροίνόμοισεότιαφοράτονέλεγχοτηςχρηματοδότησηςτωνπολιτικώνκομμάτωνκαθώςκαιτωνπροσωπικώνοικονομικώντωνπολιτικών。 Αντίναγίνεταιθέμαγιασκάνδαλακαιπαρατυπίεςτουχτες、ηβαρύτηταθαπρέπειναδίνεταισελύσειςτουσήμερα。 Ηπολιτικήπορείατουπαρακράτουςστοσκοτάδιθαπρέπεινασταματήσει。 ΒέβαιαηέλλειψηδιαφάνειαςδενείναιμόνοασθένειατουΕλληνικούΚοινοβουλίουαλλάκαιτηςευρύτερηςκοινωνίας。 Απόκάπουόμωςπρέπειναξεκινήσουμε。 ΗΕπιτροπήΘεσμώνκαιΔιαφάνειαςθαπρέπεινααναλάβειέργοανεξαρτήτωςπολιτικώνπεποιθήσεωνκαινααρθείτοκαθεστώςατιμωρησίαςπουισχύειγιατουςπολιτικούςστηνΕλλάδα。

ΟΑριστοτέληςΩνάσηςε​​ίπε - όχιτυχαία - ότιοι「κρίσειςγεννάνεΚροίσους»καιητελευταίαδεκαετίαέχειδημιουργήσειπρόσφοροέδαφοςγιαπάραπολλούς。 Γιατονλόγοαυτό、η画素ヘルパーεπίσηςζητάτηνεπιβολήδιαφάνειαςκαιτηνεπανεξέτασητωνπρόσφατωνιδιωτικοποιήσεων、ώστεναδιασφαλιστείτουλάχιστονμιαδίκαιηαποζημίωσηγιατονελληνικόλαό。 Μιαανεξάρτητηέρευναθαπρέπεινακρίνειεάνέχουνδιαπραχθείποινικάαδικήματακαιναπροχωρήσουνέννομεςδιαδικασίεςόπουχρειάζεται。

ΕίμαστεαλληλέγγυοιμετονελληνικόλαόστηνπάλητουενάντιασεέναπαγιωμένοκαιαπαρχαιωμένοκαθεστώςπουευνοείτηνευημερίατωνλίγωνκαιόχιτωναυτώνπουκαθημερινάβιώνουνσυνθήκεςφτώχειαςστηνΕυρώπητου2018。 ΗπλουτοκρατικήδιαφθοράπρέπεινατελειώσειτώραήδενθαυπάρξειποτέευκαιρίαγιαπραγματικήανάκαμψηγιατηνΕλλάδα。

ΤοΊδρυμα画素ヘルパーείναιέναςδιεθνής、μηκερδοσκοπικός、καλλιτεχνικόςσύλλογοςκαιένααπόταπιοκαινοτόμαπολιτικάεκκολαπτήριακαλλιτεχνικήςκινητοποίησης。 ΒλέπουμετηνΤέχνηωςμέσοπουπρέπειναπροκαλέσεικαιναευαισθητοποιήσει、ωςμιαμορφήκοινωνικήςεπιβεβαίωσηςστοπνεύματουΔιαφωτισμού。 Οιεκστρατείεςμαςδείχνουντιςδυνατότητεςτηςτέχνηςωςπέμπτηςεξουσίαςσεμιαχώρα。

ギリシャでのキャンペーンを継続するには、あなたの助けが必要です。 #Paypal経由で寄付:paypal@PixelHELPER.tvまたはhttps://PixelHELPER.org/de/Spenden

デジタル世界以外の寄付について:
寄付の勘定:
イバン:DE93 4306 0967 1190 1453 00
BIC:GENODEM1GLS
所有者:非営利団体PixelHELPER財団
件名:芸術と文化への資金提供

インプリントフリー。 バウチャーのコピーが要求されました。 「報道写真家:Dirk-Martin Heinzelmann、PixelHELPER.org」に言及してください

私たちの非営利団体は、あなたの寄付なしではできません。???????????????????? ?????????