???????????? हाम्रो गैर लाभ बिना तपाईंको दान बिना गर्न सक्छन् ??????????????????? ?????????