พทกษ ประชาธปไตย ไทย - เรา ยกเลก ระบอบ ธ ป ป ไต ย ใน

ตองการ สนบสนน เรา โดย ระบ ระบ หรอ ไม โปรด ใช กระเปา เงน เงน เรา
bitcoin: 3997UvwDrR1YE1uqeJAPzKN7weh2mhYLH6
Ox: 0xfE90C034d26f2a4F633716AE0E918a21686E5F3B
Augur: 0x3163DaE8e3Bb5e5E375531C98ab923d4fdc9C7d8
BAT: 0x4c39Dd9B25B342d0D13d13f9e0A8b38159171589
BCH: qzjzs5cs4eyuh3kzvg70unt2pg8z2u9yjsw5pdc0q8
LINK: 0x1C950183265e21CaedAB5297A2aEB21D36384B76
DAI: 0x69aBeF2B6C9D5088eC1b96dfD654AaeD33832829
ДАСХ: КсуРИРбВтРГи4КФЛмТЦјаВ4гј5ЕВпвкгвБ5
ETH: 0x0cE8D549f3832B67a047500F4922523C7581fd78
ETC: 0x33A95Fab4C7Bb9F42A6f2083216191Ee8B323B26
KNC: 0x9A1Ed236EBbEd8a33E69e1492A1C125df42c994C
ЛТЦ: МДт3Х3тБЛгоргнЈпПБгзихјЛмСКСу1ЦвцЗ6
OMG: 0x223701eBc145fAE8e3d22360eFD18aAaa6FcBC83
OXT: 0xEF66456a0cD21CfB9DdF7f9718765Aa0fe18bD01
USDC: 0x2B32050069D4d4AC3337500415567DA445d5C27d
ЗЕЦ: т1е89ЕмкиЦцМФфФ37ППр54ПбПВзЛКСокАиеХ

ขาว ดวน - @ПикелХЕЛПЕР
Следећи хотели се такође налазе на локацији Сонненбицхл #РиоРеисер 10. јануара กษตรย ของ เยอรมน รถ ตำรวจ เยอรมน ก หนวย ทม.รอ. กษตรย ก เขา มา เรา โปรด รอ ชม ภาพ วดโอ ท กำลง จะ มา สนบสนน เรา ประทวง ไทย คง
#ПикелХЛЕПЕР มา ชวย ตาม หา ประชาธปไตย ของ มา รา มา มา มา มา ขโมย ขโมย มา มา ให คน คน ไทย ใคร ใคร พบเหน ดวย ดวย ดวย
มา รา มา 10 จะะ อย ถาวร ท ประเทศ เยอรมน กได แต กษตรย และ เปด ให เลอกตง เสร เสร ประชาธปไตย เขา คอ คน แก แก ท ม เงน เปน แสน ลาน อย อย ธนาคาร แต แบงปน และ ประชาชน ก ยง ตอง จาย คา เลยงด ให เขา อก ตางหาก
50% เครอง กระทง แดง เปน ทสด ส ท ม ม สาย สาย สมพนธ กบ กบ ทหาร สำนก หลาน หลาน กระทง กระทง แดง แดง ชน ตำรวจ ตำรวจ เสย เสย รถ รถ การ ยด รา ดวย ขออาง วา จบ ตว เขา ไม ได
ขาว ดวน - @ПикелХЕЛПЕР
Следећи хотели се такође налазе на локацији Сонненбицхл #РиоРеисер 10. јануара กษตรย ของ เยอรมน รถ ตำรวจ เยอรมน ก หนวย ทม.รอ. กษตรย ก เขา มา เรา โปรด รอ ชม ภาพ วดโอ ท กำลง จะ มา สนบสนน เรา ประทวง ไทย คง
ฉาย แสง ไป ท ตก ของ นายกรฐมนตร อง กาลา แม ขบ ไล ออก จาก เยอรมน ไทย ไทย ลก ลก ขน ยกเลก ยกเลก ระบอบ และ จด เลอกตง เลอกตง เสร ประชาธปไตย ประชาธปไตย
ฉาย แสง การตน ดวย “„ คง ถก ฟาผา ตาย ตาย ขณะ นง โถสวม โถสวม ถก ฉาย ทำการ ของ รฐบาล รฐบาล ชวย ชวย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย ประเทศไทย
ลอเลยน: „กษตรย กลว คน คน ไทย ปลด จาก จาก พวก เจา“ ถก ฉาย ไป ยง ตก ททำการ นร ต. ท # เบอรลน ขอ สนบสนน ให คน ไทย ม ปฏบตการ การ กดข กดข ขมเหง ของ พวก
Проверите цене и расположивост за: Сонненбицхл
ยกเลก ระบอบ กษตรย ของ ไทย
ถก ฆา ตาย เพอ พระราม
ท ไม ตองการ - ทง ใน เยอรมน และ!
คนหา ความ จรง
วดโอ ของ ศลปะ
กษตรย ตอง ลา ออก ประเทศไทย ตองการ ประชาธปไตย
Товн ฉาย товн Градска кућа Гармисцх Партенкирцхен

การ เลอก ภาษา

ผาน สนบสนน พวก เรา Паипал паи паи: паипал@ПикелХЕЛПЕР.тв

Х ПикелХЕЛПЕР се такође налази и близу следећих места.

เรา ได ตดสนใจ รณ ค ค ประทวง ตอตาน กษตรย เรา ไม สามารถ ยนยอม ให ท ม ประวตการ ทำราย ผ คน มา ยาวนาน มา ใช ประโยชน จาก สทธ เสรภาพ เสรภาพ ใน ประเทศ เยอรมน ใน ขณะ สะดม จาก คน ใน ประเทศ ของ ตว เอง

เรา จะ ยง คง ตอ ตอ ไป ใน หลากหลาย พลเมอง ใน ทองถน ท ตอตาน คน น ซง ขณะ น ได ม นก กจกรรม จาก องคกร เรา หลาย ได ได เดนทาง ไป รวบรวม ราย ชอ บานเรอน ใน น และ ยง ม หลาย หลาย กจกรรม พวก พวก เรา จะ การ ตอ และ เรา จะ จะ หยด ประทวง ก ตอ กษตรย คน น ได เดนทาง กลบ กลบ ไป เผชญหนา กบ ป ะ ชา ชน ของ ตว เอง ท บาน เกด

ฉาย ภาพ คำ ประทวง ท โรงแรม เดอะ รน รน ด เมอ น เปน เพยง เรม แรก ของ พวก เรา เพอ กดดน ให กษตรย คน น แสดง ความ รบผดชอบ ตอ ประชาชน ประชาชน ประ ประ ไทย

เลอน ลง เพอ ด รปภาพ อน

ตองการ การ สนบสนน จาก ทาน คนละ เลก คนละ นอย โปรด ชวย กน พวก เรา ได สามารถ ได ทำ ทำ กจกรรม ได เตมท

Прочитајте више о ПикелХеЛПЕР-у ПикелХеЛПЕР-а и на вашем рачунару и на вашем рачунару. ประเทศ บน การ สราง หวาด กลว ​​และ บน การ ขมข คกคาม ประชาชน กระทำ บน การ รบ รบ ความ ความ จาก จาก พนธมตร

67 соба / е / у, од 2560 и 20 минута до хотела, као што су Следећи хотели се налазе у близини Гармисцх-Партенкирцхен и хотела за 100 минута

หลาย คน ใน ฮา ม ม และ ขา ราช บรพาร ถก กกขง ท ประเทศ เยอรมน พวก เขา ไม ตองการ รบ ใช ว ช รา ลง กร ณ ก ก ไมม ทาง เลอก แหลง ขอมล กบ ท วา เรยก ลา ว วา ขา ราช บรพาร ท เปนการ ลงโทษ เปน ประจำ คน ของ หนวย รกษา ความ ปลอดภย ของ ว ช รา ลง กร ณ การ ลงโทษ เหลา เหลา น จะ ถก บน ภาพ ไว เพราะวา ว รา ลง กร ณ ชอบ ด วดโอ ของ คน ยาม อย ใน ทรมาน

ประเทศไทย กษตรย ได สราง และ และ คายกกกน เพอ ลงโทษ เขา ขา ราช บรพาร และ ทหาร สามารถ ถก สง ไป ขง ยง คก แหง น พวก เขา จะ คม คม ขง เปน เวลา หลาย เดอน เลก นอย พวก เขา จะ ถก ซอม ทบต ทรมาน ตาม คำ สง ของ ว ช รา ลง ณ

ชวง เวลา ไม ก ป ท ผาน ม ม ผรบ ใช ชด ตอง ตาย อยาง นอย นอย คน คน คน อาง ฆา ฆา ตว ตาย และ คน ท สาม ตด เชอ ใน กระแส เลอด แต ก เปน ท รบ วง วง ทง สาม คน ถก ทรมาน และ ถก ฆา

ป ตงแต ป 2559 นก เพอ ประชาธปไตย ชาว ไทย ท ล ภย อย ประเทศ ประเทศ คน ถก สงหาร โดย ม หลกฐาน ท วา พวก เขา ถก สงหาร สงหาร โดย ทหารไทย ท ปฏบต คำ สง สง ว ว ช ช รา รา กร

ประเทศไทย กษตรย อย เหนอ กฎหมาย สามารถ ทำ อะไร กได โดย ไม ตอง โทษทณฑ รฐธรรมนญ อำนาจ อน สมบรณ กบ กษตรย และ ไมม สามารถ ฟองรอง และ ดำเนนคด กบ กษตรย ได ไม วา ใน ทาง ทาง แพง หรอ อาญา

ได รบ การ ปกปอง สนบสนน สนบสนน โดย นาย พล อ ไทย เชน เดยว สถาบน กษตรย กองทพ ไทย ก เปน ศตร กบ ระบอบ ประชาธปไตย ใน ชวง ศตวรรษ ท มา มา ทหาร ได ยด อำนาจ โดย รฐประหาร ทำ และ เขา มา แทรกแซง การเมอง อยาง ตอ ประเทศไทย จง ไม สามารถ พฒนา ประชาธปไตย อยาง เพราะวา ราช ราช สำนก และ ทหาร ตาง ตาง สม ร คด Прочитајте више о 12 50,000 особа у близини

ครง แลว ใน รวม สมย ประชาชน 2516 ประชาธปไตย ประชาธปไตย บน บน ทอง กรงเทพ กรงเทพ 2519 2535 2553 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ทหาร ได สงหาร ชาว ชาว ไทย มากกวา มากกวา สงหาร สงหาร จรง จรง จรง

น ว ช รา กร กร ณ กบ กบ ภรรยา จาก แตงงาน ท เขา ทำให อย กบ ความ อบอาย และ เลก กบ กบ หลงจาก ท แตงงาน กน ไม นาน ภร ภร ร ยา คน ถก Продолжительность: 4 บบบงคบ ป ภรรยา คน ท สาม 2539 2557 3 บบบงคบ ให เธอ อย แต แต ใน บาน และ และ ก ก ครอบครว ของ อยาง โหดราย บาน บาน และ และ และ ก ก หญง คน รวม ทง ลง และ ญาต หลาย คน คน ถก จบ เขา

ช รา ลง กร แตงงาน แตงงาน กบ ราช น ก แทบ จะ ไม ได กบ เขา เขา ชอบ ท จะ ใช เวลา อย กบ เร เร ท โรงแรม โรงแรม แก รน โฮ โฮ เต ล ล ใน ขณะ ท ร ร ยา ของ เขา อาศย อย ท โรงแรม เอน ล ล เบรก สวสเซอรแลนด

กวา ช รา กร ณ เปน กวา ,50,000 ,29,000 XNUMX XNUMX ลาน ,XNUMX ,XNUMX ความ มงคง นน นน เขา เขา เขา เขา เขา เขา เขา แตละ จาก จาก งบประมาณ งบประมาณ แผนดน แผนดน น น น น น น กวา รบ เงน จำนวน ,XNUMX XNUMX ลาน บาท จาก งบประมาณ แผนดน “

คน ทว ประเทศไทย ทว โลก โลก 19 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ใน โรงแรม โรงแรม หร ท ชอ ชอ แก ด โฮ เต ล ซอน เน เน น เงน จำนวน มหาศาล และ ก ผหญง ผหญง ใน ฮา เร ม ผรบ ใช ท ทบต ทำราย ก ไม กลา แจง ความ กบ ตำ ร ว ว จ เยอรมน เพราะ กลว วา ครอบครว ใน เมอง เมอง ได ได บ ผล กระทบ ไป ดวย

ไทย สวน ใหญ ตาง ตระหนก ตระหนก ด ถง อาชญากรรม และ ตาง ถก ทำให เงยบ เสยง กฎหมาย ปาเถอน ใคร กตาม ท วจารณ กษตรย จะ ตอง ทน ทกข กตาม ท วจารณ กษตรย

ไมใช แค คน ไทย ท ท ตอง ทกข ทน ก ยง เปน ภาระ ของ เสย ภาษ ชาว เยอรมน ดวย เพราะวา รฐ ของ เยอรมน จะ ตอง จาย คา ความ ความ ปลอดภย และ คา คมครอง เขา ทำการ สทธ ชน ใน ดน แดน เยอรมน - ทง นำพา ผหญง เขา มา และ พวก เธอ และ ขา ราช บรพาร ท ได รบ การ ปฏ บ ราวกบ เปน เปน ทาส คน เยอรมน เยอรมน ไม ตอ อดทน ยอม ให พฤตกรรม เหลา น เกด ใน ใน ประเทศ ของ ตว

Прочитајте више о ПикелХЕЛПЕР-у и на вашем рачунару.

ตองการ ให โลก รบ เกยว กบ ความ ปาเถอน และ การ คอรปชน ของ ว ช รา ลง ณ

ตองการ ให เขา หยด ทำราย คน ไทย

ตองการ ให ประเทศ เยอรมน ไล เขา ไป เขา ได ได ละเมด กฎหมาย หลาย

ตองการ ให เขา ถก นำ ตว ส กระบวนการ พจารณา คด ใน อาชญากรรม ตางๆ ท เขา ขน

เรา จะ ไม หยด รณรงค จนกวา เขา จะ ถก สง กลบ บาน เพอ เขา ส กระบวนการ พพากษา จาก ท

Посетите официјални сајт ПикелХЕЛПЕР и ПикелХЕЛПЕР https://pixelhelper.org/en/hilfe/

เรา ส รวม กน จะ จะ สามารถ รช รช สมย ปกครอง ดวย กลว ของ ว รา รา ลง กร ณ ได ก ก นำ ประชาธปไตย ท แทจรง มา มา ส

Тајландски фонд за одбрану демократије - укидамо монархију на Тајланду

Побуна за демократију сјаји на Бундестагу, савезном парламенту. Захтевамо од немачке владе да започне кораке за избацивање краља из Немачке. Тајланђани се морају побунити, укинути монархију и одржати слободне демократске изборе.

Одаберите језик:
Молимо користите нашу адресу за донацију: паипал@пикелхелпер.тв за донације.

Желите да нас подржите анонимно? Користите наше дигиталне новчанике
bitcoin: 3997UvwDrR1YE1uqeJAPzKN7weh2mhYLH6
Ox: 0xfE90C034d26f2a4F633716AE0E918a21686E5F3B
Augur: 0x3163DaE8e3Bb5e5E375531C98ab923d4fdc9C7d8
BAT: 0x4c39Dd9B25B342d0D13d13f9e0A8b38159171589
BCH: qzjzs5cs4eyuh3kzvg70unt2pg8z2u9yjsw5pdc0q8
LINK: 0x1C950183265e21CaedAB5297A2aEB21D36384B76
DAI: 0x69aBeF2B6C9D5088eC1b96dfD654AaeD33832829
ДАСХ: КсуРИРбВтРГи4КФЛмТЦјаВ4гј5ЕВпвкгвБ5
ETH: 0x0cE8D549f3832B67a047500F4922523C7581fd78
ETC: 0x33A95Fab4C7Bb9F42A6f2083216191Ee8B323B26
KNC: 0x9A1Ed236EBbEd8a33E69e1492A1C125df42c994C
ЛТЦ: МДт3Х3тБЛгоргнЈпПБгзихјЛмСКСу1ЦвцЗ6
OMG: 0x223701eBc145fAE8e3d22360eFD18aAaa6FcBC83
OXT: 0xEF66456a0cD21CfB9DdF7f9718765Aa0fe18bD01
USDC: 0x2B32050069D4d4AC3337500415567DA445d5C27d
ЗЕЦ: т1е89ЕмкиЦцМФфФ37ППр54ПбПВзЛКСокАиеХ

ПикелХЕЛПЕР је непрофитна организација која предузима акције за глобалну правду, посебно у погледу људских права, слободе и једнакости и хуманитарне помоћи.

у потрази за истином Нема правде 10 година после.

Одлучили смо да предузмемо акцију да протестујемо против краља Тајланда, који живи у Немачкој, јер не можемо дозволити да монарх са дугом историјом злостављачког понашања искористи слободу и слободу у Немачкој, док је пљачкао своју земљу.

Енглеска верзија овог видеа је у видеозаписима РТЛ-а и Билд-а, мењамо га током наредна 24 сата
Енглеска верзија овог видеа је у видеозаписима РТЛ-а и Билд-а, мењамо га током наредна 24 сата

Наставићемо са нашим акцијама у различитим облицима, укључујући петицију локалних власти у Баварској да одузму дозволу краљу да остане тамо. Наставићемо док га не врате на Тајланд и суочимо се са Тајланђанима.

Наш лагани протест у Гранд хотелу Сонненбицхл само је почетак наше борбе да краљ постане одговоран људима Тајланда. Потребна нам је ваша подршка. Донирајте за нашу кампању.

Тајланђани који се боре за демократију и слободу говора подржавају међународну групу Фондација ПикелХЕЛПЕР да покрене кампању протеста против тајландског краља Вајиралонгкорна, суровог и насилног монарха који влада страхом и застрашивањем уз помоћ својих савезника у војсци.

Енглеска верзија овог видеа је у видеозаписима РТЛ-а и Билд-а, мењамо га током наредна 24 сата

67-годишњи монарх постао је краљ 2017. године, али једва проводи вријеме на Тајланду. Већ неколико година проводи већину свог времена у Гранд хотелу Сонненбицхл у немачком граду Гармисцх-Партенкирцхен, заједно са харемом од 20 жена и окружењем више од 100 слугу и званичника палате.

Многе жене у његовом харему и слуге у његовом окружењу су затворенице у Немачкој. Не желе да служе Вајиралонгкорн, али немају избора. Извори који раде за краља у Баварској кажу да особље које га одобрава рутински пребија и удара подмлатке Вајиралонгкорна као казну. Премлаћивања су снимана зато што Вајиралонгкорн ужива гледати видео записе људи који пате.

На Тајланду је краљ поставио затвор и затвор у једном од својих палача. Званичници и војни службеници могу се месецима слати тамо чак и за мање прекршаје. Муче се, туку и злостављају по наређењу Вајиралонгкорна.

Последњих година најмање три особе које раде за краља су умрле. Палата тврди да су двојица починила самоубиство, а трећа умрла од инфекције крви, али опште је познато да су сва тројица мучена и убијена.

Од 2016. године убијено је девет активиста тајландске демократије који су тражили изгнанство у иностранство. Постоје прелепи докази да су их тајландски војници убили поштујући наређења из Вајиралонгкорна.

Краљ је изнад закона на Тајланду и може да делује некажњено. Устав му даје апсолутну моћ и против њега нико не може поднијети грађанску или кривичну пријаву.

Њега штите и подржавају ултра краљевски генерали који предводе тајландске оружане снаге. Попут монархије, тајландска војска је непријатељ демократије. Током протеклог века, војска је 12 пута одузела власт у војним ударима и стално се меша у политику. Тајланд никада није могао развити одрживу демократију, јер су монархија и војска уротили завјером да би поткопали изборну политику. Вајиралонгкорн има директну команду над снагом од више од 50,000 војника Кинг'с Гуард-а на Тајланду, како би угушили било какво неслагање.

Четири пута у модерној историји Тајланда - 1973, 1976, 1992. и 2010 - тајландска војска извршила је масакр над цивилима који су протестовали на улицама Бангкока тражећи демократију. Војска је убила далеко више тајландских цивила него што је то икад убила стране војнике у правом рату.

Вајиралонгкорн је сада у четвртом браку. Напуштао је и понижавао своју прву жену убрзо након што су се венчали, те се на крају развео. Његова друга супруга била је протјерана из Тајланда заједно са четири сина пара 1996. године. Развео се са трећом супругом 2014. године, приморавши је да живи у кућном притвору и покренуо је бруталну чистку своје породице. Њени родитељи, три брата, сестра, ујак и још неколико рођака били су затворени.

Вајиралонгкорн се пре годину дана оженио својом тренутном краљицом, али ретко је виђа, радије да проводи већину времена са својим харемом у Гранд хотелу Сонненбицхл, док његова супруга живи у хотелу у швајцарском граду Енгелберг.

Вајиралонгкорн је најбогатији монарх на свету, са личним богатством већим од 50 милијарди евра. Али то богатство му није довољно - сваке године захтева огроман износ из државног буџета, који финансира тајландски порески обвезник. Ове године краљу се из тајландског буџета исплаћује више од 815 милиона евра.

Обични људи очајавају и гладују док се пандемија брзих 19 шири по Тајланду и свету, док краљ живи у луксузу у Гранд хотелу Сонненбицхл, троши огромне износе новца пореских обвезника и злостављајући свој харем и слуге. Особље које је претучено и злостављано не усуђује се обратити се немачкој полицији, јер се плаши да ће им се породице на Тајланду суочити с одмаздом.

Већина Тајланда добро је упозната са злочинима и окрутношћу свог краља, али њихов глас утихнују драконски закони. Свако ко критикује монархију суочен је с годинама у затвору.

Нису само Тајланђани који пате због краља Вајиралонгкорна. Терет је и за немачке пореске обвезнике, јер држава мора да плати безбедност и заштиту за њега. Почиње кршење људских права на немачком тлу - трговину и злостављање жена, и злоставља своје слуге према којима поступа као према робовима. Немци не би требали да толеришу да се ово дешава у њиховој земљи.

То је разлог зашто тајландски активисти за демократију подржавају ПикелХЕЛПЕР да предузме акцију.

Желимо да свет сазна за корупцију и окрутност Вајиралонгкорна.

Желимо да престане да мучи Тајланђане.

Желимо да га Немачка избаци због кршења више закона.

Желимо да се он суди на Тајланду за своја кривична дела.

И нећемо зауставити нашу кампању све док га не врате кући да се суочи са правдом.

Ако нас подржавате, молимо вас да поделите нашу поруку и донирајте ПикелХЕЛПЕР на нашој веб локацији: https://pixelhelper.org/en/hilfe/

Заједно, можемо окончати владавину страха Вајиралонгкорна и донијети Тајланду праву демократију.

Светлосна пројекција на Товнхалл оф Гармисцх Партенкирцхен

Петиција грађана да спаси клинику Лорелеи посредством пуномоћника

Следећи је сјајан пример борбе против директне демократије путем референдума. Уместо да испитују наш концепт оператора, политичари се труде против захтева наших грађана на свим каналима, што нам показује да смо на добром путу. Све док ниједан управни суд не одлучи, молба наших грађана није неприхватљива према члану 17 општинског законика. Данас се чак и Службени лист злоупотребљава за стварање расположења. Сада тражимо одговор на притужбу.

Политичари који желе затворити болницу Лорелеи раде са методама клевете које се иначе користе само у тоталитарним државама. Асоцијација градова и општина се подиже пред судом и њихово мишљење се грађанима представља као пресуда управног суда. Неки грађани су позвали на донације на демонстрацијама иницијативе старих грађана "За очување клиника у Лорелеиу", поједине компаније су удрузи за подршку болници донирале више од 10.000 евра. Добили смо 0 € донације и критика је захтева наших грађана због следења препорука Мехр Демократие е. В. је на листу написао наш број донационог рачуна.

Последња шанса да се спаси клиника Лорелеи је захтев грађана у сваком од три града партнера. Свако ко има прво пребивалиште у одговарајућем граду и има преко 3 година. Молимо дистрибуирајте документе широко у вашој близини.
Померите се према доле да бисте изабрали између Обервесел, Ст.Гоар и заједнице Хунсруцк-Миттелрхеин.

С новим управљачким концептом ПикелХЕЛПЕР фондације, водимо клинике Лорелеи у сигурну будућност!

Захтев грађана за град Обервесел

Кликните на слику да бисте преузели образац за потпис. Ово увек треба дистрибуирати заједно са концептом оператера.

Захтев грађана за град Санкт Гоар

Кликните на слику да бисте преузели образац за потпис. Ово увек треба дистрибуирати заједно са концептом оператера.

Петиција грађана за заједницу Хунсруцк-Миттелрхеин

Кликните на слику да бисте преузели образац за потпис. Ово увек треба дистрибуирати заједно са концептом оператера.
Спремите клинике за Лорелеи. Непрофитна Фондација ПикелХЕЛПЕР жели да преузме болницу и настави да је води као решење за једну кућу. Светлосна пројекција Министарства здравља у Берлину

Тренутна ситуација 20.04.2020 21:15

У тренутном компасу ЦДУ Обервесел из априла 2020. године тврди се да нешто није у реду, наиме да би клиника била непрофитна.
Горан-Обервесел Кранкенхаус ГмбХ, као што му име каже, је ГмбХ, а не непрофитна компанија. Ослобођен је само од неких пореза, али не и непрофитног. Укратко, треба напоменути да је ослобођење од пореза на промет,
Порез на промет и порез на имовину одобравају се свим болницама које испуњавају услове из § 67 АО. То је независно од тога да ли је болница непрофитна. Изузеће од пореза на добит одобрава се само болницама које су непрофитне у смислу §§ 51-68 АО. Тренутно је то ГмбХ који укључује све могућности за повлачење новца. Одељења су затворена, а болничка технологија је преусмерена у друге болнице. Може се постићи конверзија у непрофитни ГмбХ. Помоћ у захтеву грађана за наставак непрофитног пословања клиника фацебоок.цом/лорелеи-клиник Код непрофитног друштва с ограниченом одговорношћу доступно је пуно више финансирања него код структуре друштва са ограниченом одговорношћу, више не може профитирати профит, али мора се користити у непрофитне сврхе нове непрофитне болнице. У нашем случају то би била сама клиника, старији центар и нова радионица за инвалиде на старој локацији у Санкт Гоару. За више информација, само се померите доле на овој страници.

Тренутна ситуација 19.04.2020 13:00

Ми покрећемо три петиције грађана у градовима акционара како бисмо осигурали да нови „ванредни скуп акционара захтева да Мариенхаус Холдинг ГмбХ пренесе свој 55% удела у болници у непрофитну компанију ПикелХЕЛПЕР Фоундатион, баш као што сте понудили Црвеном крсту.

Поред тога, болница треба да се претвори у непрофитну компанију како би се сав профит компаније задржао у будућности и да се не расподељују акционари. Да бисмо то учинили, морамо прикупити око 300 потписа бирача по партнеру на локацији.

Непрофитна фондација ПикелХЕЛПЕР ГмбХ развила је концепт и понуду за одржавање и наставак клинике у Обервеселу. Понуде са посебним фокусом на укључивање треба да се креирају на локацији Санкт Гоар. Ово укључује нове облике живота за 8-16 људи, као и придружену радионицу за особе са инвалидитетом.


Болница у Обервеселу би такође требало да поново активира сва потребна специјалистичка одељења попут одељења интензивне неге, како би функционисала као пуноправна болница.


У сарадњи и сарадњи са Универзитетом у Марбургу и оближњим компанијама за медицинску технологију, радионица за инвалиде ће произвести релевантне и сертификоване дрвене медицинске компоненте које ће се користити за извоз у Африку.


За изградњу нове радионице за инвалиде, укључујући живот без баријера, од Актион Менсцх треба конкурисати до 600.000 ЕУР.


Фондација ПикелХЕЛПЕР жели да импресивно покаже како се захтеви друштва старења могу испунити на модеран и у будућност оријентисан начин.
Да би се осигурала финансијска сигурност, Фондација ПикелХЕЛПЕР ће се концентрисати на отварање нових подручја профита како би се осигурао наставак као непрофитна болница. Такође очекујемо да ће средства из фонда болничке структуре наставити са радом клинике и проширити.


Овде, Пикелхелпер фондација, преко својих присталица, може поново пасти на добро познату мрежу немачке здравствене политике.


Пошто непрофитно друштво са ограниченом одговорношћу не следи сопствене интересе профита, не врши се расподела добити акционарима, улажемо било који вишак у клинику и хендикепирану радионицу.


Фокус непрофитне болнице је увек на заједничком добру - синониму за добробит појединог пацијента. Израз "непрофитна" је релевантан за порезно право, јер се само активности наведене у ставу 52. пореског законика које служе широј јавности непрофитним у смислу пореског права - на пример, односи се на финансирање у здравственом сектору. Непрофитна ГмбХ (гГмбХ) ослобођена је пореза на добит предузећа . Заузврат, гГмбХ је у обавези да користи средства која се генеришу само у непрофитне сврхе.

Тако желимо постати непрофитна специјалистичка клиника - и према томе поступати. То нам омогућава флексибилност, што заузврат користи пацијенту. Зато што не само да радимо на високо компетентном начину у складу са најновијим стандардима, већ такође у складу са хуманим, квалитативним и економским принципима - то значи да све своје финансијске и људске ресурсе желимо да користимо у корист наших пацијената.
Позадина: Фондацију ПикелХЕЛПЕР основали су неколико слободних зидара и уметник светлости Оливер Биенковски. У Хамбургу се налази Масонска болница у Риссену, којом управља Црвени крст, као и Масонски дом за пензионере усред Хамбурга. Слободна болница у Хамбургу отворила је своја врата 3. октобра 1795. у Даммторвалл-у као први институт за пријем болесних људи, који је претходно у Хамбургу потпуно недостајао. Првобитно је основана као болница за женске слуге, а неколико година касније проширена је и за мушке слуге. Када је Фондација ПикелХЕЛПЕР распуштена, средства су отишла у Фреимаурер Хилфсверк еВ, која је била део добротворне организације

Тренутна ситуација 16.04.2020 12:00
Тренутно тражимо некретнину за изнајмљивање у центру Обервесела. Локацију ћемо користити за координацију 3 захтева грађана за одржавање болнице и производњу конзервираног хлеба за избегличке кампове и бескућнике. Чим локација буде пронађена, на овој страници могу се преузети листе потписа за сва три града. Након прикупљања потписа, листе захтева за грађане можете нам доставити на лицу места. Петиција грађана почиње пре 3. маја 01. године

Тренутна ситуација 14.04.2020 12:00
Видимо у недостатку спомињања наше понуде за куповину од стране Мариенхаус Холдинга јасну обману осталих акционара. Фондација ПикелХЕЛПЕР Гемеиннутзиге ГмбХ контактирала је одвјетника за управне законе у Коблензу и удружење Мехр Демократие еВ ради прегледа захтјева грађана да се покрене „ванредна скупштина ради поништења резолуције од 09.04.2020. априла 1.“. Подношење захтева грађана је спремно, али мора бити легално проверено. Петиција грађана обавезала би градску управу да донесе одлуку на ванредној скупштини. Адвокат специјализиран за право привредних друштава испитује кораке у области тржишног права. Са ванредном скупштином акционара, акције би могле бити додељене ПикелХЕЛПЕР фондацији гГмбХ, а даљња операција једне куће у Обервеселу могла би бити настављена, као и очување вишег центра.

Иако смо гласноговорнику компаније Мариенхаус Холдинг два пута послали нашу понуду за преузимање, на нашу понуду није било одговора, осим телефонског позива Хериберта Фриелинга.

Болница и старији центар Лорелеи су основни јавни објекти за Обервесел. На последњој скупштини акционара 09.04.2020. априла XNUMX. године, Мариенхаус ГмбХ није одговорио на то, иако је од непрофитне компаније Фондације ПикелХЕЛПЕР Фоундатион стигла понуда за преузимање, а сви упити су одбили да су доступне додатне понуде за преузимање. Видимо кривично дело лажне преваре. Мариенхаус пребацује залихе у друге болнице, и на крају жели осигурати старији центар као краву готовине. Самозапослени који то учине у Немачкој испуњавају чињенице о стечајном прекршају. Свако ко премјести залихе, тј. Имовину болнице, из предстојећег банкрота кажњиво је. Мариенхаус ГмбХ је болницу укопала у болници у смеру према другим клиникама као што је Бинген. Изазивамо све акционаре да затраже Мариенхаус ГмбХ од болничке компаније Ст. Гоар Обервесел ГмбХ. Као непрофитна ГмбХ, ПикелХЕЛПЕР фондација неће доносити било какву расподелу зараде, већ ће водити старији центар и болницу у будућност по непрофитним мотивима.

Признаци за донацију биће одмах послати. Ваша потврда о преносу довољна је за примитак донације за порески уред у износу до 250 еура.

Са светлом пројекцијом о томе Федерално министарство здравстват ПикелХЕЛПЕР фондација претвара се у затварање Ст. Гоар / Обервесел. Наш предлог: Непрофитна ГмбХ ПикелХЕЛПЕР фондација преузима 55% удела уколико Министарство здравља Рајнеландске палаче из структурног фонда болнице, који су већ намењени за отпремнине, за плате запослених, наставак рада и ширење болнице, што би ПикелХЕЛПЕР-у пружило прилику да обнови клинику и задржи све запослене у болници у Обервеселу више од 1 године. Кућа у Ст. Гоар ће се користити за изградњу вентилационих машина за трећи свет. Универзитет у Марбургу ће ускоро представити јавности једноставне вентилационе уређаје за Африку. Уз дрвени материјал и једноставне делове из продавнице хардвера, вентилатори се могу правити и за земље које тренутно немају функционалан болнички систем. Поред тога, Фондација ПикелХЕЛПЕР са акционом канцеларијом у болници Ст. Гоар гради друге добротворне понуде, као што је пекарница за конзервирање хлеба за већу стабилност хране, организује лагани фестивал уметности и подузима даље кораке како би подржао грађане Ст.Гоар & Обервесел. Следећа пандемија долази, пре хладног рата у Немачкој је постојало преко 40 помоћних болница, које су због уштеде биле затворене. У време пандемије не можемо затворити више болница. Одговор Јенс Спахн-а је праћен е-поштом, који се односио на Министарство здравља Рајнеланд-Пфалз. Политичари сада морају брзо да делују. 22. Милиони субвенција морају бити ослобођени за наставак рада и плаће болнице, а са новом непрофитном оперативном компанијом мора се покушати барем у наредних неколико година болница довести на црну нулу, јер за разлику од Мариенхаус ГмбХ, непрофитни ГмбХ не мора да доноси профит. То би био сјајан начин да се болница у Обервеселу поново отвори за нормалне болничке операције. Апелирамо на Министарство здравља РЛП-а да ослободи средства из структурних фондова, да акције пренесе у Фондацију ПикелХЕЛПЕР на Мариенхаус ГмбХ и спаси запослене из болнице у Обервесел-у. Како бисмо у будућности могли да управљамо болницом и старим старцима ради боље основне неге. Влада Рајна-Палатината такође је обавезна да управља болницом у Обервеселу ради туриста који посећују Средњу Рајну, надамо се да ће политичари одустати. На понуду за куповину е-поштом портпарола компаније Фриелинг компаније Мариенхаус ГмбХ још увек није одговорено. Али претпостављамо да је баш попут немачког Црвеног крста, коме је понуђена примопредаја 55% удела, Мариенхаус ГмбХ такође спреман да нам понуди 55% удела за један евро. Ако куповина акција не успе, бар смо покушали да спречимо бесмислено затварање болница.

Тајландски фонд за одбрану демократије

Одаберите језик:
Молимо донирајте на паипал@ПикелХЕЛПЕР.тв за даље акције против краља

Убијен за Рама Кс.
У потрази за правдом

Тајланђани који се боре за демократију и слободу говора подржавају међународну ПикелХЕЛПЕР фондацију да покрене протестну кампању против тајландског краља Вајиралонгкорна, окрутног и насилног монарха који уз помоћ својих савезника влада страхом и застрашивањем у војсци.

67-годишњи монарх постао је краљ 2017. године, али тешко проводи вријеме на Тајланду. Већ неколико година проводи већину свог времена у Гранд хотелу Сонненбицхл у немачком граду Гармисцх-Партенкирцхен, заједно са харемом од 20 жена и пратњом више од 100 слугу и званичника палате.

Многе жене које су у његовом харему и слуге које су му остале су затворенице у Немачкој. Не желе да служе Вајиралонгкорн, али немају избора. Извори који раде за краља у Баварској кажу да запослене који га не прихватају рутински пребијају и одбијају припадници Вајиралонгкорна као казна. Ударци се снимају јер Вајиралонгкорн воли гледати видео снимке оболелих.

На Тајланду је краљ основао затвор и логор у једној од својих палача. Званичници и војно особље могу се месецима слати тамо због мањих кршења закона. Вајиралонгкорн је наредио да их муче, туку и злостављају.

Најмање три особе које раде за краља умрле су последњих година. Палата тврди да су њих двојица починила самоубиство, а трећа умрла од инфекције крви, али опште је познато да су сва тројица мучена и убијена.

Од 2016. године убијено је девет тајландских активиста демократије који траже изгнанство у иностранство. Постоје неодољиви докази да су их убиле тајландске обавештајне агенције које су следиле упутства Вајиралонгкорна.

Краљ је изнад закона на Тајланду и може поступати некажњено. Устав му даје апсолутну власт и против њега нико не може поднијети грађанску или кривичну пријаву.

Њега штите и подржавају ултра краљевски генерали који предводе тајландске оружане снаге. Тајландска војска, попут монархије, непријатељ је демократије. У прошлом веку, војска је дванаест пута одузела власт у војним ударима и непрестано се меша у политику. Тајланд никада није могао развити одрживу демократију јер су монархија и војска уротили завјером да поткопавају изборну политику. Вајиралонгкорн је у директној команди војске више од 50.000 војника Краљевске гарде на Тајланду да угуши било какву противречност.

Четири пута у модерној историји Тајланда - 1973, 1976, 1992. и 2010 - тајландска војска масакрирала је цивиле који су протестовали на улицама Бангкока тражећи демократију. Војска је у стварном рату убила далеко више тајландских цивила него било који страни војник.

Вајиралонгкорн је сада у четвртом браку. Оставио је и понизио прву жену недуго након њиховог брака и коначно се развео. Његова друга супруга протјерана је из Тајланда 1996. године заједно с четири сина брачног пара. Развео се са трећом супругом 2014. године, присилио је на кућни притвор и покренуо брутално чишћење породице. Ухапшени су њени родитељи, три брата, сестра, ујак и још неколико рођака.

Вајиралонгкорн се пре годину дана оженио својом садашњом краљицом, али ретко је виђа и преферира да већину времена проведе са својим харемом у Гранд хотелу Сонненбицхл, док његова супруга живи у хотелу у швајцарском граду Енгелбергу.

Вајиралонгкорн је најбогатији монарх на свету са личном имовином већом од 50 милијарди евра. Али то богатство му није довољно - сваке године тражи огроман износ из државног буџета, који финансира тајландски порески обвезник. Ове године краљ добија више од 815 милиона евра из буџета Тајланда.

Обични људи очајавају и гладују док се пандемија Цовид-19 шири по Тајланду и свету, док краљ у Гранд хотелу Сонненбицхл живи у луксузу, троши огромне количине новца од пореских обвезника и злоставља харем и своје слуге. Запослени који су пребијани и злостављани не усуђују се обратити немачкој полицији, јер се плаше да би им се на Тајланду могла одмаћи породица.

Већина Тајланђана свесна је злочина и окрутности свог краља, али њихов глас утихнују драконски закони. Свако ко критикује монархију је у затвору пре неколико година.

Нису само Тајланђани који пате од краља Вајиралонгкорна. Такође наплаћује немачке пореске обвезнике јер држава мора да плати сигурност и заштиту. Почиње кршење људских права на немачком тлу - трговину и злостављање жена и бруталности својих слугу, према којима поступа као према робовима. Немци то не би смели да толеришу у својој земљи.

Зато тајландски активисти за демократију подржавају Фондацију ПикелХЕЛПЕР да заједно предузимају мере.

Желимо да свет сазна о корупцији и окрутности Вајиралонгкорна.

Желимо да престане да мучи Тајланђане.

Желимо да га Немачка избаци јер је прекршио неколико закона.

Желимо да му се на Тајланду суди због његових злочина.

И нећемо окончати нашу кампању док га не пошаљу кући да се суочи са правдом.

Ако нас подржавате, пошаљите нам поруку и донирајте ПикелХЕЛПЕР на нашој веб локацији: хттпс://пикелхелпер.орг/ен/хилфе/

Заједно можемо окончати владавину страха Вајиралонгкорна и донијети Тајланду праву демократију.

Хитна помоћ у европском конзервираном круху - стабилност хране за Африку


Достава хлеба сиромашном руралном становништву Аит Фаске

Добро дошли у пројекат Африкахилфе компаније ПикелХЕЛПЕР. Одмах након смрти Карла Хеинза Бохма из Менсцхен фур Менсцхен, возили смо КСНУМКС у Мароко како бисмо поставили темеље за наше активности у Африци. Сада, КСНУМКС Године касније, постигли смо доста и способни смо пружити развојну помоћ широм Африке. Лакше је организовати из нашег сједишта у Сјеверној Африци него из Еуропе.

Почетак пројекта усред камене пустиње.
Статус пројекта август 2019

Имамо малу фарму, 40 км од Маракеша у Мароку, претворену у интерактивни ливестреам студио. У производњи под очима камера користимо наш самопрограмирани интерактивни софтвер за помоћ у роју који ћемо такође понудити другим организацијама за развојну помоћ за будућу употребу.

ПикелХЕЛПЕР жели дати људима слободу да свој живот обликују самоодређенима и самосталним без материјалних потешкоћа и да дају својој дјеци добру будућност. ПикелХЕЛПЕР доприноси одрживом побољшању светских економских, социјалних, еколошких и политичких услова. ПикелХЕЛПЕР се бори против сиромаштва и промовише људска права, владавину права и демократију. ПикелХЕЛПЕР доприноси спречавању криза и насилних сукоба. ПикелХЕЛПЕР промовише друштвено правично, еколошки одрживо и тиме одрживо обликовање глобализације.

Представили смо наш ливестреам софтвер за помоћ у ројевима КСНУМКС на ТЕД Талк у Маракешу. Фарма је прво практично мјесто гдје користимо наш софтвер. Радујемо се новим присталицама и посетиоцима нашег пројекта.

Паљење највеће пећи на дрвени угљен у Северној Африци, Аит Фаска Мароко
(Конструкција равних кровова од 5 метара, веома ретко)

Уз конзервирани хљеб против несташице хране проузрокованих ратом и климатским промјенама

интерактивне платформе за производњу помагала

Ливестреам софтвер за помоћ у ројевима

Представили смо наш ливестреам софтвер за помоћ у ројевима на ТЕД разговору у Маракешу. ТЕД разговор је догађај у којем се одржавају револуционарни говори о темама које ће нас покренути и покренути у будућности.

Еуропска хитна помоћ за конзервирање круха

Избјеглички камп Мбера налази се КСНУМКС км од сједишта ПикелХЕЛПЕР ливестреам. Пекара нашег Досенбротнотхилфе производи трајни хлеб за избегличке кампове и подручја катастрофе. Алге Спирулина произведене у Мароку требале би помоћи у кампу против малнутриције. ЕЖелимо да изградимо локацију испред избегличког кампа и да користимо наш софтвер за помоћ у ројству за помоћ људима. Избјеглички камп је највећи град КСНУМКС у Мауританији, желимо да се побринемо за ублажавање патње ратних избјеглица.

ПикелХЕЛПЕР су створили јединствен простор и приближили гледаоце производњи помоћи у Африци. Хитне коцке долазе са врећом за спавање, штедњаком за плин, комплетом за прву помоћ. Свјетиљка опремљена. Све што вам је потребно ако сте изгубили дом након природне катастрофе.

Подржите наш пројекат

паипал@ПикелХЕЛПЕР.тв
ИБАН ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
СВИФТ / БИЦ: ГЕНОДЕМКСНУМКСГЛС
Кључне речи: Промоција Уметност и култура

Ми стварамо радна мјеста и перспективе

Стварамо радна мјеста и стварамо савршен развој изградњом јавних фудбалских терена, јавних свап кабинета и културне понуде. Како је наш регион у средишту економски руралног региона, многе локалне компаније и добављачи сировина имају користи од наруџби и могу сами запослити нове запослене.

Мароко је најмодернија земља у Африци.

Из Марока стижемо до свих афричких земаља са морским контејнерима са дубокоморским лукама у Тангиеру и Цасабланци. Веза са Европом је одлична. Од шпањолског копна до Маракеша, постоји само КСНУМКС сати вожње аутомобилом.

Овдје смо створили центар за координацију хуманитарне помоћи брзо и брзо је довели до Вашег одредишта аутомобилом, морским контејнером или авионом. Овде, на локалитету, можемо лако произвести све што је људима у избјегличким камповима потребно. Ми ћемо изградити прву испоставу испред УНХЦР кампа у Мауританији.

Наша ливестреам технологија генерише КСНУМКС интерактивне кутије на левој страни видео снимка уживо. Ове кутије можемо променити у било ком тренутку у вези активности и износа донација. Створили смо интерактивну функцију помоћи ројева која ће нам омогућити да одговоримо на тренутну ситуацију у избјегличким камповима и пружимо директну помоћ.

Могућности нашег Сцхвармхилфе софтвера су такође доступне и другим невладиним организацијама. Разговарајте са нама.

Камп присилног рада Боу Арфа Споменик холокауста у Мароку

Рушење два булдожера кроз мароканску државу. Обелиск је био сунчани сат и није имао никакве везе са Уигур меморијалом.

Иако већинско муслиманско становништво живи у Мароку, Ујурци нису подржани у Кини. За то смо изградили спомен-обележје, које је арапска штампа приметила тек након што су новине у Израелу известиле о сличном облику као и берлински споменик холокауста. О пројекту је известио ББЦ Арабиц. То је покренуло међународни бумеранг за штампу у којем ово извештавање више није било усмерено на Ујгуре, већ на Израел / Палестину. Уметничко дело је успело!

Мароканска прича о холокаусту на Википедији никада није спомињала логоре за присилни рад у пустињи у којима су умирали Јевреји. Наш споменик уништило је мароканско министарство унутрашњих послова после годину дана изградње. Такође смо на Википедију увели тему принудног рада у историју Марока како бисмо се борили против историјске фалсификације и антисемитизма. Иако је то од почетка била уметничка инсталација која је указивала на кршења људских права од стране Кине према Ујгурима.

Уметнички бумеранг поново је летео стваралачким луком у борби против антимуслиманског расизма и спомињању заборављених присилних радника унутар Википедије.

Нажалост, Мароко не познаје такве облике акционе уметности. Тим
На нашем мароканском мјесту, уз реплику торња Ортханц са Господара прстенова, мароканске власти отежавају живот. Заплијењена је кухиња са јухом за 500 људи из њемачког ТХВ-а, уништен је гроб њемачког развојног радника с булдожерима, а пекара развојне помоћи, од које је становништво директно користило, срушена је до земље.

D

У камповима за принудни рад у Мароку хиљаде људи је умрло радећи на железници у Сахари. Као резултат тога, Мароко такође има причу о холокаусту. Зову Боуарфу пустињом Аушвиц

Отворено писмо краља Мохамеда КСНУМКС из Марока.

Поштовани Висости Мохаммед ВИ., Уметност није злочин. Наша немачка организација за људска права и промоцију уметности и културе мора вас хитно жалити због озбиљних кршења људских права у Мароку. Све је почело мобилном кухињом за супу за Африку, коју су царине заплениле од маја КСНУМКС у Тангеру, јер би у Маракешу требали продавати комерцијалне супе. Већ годину дана виђамо људе како једу из канти за смеће, а наша кухиња са супом сигурно би помогла неким људима да се пуне. Зашто ваши службеници руше нашу уметничку башту? На захтев за изградњу у септембру КСНУМКС нису одговориле ваше власти. Сваког дана смо покушавали да ступимо у контакт са вашом администрацијом преко свих канала земље, из Парламента, преко ваших мароканских амбасада, што није успело. Никад нису одговорили. У децембру КСНУМКС, наш радник у развоју ПикелХЕЛПЕР-а Томбиа Браиде умро је јер се толико узнемирио због понашања власти да је умро од срчаног удара. Наравно, сахрањен је као меморандум без да је било ко присутан, а кривицу је пребацио на марокански подвале. Изградили смо сунчани сат у знак сећања на Њега, уништили су их њихови булдожери. Уложили смо КСНУМКС € у Мароко у року од годину дана. Управљао је пекару за конзервирани хлеб да би обезбедио стабилност хране у Африци и свакодневно је снабдевао наше село бесплатним хлебом. Ваша жандармерија одводи посетиоце од нас до тог подручја због тога што нам је забрањено да их посећујемо. Испитивање с наводима да би наш гост био издајник, а Слободни зидар је неподношљив. Након тога уследили су шамари за нашег посетиоца. Полиција је више пута ускраћивала посету нашем имању. Иако имамо сва потребна документа за добијање визе за инвеститоре у вашој земљи, укључујући КСНУМКС година закупа са могућношћу куповине, ваша полиција нас жели снажно стиснути. Захтевамо надокнаду уништења и обнову пекарнице за конзерве. Такође би требало да обавестите локалну полицију да уметници нису терористи. Јер тако се поступа. Нашим запосленима прети Мкадем, лева рука Цаида, која физички не може да затвори рупе у нашим спољним зидовима. За фестивал шећера нашем тиму би била потребна шприца против беснила због угриза пса. Нажалост, њено здравствено одељење је затворено у Аит Оурир и Маракеш. Захтијевамо КСНУМКС Еуро за реконструкцију и лично извињење од вашег шефа полиције у Аит Оурир и Цаид у Аит Фаска. Никада не разговарају с нама, него комуницирају само са пролазницима. Због полицијског насиља над нашим гостом, запослени у компанији КСНУМКС по нашем избору током КСНУМКС година из компаније Аит Фаска & Аит Оурир да раде на нашим уметничким пројектима.

Заборављени камп присилних радника у Мароку. Многи Јевреји су умрли овде.

Љети КСНУМКС је посјетио Др. Међународна мисија Црвеног крста Висс-Денант (ИРЦ) водила је кампове Боудниб, Боу Арфа и Бергуент. Данас се нико не сећа сунца у овим удаљеним селима.
Црне стеле формирају спомен холокауста у једној целини. Посетиоци лутају овим
Симулација највећег споменика холокауста на свету
Изглед пре уништења. Изградња КСНУМКС године са мароканима КСНУМКС.
Такође је фреска Валтера Лубецкеа уништена и насликана. ЕУ застава је сломљена на тлу.

У француском протекторату Мароко било је КСНУМКС лежајева разних врста са КСНУМКС мушкарцем. Трећина су били Јевреји различитих националности. Затвореници су били сви мушкарци, осим у Сиди Ал Аиацхи, где су биле жене и деца. У неким логорима су били чувани заточенички домови, односно прави затвори за политичке противнике режима Вицхи. Други су били такозвани транзитни кампови за избеглице. Остали су резервисани за стране раднике. Или Јевреји у кампу Боу Арфа Под Вицхијем, Транссахапска железница постала је важан симбол сарадње са Трећим рајхом. Стога је постојала велика потреба за радном снагом. Ко није могао да ради много мртвији около.

Хиљаде шпанских републиканаца постало је одговорно у групама страних радника за изградњу и одржавање железничких пруга. Темпо рада након бекства од Францових репресија био је бруталан и нехуман. Шпански радници су претворени у праве осуђенике. Тамо су пребачени Јевреји депортирани из средње Европе и француски комунисти. Свакодневни живот био је ужасан. Многи су умрли од злостављања, мучења, болести, глади или жеђи, убода шкорпиона или уједа змија.

Кампом Бергуент (Аин Бени Матхар) управљало је одељење за индустријску производњу. Било је искључиво резервисано за Јевреје (КСНУМКС у јулу КСНУМКС, а затим КСНУМКС који је започео КСНУМКС према извештају ЦРИ). "Али ова духовна удобност није умањила чињеницу да је камп Бергуе био један од најгорих," рекао је Јамаа Баида. Од Црвеног крста затражено је да се затвори, Јевреји који су живели у Бергуеду, посебно из Централне Европе, раније су побегли у Француску. Волонтери стране Легије, који су демобилисани након пораза КСНУМКС-а, а затим интернирани из "административних разлога". То је био случај са Саулом Албертом, турским држављанином, који је у Француску дошао с КСНУМКС-ом. Био је притворен у Бергуа до пуштања у марту КСНУМКС. У свој дневник пише:

"КСНУМКС. Фебруар (КСНУМКС): Цео дан ломи камење. КСНУМКС. Март ...: Предаја петој групи са немачким Јеврејима. То ми се уопште не свиђа. Дело није исто; Морали смо да одбацимо ... КСНУМКС. Април: Не можемо више да издржимо овај живот. Имам врућицу, зубобољу ... КСНУМКС. Септембар: Росх Хасханах: Нико није хтео да ради ... КСНУМКС. Октобар: није јео ... "

Стражари, од којих су многи били Немци, понашали су се тирански, непријатељски и злобно. "Требали су да се придруже озлоглашеном НС-СС-у." Неки затвореници су побегли, стигли до Казабланке и удружили снаге.

У Боуднибу, малом граду са становницима КСНУМКС-а, тренутне војне касарне су последњи сведоци кампа француске војске. Старији становници задржавају фрагменте сећања: „Могу вам рећи две ствари са сигурношћу. Први је тракт Боудниб који се састоји углавном од Јевреја. Друго је да су већина градских кампера учила у основној школи. "(Магазин Тел Куел бр. КСНУМКС од КСНУМКС./КСНУМКС, мај КСНУМКС).

Маурице Руе, комунистички новинар, био је тамо интерниран. Рекао нам је да су "од заробљеника КСНУМКС, три четвртине били комунисти, социјалисти и гаулисти пре него што су КСНУМКС Јевреји стигли на неколико месеци".

После америчког слетања на КСНУМКС. Новембар КСНУМКС се придружио Мароку на страни Савезника. У јануару КСНУМКС, Савезници су се састали на конференцији у Казабланки. Потписан је стратешки и војни споразум. Убрзо након тога започиње инвазија на Сицилију (операција Хуски, јул КСНУМКС) крај Европе коју је окупирала Немачка.

Изградња Боу Арфа није прекинута и услови се нису значајно променили на боље. Били су боље плаћени него што су италијански и немачки заробљеници заменили комунисте и Јевреје. Међутим, изградња Транс-Сахаре остаје свакодневни пакао. Пројекат, који је означен као присилно одузет, Француска је напустила само КСНУМКС.

У супротном, лежајеви су убрзано демонтирани између краја КСНУМКС и почетка КСНУМКС.

Документарни филм Билла Црана и Карин Дависон, емитован на Арте, ент

Први спомен на холокауст у Северној Африци

Знак против прогоњених мањина широм света. Изградња првог Меморијала о холокаусту у Северној Африци замишљена је да послужи као извор информација о холокаусту за школе и ширу јавност.

Ако сваки блок каже више од хиљаду речи. Грађевински радови на првом споменику холокауста у Северној Африци започели су на КСНУМКС-у. Поставили смо стеле како би посетиоци у лавиринту сивих блокова осећали беспомоћност и страх од људи у концентрационим логорима. Желимо да створимо место у Северној Африци које доноси сећање на дигитално доба. Уз ливе стреам, гледаоци су присутни на градилишту и могу помоћу ваших донација утицати на број радника и блокове који ће се изградити. Што више људи посматра и дарива то већи постаје Меморијал холокауста.

Каже се да је Меморијал холокауста у Маракешу највећи на свету. КСНУМКС пута већа од Берлинског меморијала о холокаусту биће касније на каменим стелама КСНУМКС око информативног центра који едукује посетиоце о холокаусту.

Оснивач Фондације ПикелХЕЛПЕР, Оливер Биенковски, потражио је своје презиме у бази података Иад Васхем и пронашао је неке уносе, а затим је погледао где је следећи Меморијал холокауста у Африци и пронашао је само један у Јужној Африци. Пошто је попут Марока пола света, он је одлучио да изгради меморијал холокауста на локацији ПикелХЕЛПЕР. Суседне некретнине су све празне, тако да постоји простор за изградњу најмање КСНУМКС стела.

Вогелсцхисс геген Хасс - Црвени картон за пошиљатеље мржње

Срање данас, против #Хасс сада је један на мрежи Противотров. @ПикелХЕЛПЕР шаље птичје измет свима који шире мржњу. Донирајте на паипал@ПикелХЕЛПЕР.тв и напишите нам ко би требало да добије следећу доставу. Писмо 1 иде на @_доналпхонсо фром тхе @велт

У моралној сенци уметничке инсталације #ФенцингКСНУМКСХуманити, реплика европске спољне границе, населиле су се прве птице. Одавде је сада са #Вогелсцхисс геген #Хасс борио се на Интернету.

Вогелсцхисс у Мароку

У далеком Мароку тренутно градимо нашу установу Вогелсцхисс како бисмо слали мале симболичне коверте за Вогелсцхисс људима који се профилирају са #ХатеСпеецх.

Птице добро узимају нашу биљку
Птица на дјелу против мржње
Изградња нашег објекта за птичје говно

Лаган протест за Јулиана Ассангеа. Широм света. Сада!

Не питајте шта ваша земља може учинити за вас, реците шта можете учинити за Ассангеа, модификација историјске изреке Јохна Ф. Кеннедија засвијетли у америчкој амбасади у Берлину. Американци који редовно врше ратне злочине, од дефоланата у Вијетнамском рату у којима су убијене стотине хиљада жртава, до новинара убијених у рату у Ираку, морају да повуку своје захтеве за изручењем.

Запишите за следећи дан суђења; 25.02. је датум суђења за изручење Сједињеним Државама.

А пошто је истина толико дуго тајна и ниједна влада не иде на страну са Јулианом, Енглези ће их сигурно предати Американцима. Зато ћемо овог месеца почети да се обраћамо америчким амбасадама у иностранству, Белој кући и другим америчким зградама у иностранству са лаким протестима и уметничким поремећајима.

Донирајте сада да бисте ово омогућили, било да помогнете 333 евра или 5 евра, мали износи! Урадите нешто за квалитету сутрашњих информација на основу којих бисте требали доносити одлуке!

Краљица мора да опрости Јулиан Ассанге

Ако је примање и ширење тајних порука са јавном вредношћу кажњиво дело, шта још може да извештава штампа? Влада одлучује шта је тачно и шта је тајно.

Злоупотреба моћи САД против #Ассанге је невероватно: Озбиљно је болестан у затвору максималне сигурности, близу смрти. Ко спаси извиђач, штеди и слободу! Сновден такође наставља да седи у Москви, јер се све западне земље плаше освете Американаца.

@Викилеакс непријатељ је америчке администрације од 2010. године. Ми захтевамо моментално пуштање од #ЈулианАссанге из његовог притвора у Лондону. Краљица га мора одмах опростити и дати политички азил.

Светлосна пројекција на амбасади Велике Британије

Старе кампање за остале политичке затворенике

Европски налог за хапшење не треба користити за гоњење политичких противника. Немачко судство има добар разлог да не изручује Царлес Пуигдемонт у Шпанију. Кривични закон се поново открива као средство унутрашњег сукоба и прогон политичких противника на ружан начин. Немачко правосуђе не би требало да узме учешће у политичкој дебати у Шпанији, а не најмање, од болног историјског искуства криминализације политичког мишљења не може себи приуштити да помогне. Ако се ипак слаже са екстрадицијом, правна помоћ је отворена, а каталонски може на крају позвати Савезног уставног суда. Најкасније тамо, права појединца треба дати приоритет над моћним утакмицама у Шпанији.

→ КСНУМКС Каталонски политичари су у затвору
КСНУМКС. Јорди Цуикарт - КСНУМКС дана у затвору
КСНУМКС. Јорди Санцхез - КСНУМКС дана у затвору
КСНУМКС. Ориол Јункуерас - КСНУМКС дана у затвору
КСНУМКС. Јоакуим Форн - КСНУМКС дана у затвору
КСНУМКС. Долорс Басса - Отпуштен други пут пре КСНУМКС дана
КСНУМКС. Раул Ромева - други пут испред КСНУМКС дана
КСНУМКС. Јорди Турулл - затворен други пут пре КСНУМКС дана
КСНУМКС. Јосеп Рулл - други пут пре КСНУМКС дана
КСНУМКС. Царме Форцаделл - затворен у КСНУМКС данима
КСНУМКС. Царлес Пуигдемонт - У затвору прије КСНУМКС дана

→ Поред тога, следећим политичарима угрожава се затварање и тренутно живе у егзилу:

КСНУМКС. Тони Цомин
КСНУМКС. Мериткелл Серрет
КСНУМКС. Мериткелл Боррас
КСНУМКС. Цлара Понсати
КСНУМКС. Анна Габриел
КСНУМКС. Марта Ровира

#ФрееПуигдемонт

Водите рачуна о штампи и пажњи - подржите нас сада! Као донатор дајете непроцјењив допринос узбуђењу јавног гњева - за бољи свијет. Постаните конкретни сада и учините прекогранични скандал могућим. Нигде не добијате толико побуне и устанка за сваки донирани евро као овдје. Молимо посјетите нашу веб страницу: ПикелХЕЛПЕР.орг/ Донирајте или подржите наш Фацебоок фундраисер:

Пресс фотограф: Дирк-Мартин Хеимзелманн

Лигхт артист: Члан ПикелХЕЛПЕР

Слобода за #Пуигдемонт украшена у затвору Стаси у Берлину. Ми протестујемо против илегалног затварања каталонских политичара у Шпанији. Позивамо на тренутно пуштање свих политичких затвореника у Шпанији. #ПикелХЕЛПЕР апелира на савезну владу да одмах изјави да ће Немачка никако не одобрити политичку екстрадицију. Овакво политичко одобрење шпанског захтјева за правну помоћ захтијева се правила Закона о међународној узајамној помоћи - без обзира на судску правну одлуку. С обзиром на важност предмета, надлежни орган је федерална влада у облику министра правде Катарине Барлеи. Позивамо федералну владу да обезбеди одмах пуштање Царлеса Пуигдемонта на немачко затварање!

Водите рачуна о штампи и пажњи - подржите нас сада! Као донатор дајете непроцјењив допринос узбуђењу јавног гњева - за бољи свијет. Постаните конкретни сада и учините прекогранични скандал могућим. Нигде не добијате толико побуне и устанка за сваки донирани евро као овдје. Молимо посјетите нашу веб страницу: ПикелХЕЛПЕР.орг/ Донирајте или подржите наш Фацебоок фундраисер: хттпс://ввв.фацебоок.цом/донате/КСНУМКС

Арапски пролеће је доносио пробој и започео нову епоху демократије. Али побуњеници тих дана су сада политички затвореници. Људи који су ризиковали своје животе у државама које су биле црне на скали за слободу штампе Амнести Интернатионал данас су у затвору и заборавља их свет. ПикелХЕЛПЕР жели да интервенише овде и ослободи политичке затворенике.

Наша прва акција је да вратимо светлије КСНУМКС у затвор од марта КСНУМКС. Бахреин КСНУМКС су ухапшени након фебруарског КСНУМКС устанка у Манани, Бахреин, по оптужници за заверу против владе. Многе државе и организације, укључујући Амнести Интернатионал и Хуман Ригхтс Ватцх, и даље указују на мучење. Затвореници су видно мучени.

Брига се такође не заустављају за породице. Ови политички затвореници су данас у затвору, служећи КСНУМКС реченицама од животних казни до више животних казни. Свако има право да изрази своје мишљење. Не заборавимо на добре људе који су жртвовали своју слободу да донесу демократију и мир многим.

opširnije

Дапхне Царуана Гализиа

#ПикелХЕЛПЕР похваљује € КСНУМКС за информације о хапшењу присталица Дапхне Царуана Гализиа. Молимо да подржите нашу кампању на пикелхелпер.орг/ен/донате

"Манифест написан са крвљу других" - то је амерички историчар Мике Давис назвао ауто бомбом. Пеугеот КСНУМКС на прилазу у Биднији, становници КСНУМКС, једанаест километара западно од главног града Малте у Валети.

Октобра КСНУМКС, Дапхне Царуана Гализиа, стар КСНУМКС, стоји иза волана свог аутомобила. Вози шљунчану цесту до магистралног пута, скрену лево, низ брдо одакле се види далеки свет главе, поред малог, дивље депоније и тиквице, КСНУМКС јарди, на знак црвене боје, на који јеж тражи од возача да не изједначи своје једнаке. Експлозија, сматрају истражитељи, покреће мобилни телефон. На КСНУМКС сату остаци Пеугеотс-а су КСНУМКС метри даље на терену, одмах поред пута. Седам Холандски форензичари који прегледати ГАЛИЗИА тело три дана касније у болници Матер Деи Валлетта је не добијају много да се види. Мало је остало од најбоље познатог и најзначајнијег новинара у земљи. КСНУМКС минута пре њене смрти: "Без обзира где гледате, свуда су лопови. То је за очајање. "

Дапхне Царуана Гализиа

Недељу дана касније, три сина Галиције су у Европском парламенту у Стразбуру, расправљајући о томе шта убија њихова мајка о Малти и евентуално о ЕУ. Зелени МП Свен Гиеголд узима микрофон. "Дафне је убијена на улици. Није било места за скривање, њихови убице нису ни покушали учинити напад изгледати као несрећа. Напротив, ово је брутална демонстрација моћи ", каже он. Било је јасно зашто бомба није главни ауто или главни правобранилац: "Дафне је осветлио систем прања новца и корупције на Малти - то нису биле ове власти".

Док се комеморација одвија у Стразбуру, Роси Бинди, шеф италијанске комисије против мафије, улази у хотел Екцелсиор на бедемима Валете. Комисија је дуго била на Малти, посјета је дуго планирана, али сада, након атентата блогера, интерес је огроман. Окружени глатким телохранитељима, који су навођени у своје чаше за уши, Бинди седи за столом и гледа новинаре који их чекају у тешким кожним фотељама. Мафија, каже Бинди, види Малту као "мали рај". И тако "пружаоци финансијских услуга који могу понудити отварање предузећа на Малти" су "дио проблема".

За Малту, изјаве Бинди су проблем. Већ деценијама је била стручњак за италијанску мафију, то је реч за тежину. Малта се бори за своју репутацију од атентата на Галицију.

Убиство њене, како се каже на острву, који манифест који они који су озбиљни у борби против криминала више нису сигурни у вези са Малтом.

Истраживање Галиегије тражи да се међународни истражитељи пошаљу. Он позива на оставку премијера социјалиста Јосепха Мусцата и осигурава да Европски парламент жели послати делегацију на Малту како би "обновио владавину права".
Геноцид Лигхт Арт ПикелХЕЛПЕР за Дапхне

Пет аутомобила бомби за две године
Она није једина која то види на тај начин. Азербејџан, шверц нафте, пасош и онлине коцкање. Највећа историја Гализије допринела је томе. Њен син Матхев ради у истраживачкој мрежи ИЈИЦ, која је представила КСНУМКС Панама Паперс. Гализиа је примила документе у вези са Малтом. Она је први пут представила Кеитх Сцхембри, министар кабинета премијера Мусцат, а његов колега Конрад Миззи - прва енергија, сада министар туризма - задржала је покривање компанија на Британским дјевичким острвима и Панами. Изгледа да се спорени токови јавних прихода и организовани криминал распуштају.

То је слика предграђа Валете, пуна бизнисмена и строгих студената, са старим градским каменом без старина, који жели да постане европски културни град за девет недеља - неупоредив средњовековни музеј на отвореном кроз који сваки дан Десетине хиљада туриста са својим шареним пендантима попут крсташа њиховог стандарда, у вечерњим сатима, у Ст. Јулиановој, са друге стране залива Циск камп.

Јонатхан Феррис. Осмог дана након смрти Гализије, седи у плавом одело у предворју Вестин Драгонара. Иза стаклене фасаде, на софама налазе се породице на ободу у мору. Феррис је шеф за безбедност хотела са пет звездица, и то није начин на који би требало да буде на Малти.

Јер пре годину дана, шта је Феррис полицајац, одговоран за прање новца. Гализин блог, каже он, увек му је помогао у истрагама. "Знао је ствари које не знамо. Људи више верују новинарима као полицајци. "Феррис је школовао своје колеге у Бриселу, Кини, Немачкој, пренио Гаддафијевог рачуновођа, у новембру КСНУМКС-а, кренуо је као шеф одјељења у Малтесе орган за спречавање прања новца (ФИАУ). Између марта КСНУМКС-а и јула КСНУМКС-а писана су четири извјештаја о сумњи на корупцију против владиних званичника. Све, каже Феррис, засноване су на истраживањима Гализије. Ко жели да га прати, ако уђе у детаље, потребно је времена.

Шеф кабинета Кеитх Сцхембри такође је користио своју поштанску компанију у Панами како би сакрио КСНУМКС евре, које је добио од малтешких пасоша Русима. Тако је помогао платити милион евра у мито новчанику из Малте. Феррис верује да је Сцхембри желео да осигура да владини листови остану превише. Сцхембри је такође велепродаја папира. А: Сцхембри и бивши министар енергетике Конрад Миззи добили су мито из Дубаија од компаније која тргује на течном гасу на Малти. Овај новац је потекао у компанијама поштанске кутије. Последњи Гализин блог унос "Свуда су лопови".

Геноцид Лигхт Арт ПикелХЕЛПЕР за Дапхне

КСНУМКС милион евра за уговоре о гасу?
Сцхембри и Миззи поричу све. Листови ФИАУ-а нису ни послали ни у полицију - нити директно поднели од стране власти - од стране власти. Нису имали никаквих последица.

Феррис, његов колега Цхарлес Цронин или бивши шеф ФИАУ Манфред Галдез. Нико више није у функцији. Галдез је, наводно сам по себи, отишао у рано пензионисање. На КСНУМКС јуну КСНУМКС, његов наследник Феррис и Цронин притиснули су белу коверту са својим обавјештењем у руци. "Никада нисам знао разлог", каже Ферис. Од тада је могао да спава само са пилулама. Феррис и Цронин због "перформансалних разлога" ФИАУ говори тазу да је "у најбољем интересу за одбацивање.

Да је остао са ФИАУ, пратио би последњу велику историју Гализије, каже Феррис. Било је то о Мишел Мускат, премијеровој супрузи. Егрант у Панами требало је да лети из Азербејџана до КСНУМКС милион евра - тек након што су Малта и Азербејџан потписали уговор са КСНУМКС годинама. "Хтели су да спрече ову истрагу", сматра Ферис. Он је тужио антикорупцијско тијело како би га вратио.

Да су извјештаји ФИАУ-а чак познати као "колега Дапхне у политици" и који су њихови повјереници. Симон Бусуттил је заменик конзервативног ПН-а, једине опозиционе странке; човек са стилом и гласом америчког телевизијског проповедника, храмови његових храмова, црне жалове чипке на лапелу. "Вијести само путем ВхатсАпп-а", каже он. Посетиоци се дочекују у конференцијској сали Опозиције у Домовима Парламента, у акваријумском простору који лебди над Валлеттаовом пешачком улицом.

Повлачење више није ваћно
Како је Гализиа искоренила све више материјала против владе, премијер Мусцат је волео да избори трају у јуну. Бусуттил је био главни кандидат опозиције. Неко је послао извештаје ФИАУ-а. Бусуттил шири детаље са задовољством испред штампе. Није помогло: Малтежани су остали лојални Мускату. Бусуттил је изгубио, што је могло бити због чињенице да је економија Малти убрзана. "После тога, желио сам полако да се повучем из политике", каже он. "Али сада, после смрти, све је другачије."

У јулу је Бусуттил тужио истраживање министара. Сцхембри и Миззи су поднели приговор. "Ако изгубим, отићи ћу у Страсбоург", каже Бусуттил. Жели да заврши рад Гализије.

Блогер је у великој мјери напао Муската, остатке владе, као и велике дијелове опозиције. Дио са "бриљантним чланкама", како кажу њихови најгори непријатељи у сједишту владајуће странке. Делимично са личним нападима и текстовима о њеном сексуалном животу. Али нико на Малти заиста не мисли да су корумпирани политичари који су заглавили бомбу испод свог аутомобила.

Галиција је ушла у потрагу мафије да шверца нафту из Либије у јужну Европу. Ова претпоставка је направљена на Малти, а жртве су из криминалног миљеа. Нико није био обавештен. Сваки пут када је Семтек кориштен. Ово се производи, на пример, у либијској Зувари - одакле потиче уље за кријумчарење.

Опозиција није укључена
Ипак, многи на Малти сматрају Мусцат одговорним за смрт Галиције и оставке. Не толико због Гализије. У ствари, блогер је у прошлости одбацио полицијску заштиту јер је страховала тхаттхис би утицати на њен рад. Брани оптужби против Мусцат, ГАЛИЗИА породице, опозиције и Малте новинара, посланик Бусуттил каже: ". Не може ништа против корупције док су корумпирани министри дозвољено да остане на функцији" Да би се толерисати њихово пословање, држава је слабљење институције - и на тај начин толерише пословање организованих криминалаца.

Међутим, опозиција није укључена у околности. Малта се ослања на изузетно ниске корпоративне таксе, онлине коцкарску индустрију и продају пасоша богатим странцима. Бусуттилов ПН то каже. "Малта је продала свој суверенитет прљавом новцу", каже Зелени Гиеголд. "Он је заменио владавину права културом некажњивости и кронизма између политичких и финансијских елита".

У Цасиностадту Ст. Јулианс на Малти комплекс Маифаир је једна од многих пословних зграда на острву,

Ελληνικη Ολιγαρχια. Τελος

Ελληνικη Ολιγαρχια. Τελος

Παρα την πολυχρονη οικονομικη κριση και την επιβολη δυσβασταχτων μεταρρυθμισεων, η τυχη της Ελλαδας οριζεται σταθερα απο συγχρονους ολιγαρχες. Η πολιτικη της λιτοτητας διαιωνιζει το статус кво, συνεπως αυξανει τη δυναμη των λιγων που υπερισχυουν των απλων πολιτων. Με τις ευλογιες της τροικας, τα κρατικα περιουσιακα στοιχεια ιδιωτικοποιουνται και πωλουνται σε εξευτελιστικες τιμες σε εκεινους που παραδοσιακα κινουν τα νηματα.

Στις γιγαντοοθονες και τα πανο του Џорџ Орвел στο βιβλιο КСНУМКС, ο Μεγαλος Αδερφος που παντα παρακολουθουσε τους πολιτες, δηλωνε οτι το «αφεντικο" ειναι ενα σκληρο, ολοκληρωτικο καθεστως. Τα αφεντικα του σημερα, τα προσωπα που διεπουν τις εξελιξεις ειναι ακομα πιο υπουλα και χαμηλων τονων. Γι 'αυτο και χρηζουν διαφορετικης μεταχειρισης.

Ειμαστε οι пиксела помоћник και βρεθηκαμε στην Αθηνα τον Φεβρουαριο για να ριξουμε φως σε αυτα τα χαμηλων τονων προσωπα. Ειμαστε εδω για να υπογραμμισουμε τη μεγαλη αδικια εναντιον του ελληνικου λαου. Οι προβολες του «Μεγαλου Αδερφου» στην εδρα της «Ομοσπονδιας» του ΟΠΑΠ, της Моторна уља Грчка και του ελληνικου κοινοβουλιου, διοργανωθηκαν απο την пиксела помоћник, για να προκαλεσουν το ενδιαφερον στα ελληνικα και διεθνη μεσα ενημερωσης και να φερουν στο προσκηνιο την μυστικη δυναμη των ολιγαρχων. Οι παρεμβασεις μας επικεντρωθηκαν σε δυο κεντρικες προσωπικοτητες της ελληνικης εξουσιας.

Η πρωτη δεν ειναι αλλη απο τον, Δημητρη Μελισσανιδη, γνωστο και ως "Τιγρη" ο οποιος μαζι με μια τσεχικη κοινοπραξια επενδυτων, μπορεσε να αγορασει το κρατικο μονοπωλιο του ΟΠΑΠ για ενα κλασμα της πραγματικης του αξιας. Η διαδικασια πωλησης του ΟΠΑΠ δεν τεθηκε υπο αμφισβητηση απο τα ελληνικα ΜΜΕ, και αυτο βεβαια, δεν προκαλει εντυπωση καθως λεγεται οτι ο ΟΠΑΠ εχει ισως τον ισχυροτερο διαφημιστικο προυπολογισμο, και ετσι μπορει να ασκει επιρροη. Οι δημοσιογραφοι που εχουν προβληματιστει ανοιχτα για τον συγχρονο ολιγαρχη, εχουν εκφοβιστει με κινδυνο να χασουν ακομα και την ζωη τους.

Ο Βαρδης Βαρδινογιαννης και η οικογενεια του θεωρουνται "κρατος εντος του κρατους". Φημες θελουν τις πετρελαικες εταιρειες του ομιλου να ειναι ο κυριος λογος που τα ελληνικα νησια εξακολουθουν να λειτουργουν κυριως με μη βιωσιμες και ακριβες γεννητριες ντιζελ αντι για ανανεωσιμες πηγες ενεργειας. Η δυναμη της οικογενειας δεν αμφισβητειται στην Ελλαδα, καθως μεταξυ αλλων ελεγχει επισης σημαντικο μερος των ελληνικων ΜΜΕ.

Η пиксела помоћник θελει να βοηθησει την Ελλαδα να γινει παλι δημοκρατια. Για να επιτευχθει αυτος ο στοχος, θα πρεπει να ψηφιστουν αυστηροι νομοι σε οτι αφορα τον ελεγχο της χρηματοδοτησης των πολιτικων κομματων καθως και των προσωπικων οικονομικων των πολιτικων. Αντι να γινεται θεμα για σκανδαλα και παρατυπιες του χτες, η βαρυτητα θα πρεπει να δινεται σε λυσεις του σημερα. Η πολιτικη πορεια του παρακρατους στο σκοταδι θα πρεπει να σταματησει. Βεβαια η ελλειψη διαφανειας δεν ειναι μονο ασθενεια του Ελληνικου Κοινοβουλιου αλλα και της ευρυτερης κοινωνιας. Απο καπου ομως πρεπει να ξεκινησουμε. Η Επιτροπη Θεσμων και Διαφανειας θα πρεπει να αναλαβει εργο ανεξαρτητως πολιτικων πεποιθησεων και να αρθει το καθεστως ατιμωρησιας που ισχυει για τους πολιτικους στην Ελλαδα.

Ο Αριστοτελης Ωνασης ειπε - οχι τυχαια - οτι οι "κρισεις γεννανε Κροισους» και η τελευταια δεκαετια εχει δημιουργησει προσφορο εδαφος για παρα πολλους. Για τον λογο αυτο, η пиксела помоћник επισης ζητα την επιβολη διαφανειας και την επανεξεταση των προσφατων ιδιωτικοποιησεων, ωστε να διασφαλιστει τουλαχιστον μια δικαιη αποζημιωση για τον ελληνικο λαο. Μια ανεξαρτητη ερευνα θα πρεπει να κρινει εαν εχουν διαπραχθει ποινικα αδικηματα και να προχωρησουν εννομες διαδικασιες οπου χρειαζεται.

Ειμαστε αλληλεγγυοι με τον ελληνικο λαο στην παλη του εναντια σε ενα παγιωμενο και απαρχαιωμενο καθεστως που ευνοει την ευημερια των λιγων και οχι των αυτων που καθημερινα βιωνουν συνθηκες φτωχειας στην Ευρωπη του КСНУМКС. Η πλουτοκρατικη διαφθορα πρεπει να τελειωσει τωρα η δεν θα υπαρξει ποτε ευκαιρια για πραγματικη ανακαμψη για την Ελλαδα.

Το Ιδρυμα пиксела помоћник ειναι ενας διεθνης, μη κερδοσκοπικος, καλλιτεχνικος συλλογος και ενα απο τα πιο καινοτομα πολιτικα εκκολαπτηρια καλλιτεχνικης κινητοποιησης. Βλεπουμε την Τεχνη ως μεσο που πρεπει να προκαλεσει και να ευαισθητοποιησει, ως μια μορφη κοινωνικης επιβεβαιωσης στο πνευμα του Διαφωτισμου. Οι εκστρατειες μας δειχνουν τις δυνατοτητες της τεχνης ως πεμπτης εξουσιας σε μια χωρα.

Потребна нам је ваша помоћ да наставимо кампању у Грчкој. Донирајте путем #Паипал: паипал@ПикелХЕЛПЕР.тв или хттпс://ПикелХЕЛПЕР.орг/де/Спенден

За донације ван дигиталног света:
Рачун донације:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
БИЦ: ГЕНОДЕМКСНУМКСГЛС
Власник: нонпрофит ПикелХЕЛПЕР Фоундатион
Предмет: Финансирање уметности и културе

Импресије без. Захтевана копија ваучера. молим вас помните "Пресс фотограф: Дирк-Мартин Хеинзелманн, ПикелХЕЛПЕР.орг"

Присилни радници на Бахлсен Оеткер & Цо. КГ

Смеђи кекси - тешко пробављиви

После #ПикелХЕЛПЕР Истраживање у #Бундесарцхив муст тхе #Википедиа Чланак Ханс #Бахлсен може се преписати. У одбрамбеном штабу заменика генералне команде служио је до 1944. године. Постојала је сарадња за нацисте #Звангсарбеитер & Фабрике у Украјини #ВеренаБахлсен

Након појављивања на догађају Онлине Маркетинг Роцкстарс је почео. Изненада, критика Бахлсеновог хвалисања добила је тамнију ноту: Наследница, која је тако поносна на историју породичног бизниса, своје богатство дугује и експлоатацији жртава нацистичког режима.

Као СликаНовине, одговорила је насљедница, реагирала је на кашаљ. "Није у реду да повежем свој разговор са њом", рекла је - а можда је и мало у праву: неправедно је да се то окрене некоме ко је само хтео да разговара о томе како Економија може бити "средство" за "напредовање нас као друштва".

"То је било прије мог времена и ми смо исплатили присилним радницима, као и Нијемцима и добро их третирали." Суд је одбио тужбе. Данас више нема потраживања против Бахлсена. Бахлсен је био крив за ништа. "

И то је био прави стисак на тоалету, на којем Бахлсен стварно може кривити овај пут. Сасвим осим тога ...

Убијени принудни радник са фабрике у Бахлсену. Шта се десило са присилним радницима који више не могу да раде? Убијени су у концентрационим логорима.
[advanced_iframe securitykey=”2850230b9c3d025e1bd1b840e1acbf59859bfed4″ src=”//livepixel.awumedia.de/paypal” width=”100%” height=”300″]
Свјетлосна пројекција на Меморијал Холокауста у Берлину
Пресс фотограф: Дирк-Мартин Хеинзелманн
Тражен плакат: Ко има информације о депортацији Бахлсена присилним радницима у концентрационе логоре? Пресс фотограф: Олег Ростовтсев

Али онда је Бахлсен наставио да прича. И то је звучало овако:

  • ... да компанија не ради за раднике Тако сјајно могли су да се лече ако се касније пожале ...
  • ... и да се усуђује тврдити да Бахлсен "није учинио ништа лоше" само зато што је суд пресудио да је компанија прописивала своје злочине \ т не могу више да судим,…

... зар није брутално неукусно бавити се својом прошлошћу? Шта би то коштало Бахлсена да се покаже мало покајнички? Уместо тога, одлучила је да одбије присилни рад у нацистичком режиму.

Компанија Бахлсен Према извештају недељника Дие Зеит, њени присилни радници су можда плаћали мање током нацистичког периода него што се раније тврдило. Лист се ослања на процену платних картица произвођача кекса из четрдесетих година.

Наслеђе компаније Верена Бахлсен имала је нацистичку прошлост својих предака и компанију у новинама "Билд" умањио, "Плаћали смо принудне раднике, као и Немце и добро их третирали", рекла је она. Година КСНУМКС се од тада извинила због свог текста.

Према извештају "Зеита", пољски и украјински присилни радници плаћени су између пет и десет Реицхсмаркова недељно. Далеко највећи дио бруто плаће између КСНУМКС-а и КСНУМКС-а Реицхсмарк-а био је ускраћен: за порезе и доприносе за социјално осигурање - од којих те жене никада нису имале користи - али и за казне и високе трошкове за присилни смјештај у кампу.

"Зашто се породица може другачије сјетити?"

Са плаћањем немачких радника током нацистичког периода, извештај каже, међутим, да се не може упоредити, као што је позван у односу на архив Аролсен у Бад Аролсен. Портпарол архива је рекао "време": "Немачки радници су плаћени према историјским истраживањима, просечна плата око КСНУМКС Реицхсмарк-а."

Бахлсен група не жели посебно да коментарише ову разлику до сада.

Као што СПИЕГЕЛ извештава у свом актуелном питању, породица Бахлсен из Хановера такође је била дубље укључена у нацистички режим током нацистичке ере него што је раније било познато. Као и деда Верене Бахлсен и његова браћа у НСДАП-у и промовисали СС.

Дер #Вехрмацхт #Кекс, # Крумелмонстер #ВеренаБахлсен од Бахлсен треба да КСНУМКС% ваше компаније дели у #Конзентратионслагер#Аусцхвитз уступити. #ОхнеМампфкеинКампф & #охнеФелдпосткеинеКампфморалЖељезни оброк Вехрмацхта је омогућио опсаде и муње за време Другог светског рата. Донирајте за лагану пројекцију против Бахлсен: паипал@пикелхелпер.тв Тхе #Леибниз Бисквит из компаније Верена Бахлсен био је дио овог система и одлучан за рат. Без њега би било #Сталинград завршио раније. Компанија Бахлсен такође носи #Теммлертхат тхе #Хитлер Кокс је произвео, много крив за рат уништења #Назис у трећем Реицху. Да је Бахлсен једном платио КСНУМКС € компензацију присилним радницима је лоша шала. Бахлсен је обезбиједио мапе са Леибниц Фелдпостом, основом предње комуникације током Првог свјетског рата. #Криегспропаганда значи данас #Рекламекунст #ДасОригинал# НурецхтмитКСНУМКСЗахнен #Верницхтунгслагер #еисернеРатион #Ханновер#Криегстреибер У нападима савезничких бомбардера, жене принудне радне снаге очекивале су се само дрвено склониште, фини господари #Бахлсен није имао ни један за ваше запослене #Бункер изграђен. Овде показује мизантропску капиталистичку слику а #Нази Породица са путницима. Само кроз такве породице нацисти би уопште могли да одржавају свој болесни систем. Покажите госпођи Бахлсен да јој опраштамо; али морате донирати КСНУМКС% ваших дионица #Аусцхвитз. Затражите од ње лично - Можете је пронаћи овдје на Фацебооку: https://web.facebook.com/verena.bahlsen & Инстаграм @веренабахлсен

Надоградња Оеткера, Бахлсен & Цо.

Док се Бундесвехр креће у Сирију у борбу против ИСИС-а, а свет се плаши терористичких напада на божићна тржишта, богати Немци улажу у компаније наоружања. Недавно су неки акционари др Инг. Аугуст Оеткер КГ учествује у куповини ЕСГ Електрониксистем- унд Логистик ГмбХ, чија пословна подручја укључују немачке борбене авионе. Одбрамбена индустрија је понекад тешка инвестициона област. Иако ће тржиште вероватно бити осигурано, између осталог, из великог броја извоза оружја и операција Бундесвехр-а, али у домену безбедности, такође, пуно крви штапиће.

Користите светлосну уметност како бисте запалили медијални пламен

ПикелХЕЛПЕР је поставио себи циљ у мрачној сезони Адвент како би указао на ову инвестицију породице Оеткер. Тако да је у превирању пре Божића приликом куповине састојака за божићне колачиће не спушта ову малу мирну поруку, Бијенковски је покренуо разне протесте. На пример, светлосни уметник је пројектовао др. Оеткер лого у оклопном облику и потпис "Каноненфуттер" на фасаду фирме др. Мед. Оеткер у Биелефелду. Могло је бити само мало додатног осветљења на ноћном небу у Биелефелду, који је осветљавао свечане украшене улице, али овде је више пажње медија. И управо у том смислу Биенковски је тестирао познатог Слингсхот канала на ИоуТубе-у заједно са Јорг Справе-ом домаћи пудинг топ.

Рат као приватна ствар

А које су реакције учиниле све ово окидач? На крају крајева, у међувремену је постојала службена изјава компаније Биелефелд. "Инвестиција је приватна ствар два члана породице и нема никакве везе са компанијом. Оеткер ", према новинском извештају Неуе Вестфалисцхе Зеитунг. И тако је Бијенковски донео следећи ударац против породице Оеткер да би дошао до своје савести. Питање да ли је власник компаније др. Мед. Оеткер је укључен у посао наоружања, овај пут је био слатки шећер и апсолутно неукусан од стране Хора Берлинских дечака.

Може ли морао бити хладнији од своје замрзнуте пице?

Овако је узбрдо Ролф Зуцковски "Ин дер Веихнацхтсбацкереи" брзо постао друштвено критичан "Ин тхе Армс Бакери". Деца питају породицу Оеткер: "Где је морало остати?" Акција је представљена заједно са Берлин хип хоп артистом Вокалматадором. Али не само у смислу вокалне технике и садржаја, изглед има много да понуди, сценарија је истинита. Са свињским маскама испред дрвене кутије КСНУМКС метара. У овој безукусној позадини, барем Рицхард Оеткер би требало да прође радост посла оружја. На крају крајева, овај крај КСНУМКС је киднапован у таквој кутији и задржан у заточеништву. Угаљац је имао свињску маску. Да ли је акција укусна? Сигурно. Али, колико спремних мешавина треба да заборавите сопствену прошлост и инвестирате у послове оружја чији производи те скоро убили скоро пре КСНУМКС година?

Због тренутног заустављања извоза тенкова у Саудијску Арабију, ПикелХЕЛПЕР је пројектима Савезне канцеларије и Амбасаде Саудијске Арабије, заједно са кампањом "Оутцри - Стоп тхе Армс Траде", пројектовао "Захваљујемо не тенковима Саудијској Арабији".

Саудијци су и даље међу најважнијим купцима њемачких војних компанија. У првој половини КСНУМКС-а одобрен је извоз оружја вриједног скоро КСНУМКС милиона еура у Саудијску Арабију - само са Великом Британијом и Израелом било је чак и већих послова.

Немачка је европски шампион у извозу оружја. Широм света, заузима треће место иза САД и Русије. Са одобравањем савезне владе, немачко оружје и наоружање се такође испоручују у диктаторе и ауторитарне режиме попут Саудијске Арабије. То не може овако наставити. Желимо да завршимо посао са смрћу.

Еуропска хитна помоћ за конзервирање круха

КАМПАЊЕ ПРОТИВ РАДИЧКОГ ИСЛАМА

Кампања против радикалног ислама

Позивамо на забрану политичких исламских заједница проузрокованих шпијуном против немачких закона и кршењем мача у руци за ратни проповед у Курдистану. Светла уметност #Карикатуре за централну џамију ДИТИБ-а - Келн # џамија Велика највећа џамијска асоцијација у #Германи, #ДИТИБ је повезана са Турским верским бироом #Диианет. Предсједништво вјерских послова позива на "детаљне извјештаје" о вашим активностима чланова заједнице. Турска држава Оперира шпијуна под маском верске слободе.

Шпијунски извјештај имама

КСНУМКС. НИ: Да ли је одговоран за подручје А. и активно ради за ову структуру. Он стога држи након #Путсцхверсуцх Јула КСНУМКС, наставља да се придржава своје позиције. (...) КСНУМКС. РА: Повратак на покушај државног удара у одбору заједнице џамије. Је биолошки нећак претресеног на налогу за хапшење АА, бившег аутора #Невспапер #Заман. Репродукује улогу у #поллаге колекцији ове структуре #препаред. (...) КСНУМКС. Т. е. Током студија, она је живела у #Хаусхеимен овој структури и дошла је у #Германи као #Браут. Чак и ако нису активно укључени у активности синтезе # Структура, они треба да буду приложени овој структури.

Извештај завршава речима: "Ова имена су се појавила убрзо након покушаја државног удара у јулу КСНУМКС-а, од стране неких посматрача чланова заједнице надлежним државним органима и турској мисији у иностранству".

Доналд Трумп Специал Едитион Адолф Хитлер'с Меин Кампф

измишљеног Меин Кампф-а поново се замењује хиљадама речи

Галерија слика новинских чланака
Видео извештаји са радио и телевизије
Подршка нашој кампањи

Имамо нова верзија Адолфа Хитлера створио "Меин Кампф" са Доналд Трамп као имагинарног протагониста - као што смо разменили хиљаде речи у старом књизи. Сада већ фиктивна аутобиографија следи Трумпс начин мало дете у Њујорку до снажног америчког бизнисмена и политичара. У том паралелном причи Трамп почиње пуч након избора КСНУМКС, сличан опште сале пуча Хитлера у Минхену КСНУМКС. Он је ухапшен и послат у затвор максималне безбедности, многи од његових Репупликанисцхен присталица падне испред Капитола и Беле куће .. Он је основао "Америцан националистичка странка", која се заснива на идејама расне и верске чишћење и непријатељима из Мексиканци, муслимана и свакоме ко прети и ствара свој националистички поглед на свет.

Циљ, нова верзија да напише "Меин Кампф" из перспективе Трумпа, био је да се подигне свијест о сличностима идеја до којих је дошло како Трумп и Хитлера. То је друго време (КСНУМКСс вс. данас), друга земља (Немачка против САД), а други непријатељ (Јевреји против муслимана), али су концепти су исти. Трамп је већ нам је дао увид у опасности да би чине његову владу САД и свет кроз његових говора и твитова.

Амерички председник има огромну количину моћи и утицаја не само амерички држављани, али и свих људи на планети. Трамп председништво би могао да обележи почетак клизав терен расизма и предрасуда према нешто чудно што још не можемо замислити. Ако ова ажурирана верзија може да нагласи паралеле између Трумп и Хитлеров "Меин Кампф", онда је то пиксела помоћник успео да се шири важну упозорење америчком народу.

Цена на Амазон је КСНУМКС $, сви добијају књигу од нас за симболичку донацију. Сви приходи одлазе на кампање о људским правима и уметничке догађаје које покреће ПикелХЕЛПЕР. Након донације, послат ћемо вам књигу у * епуб формату путем е-маила. Унесите своју е-маил адресу са вашом донацијом. Можете га такође преузети под:

ПикелХЕЛПЕР Артистс 'Цоллецтиве, међународна непрофитна мањина и организација за људска права инспирисана идејама слободних масонских добара. Неуморни буком света, идемо нашим путем, мирни и сигурни, неустрашиви у опасности, високи циљеви на уму како би заштитили земљу.

Дељење је Брига.
►Беттерплаце: хттпс://ввв.беттерплаце.орг/ен/пројецтс/КСНУМКС
►ПаиПал хттпс://ввв.паипал.ме/ПикелХЕЛПЕР
Рачун донације:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банк: ГЛС Цоммунити Банк
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Носилац рачуна: ПикелХЕЛПЕР Фондација непрофитна организација
За више информација: хттпс://ПикелХЕЛПЕР.орг

opširnije

Кампања за муслимане ујгура у Кини / људска права

ПикелХЕЛПЕР подржава независност Ујгура, Хонг Конга, Тајвана и Тибета

Ослободите Ујгуре

Ујгурски спомен у Маракешу

Aм 29.07.2019. објављујемо први видео снимак нашег ујгурског меморијала у #Марракецху, писали смо свим арапским новинама шта смо урадили и нисмо добили никакав одговор, тек након што смо новинама рекли да је први ред споменика геј Јеврејима споменик као "Споменик холокауста у Маракешу" у историји Марока. Мржња је победила против солидарности са муслиманским ујгурима. До данас, ниједна муслиманска држава на свету не подржава Ујгуре у оној мери у којој вам то треба. Надајмо се да ће за 100 година први споменик ујгурским муслиманским турцима бити прекретница у солидарности муслиманских земаља са Ујурима.

Заједно желимо обновити сваку зграду која је уништила Кину у другим земљама и препустити је односној држави с циљем да Кина не дозволи да уништи ујгурску културу.

Када би Кинези срушили 1000 цркава, негодовање у Европи било би велико. Пожар у катедрали може овде запалити светску солидарност. У Кини је већ уништено 1000 џамија и хришћанских цркава. Понудили смо свим Ујгурима да их обнове као тачну копију у иностранству како би створили солидарност за потлачени муслимански народ широм света. На жалост, већина Ујгура живи у бекству или у кинеским камповима за поновни одгој и образовање је сиромашна. Зато смо поставили ГоФундме прикупљање средстава. У зависности од тога колико сакупљамо, градимо или библиотеку, џамију или гроб.

Кина је за 3 године уништила више од 1000 џамија, гробница и светишта. Пекинг систематски уништава културу и религију муслиманских ујгура. Сателитски снимци приказују застрашујућу слику. ПикелХЕЛПЕР ће дати пример и обновити уништену гробницу Иман Асим у мароканским планинама са плочом у знак сјећања на уништење од стране Кинеза. Више информација о пројекту

Тражимо демократију у Кини. И властите земље за Ујгур, Хонг Конг, Тајван и Тибет. Комунистичка партија мора одмах бити распуштена. Голуб за пројекцију

Тражимо верску слободу у Кини, поштовање људских права и демократске изборе за бољу будућност. Све џамије морају бити обновљене на рачун Кине #Уигурен Морате бити слободни да практикујете своју веру.

Кад год се еуропски дрхти, Уигхуре дрхти од мучења. У Кини је ислам забрањен, сан за десничарске идиоте. КСНУМКС џамије су срушене, Кинези желе да знају за гарник. Брава Ујгура и смех у песници. Свако ко вјерује у Аллаха у Кини, отима дјецу од сна.

А онда су сви муслимани отишли, каже Кси Јинпинг, што је било јако лијепо. Зато што сте гледали све државе, али новац Кине можда имате. Али онда изгледате као да сте далеко, у међувремену, Уигуре је у прљавштини. Куран је карта за сезонску карту за мучење концентрационог логора.

Испрао је мозак ујгура, Мухамед то не би допустио. Вози се до кинеског зида и лећи, у чекању. Послао би своје јахаче у Хонг Конг, Тибет и даље. Сви муслимани би се окупили иза њих и Кси Јинпинг би попао један. У Кини постоји демократија и никада више исламофобија.

Кроз кампање за ре-едукацију и пажљиво праћење, кинеска централна влада покушава да спречи немире у покрајини. Постојање таквих објеката је службено потврђено од стране владе у октобру КСНУМКС, али је у исто вријеме негирао ове наводе о злостављању.

За Ујгуре, муслиманске Туркволке у кинеској провинцији Ксињианг, много се тога промијенило посљедњих година (фотографија из КСНУМКС-а, рушевине срушене џамије у Кашгару). Али чак и политичко руководство у Пекингу је морало да схвати да највећа покрајина на западу Народне Републике не добија стисак.

Кинеска политика у Ксињиангу слична је онима у будистичком Тибету: циљани су етнички Кинези и њихове компаније. Они такође имају користи углавном од владиних инфраструктурних програма и инвестиција. У школама, локални језик се све више замењује мандаринским језиком. Тако Ујгури бјеже у религију како би задржали свој идентитет. Што више влада потискује ислам, то радикалније постаје.

Захтевамо хитно ослобађање свих Ујгура и увод
вјерских слобода у Кини. Свако може да верује у оно што жели, летеће шпагете или једну од светских религија. Кина мора зауставити своје становнике од остваривања вјерских слобода. У њемачком уставу је вјерска слобода - која треба узети кинески устав као примјер.

Цампагна пер диритти умани

КСНУМКС / КСНУМКС / КСНУМКС Проиезионе: "геноцид у кући"

Гиусто у темпу за Ла ГЛАСАЊЕ Дел Парламенто Тедесцо, пиксела помоћник ха, проиеттато Ле Пароле "Геноцид" Е "Агхет" ассиеме оглас УН Трено Че Оттомано Депорта дегли Армени све поређење Иммагини делл'Олоцаусто, Сул Ретро Дел Палаззо дел Говерно Тедесцо. Гледано цхе л 'ОРА Е Амбасциата лира протетта доћи Форт Нокс, Аббиамо децисо ди-иллуминаре Ил Палаззо делла Цанцеллиера.
Куест'азионе ди Протеста ригуарда л'еспулсионе ед ассассинио ди фино а КСНУМКС милиони ди Армени, арамеи, Ассири еи цосиддетти Греци понтици, цхе рисиедевано нелл'аллора Имперо Оттомано. Хајде суццессоре алл'Имперо Оттомано, ла Турска Деве амметтере Че Ле атроцита цоммессе, ноностанте Ле негазиони рипетуте, соно ун Геноцидио. Ердоган је еи суои цамерати ритенгоно цхе л усе Дел Термине геноцидио СИА УН аттаццо алл'одиерна Турска.


Федерална канцелариа геноцида


Геноцид у кући

КСНУМКС / КСНУМКС / КСНУМКС Проиезионе даванти алл'амбасциата турца

Пикел помоћник ха, Објављено ја верзија делла Поесиа ди-Боехмер човек ауториззати Дал Трибунале ди Гамбург, проиеттандоли ди фронте алл'амбасциата Турца. Пер нои, #Ердоган и Есаттаменте доћи #Хитлер врх дел суо регно дел терроре нел КСНУМКС. И #диттатори Меритано ди ессере провоцати цон делле царицатуре дагли артисти ед аттивисти деи диритти Умани.
Пенсиамо цхе сиа цомплетаменте легитимате парагонаре гли инизи део режиму Хитлера, са другим деспотама и монархијама које владају и мондо. По нои, и главни град државе Саудијска Арабија, Катар, Оман, Емирати Уједињени Арапски Емирати и Бахреин налазе се у Хитлеру. Сви руководиоци су се сложили са лаворо сцхиаво цол системом "Кафала", гразие ал куале и пассапорти деи лаворатори соно конфисцати. По свему судећи, лоше гледање на аббандонаре или паузе се може закључити да је у питању двоје деце.

Е 'цоси цхе фунзионано ле монарцхи ассолуте ин Медио Ориенте. Си басано сулла сорвеглианза тотал, сессисмо е бруталита. Л'Олоцаусто реста уно деи цапитоли делла сториа делл'уманита пиу брутти. Туттавиа, Ле АЗИОНИ дисумане починити даи ностри цосиддетти аллеати у Саудијска Арабија, Турска е Алтрове, соно тра ле пеггиори цриси уманитарие Цхе Нел Мондо Станно аввенендо.

Ла ностра цампагна цонтро куести деспоти е монарцхи состиене и диритти умани едил риласцио ди пригиониери политици. Ил парагоне тра куести лидер и Хитлер је промоција важан, а њихови су потребни да се не мењају.

Ла ностра проиезионе ха аттирато л'аттензионе деи медиа интерназионали е ха фатто с куегие куестионе уманитарие молто импортанти нон вениссеро диментицате. Цондивидете и ностри прогетти су Фацебоок! Се сстиени ла ностра цауса, саремо молто цонтенти ди рицевере доназиони, ци перметтано ди цонтинуаре ностре цампагне. Анцхе поцхи евро потребберо фаре ла диференциале! Состенете ил ностро лаворо!

►ПаиПал хттпс://ввв.паипал.ме/ПикелХЕЛПЕР

Донаре:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
БИЦ: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Банк: Спаркассе Магдебург
Власник: нонпрофит ПикелХЕЛПЕР Фоундатион

Ердоганска песма / песма

Имагини ди артицоли ди стампа
Пријави видео да радио и телевизију
Состенере ла ностра цампагна

КСНУМКС Милиони ДИ "Сцхиави модернизована" цоструисцоно Гли Стади в ла Кубок Свет у Катару, ја Организзазионе Сенза сцопо ди-Профит пиксела помоћник вуоле проиеттаре Уна царицатура ди-Луци Артистицхе, Сула Порта Почетна Дел Палаззо делл'амбасциата ди-Берлин, од рендере напомена куесте виолазиони деи диритти умани. Оспите делла Кубок вести, Ил Катар ха, промессо ди-Побољсајте Ле цондитионс деи лаворатори мигранти. Туттавиа, не и цамбиато Нулла. Неи собни ц'е ди-пузза есцременти, јаје лаворатори Соно привати Деи Сва права цивили.

Ил цосиддетто "систем-кафала" алловс све Азиенде ди-виетаре аи Лоро дипенденти ди лаворо о ди цамбиаре ласциаре Ил Паесе. Ја Датори ди лаворо СПЕССО ритирано сам пассапорти Деи Лоро Е дипенденти глиели рицонсегнано Соло ала Сцаденза де Цонтратто. Гли Импрендитори Локалне поссоно трасферире пиацименто сам Лоро лаворатори у Алтре Азиенде, Сенза Довер цхиедере Ил Лоро цонсенсо. "Молти лаворатори СПЕССО не рицевоно алцун цомпенсо по Меси Е Соно цомункуе цостретти лавораре Сотто Ла Минацциа-ди Уна преглед де Саларио Пердита, О-ла-Депортазионе." Ха детто ја есперта Дел Катар Амнести Интернатионал Немачка ала ривиста "Тиме" Регина Споттл.

Сецондо ле Назиони Уните, ил Катар ха ил пиу алто валутниј лаворатори мигранти ал мондо, инфатти, сулла басе делла пополазионе тотал, л'КСНУМКС% делла пополазионе е ди оригине страниера. Ја лаворатори страниери сволгоно пратицаменте Лавори Дел Тутто мануали Е Сви Прогетти ди-Цострузионе портати Аванти Дал пиколо Стато, цомпреса ја Интера Цострузионе дегли Стади в ла Кубок Мондо КСНУМКС. Ил лаворо Пратицо, Нелла Цултура де Катар, Окарактерисан Да Уна јача пресенза Дала Традизионе у Куанто Емирати, не и Прегледано ди-Буон Оццхио.


кампању против монархије

Видео делла цампагна е телевизирование | Деутсцхе Велле, РТ |Цондивиди и ностри прогетти су Фацебоок и Твиттер! Состеррете ла ностра цауса, куасиаси доназионе сара пиу цхе градита, цосиццхе поссиамо цонтинуаре сенза соста ностре цампагне. Анцхе ун Паио ди Еуро фанно ла дифференза! Дељење је Брига. Состенете ил ностро лаворо непрофитна. Баста усаге Паипал, Беттер Плаце, Индиегого о ил цлассицо бонифицо.

Цоординате банцарие:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банца: Спаркассе Магдебург
БИЦ: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Интестатарио дел цонто: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулар за донаре су Беттерплаце:
//

Цампана пара лос Цонсумидорес

Информативни и репрезентативни радио и телевизија
Апоиар нуестра цампана

Десни КСНУМКС пишу да су у питању потрошачи. Честитке председнику државе, савезу Цанциллериа и Парламенту, који се односе на достојанство медија. Танто си пиерде д у Хипо Реал Естате, произвођачу пудина инвертидо де негоциос де армас - ел аиуданте дел пикел ле мантиене информус абусос хаста ла фецха.

КСНУМКС део Аттац репресентанте де фундадора де-пиксела аиуданте Прецио "Цомиенце Су пропиа Револуцион" по Су Трабајо за Лас Персонас син Хогар. КСНУМКС Пусо ср Марцха Уна Цампана де-пикелс помоћник среди грех Хогар, се пусо ср ср-лос Медиос де цомуницацион за различите Алеманес, инцлуиендо ел-Суддеутсцхе Зеитунг витх а Артицуло позадине ср Нуестра Акција. КСНУМКС куе цалиента пикелс аиуданте цон КСНУМКС Цампанас ен ла Ембајада де Естадос Унидос ен ел Есцандало де ла НСА и хан гестионадос Алцанзадо Цомо за Мантенерсе ал диа с оур Промоционес семаналес ел тема де ла НСА ен лос Медиос. Менудо тамбиен је сенцилло де-уна Револуцион де Хуманидад: Ла Пуеста ср Марцха бг ел ано КСНУМКС пикелс програмадос аиуданте ср КСНУМКС месеци Ла Примера Платаформа де цровдфундинг Трансмисион Ен виво ен ел мундо. Нингуна отра Организацион но еста тен активан Комо пикелс аиуданте година мас алла тен биен ан-лос Медиос де цомуницацион репресентадо с Луз собре лос-проблемас де-Проиецционес Социалес. КСНУМКС адкуириерон Ел Нуево Дистрибуидор де Армас де др ОЕТКЕР Гроуп Цомо дуранте ла ноцхе пор Проиецционес де Луз ен ел Министерио де Дефенса Федерални ноториедад инволунтариаменте ен тодо ел Паис.

Видеос де ла цампана и апариционес ен телевисионЗа услугу, користите најновије програме на Фацебоок-у на Твиттер-у! Има апои нуестра цауса, тендриамос пара цуалкуиер донативо аградецериа куе подамос сегуир де форма перманенте нуестрас цампанас. Инцлусо унос поцос еурос пара уна хацер уна диференциа! Спојите га буено. За услугу нуестро трабајо де царидад. Такође можете користити Паипал, Беттер Плаце, Индиегого или трансференциа цласицо.

Цуента пара донационес:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банцо: Спаркассе Магдебург
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Наслов: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

боље место
//

Цампагна пер ла тутела деи цонсуматори

Видео да радио и ТВ
Состенете ла ностра цампагна

Дал КСНУМКС ПикелХЕЛПЕР много за потрошаче. Цон АЗИОНИ темерарие ди фронте Ал Палаззо делла Пресиденза, Дел Говерно Е Парламенто дел Инглес, Портиамо Ле востре преоццупазиони, диреттаменте голуб ја Ле медији рипрендоно. Се авете стекао нешто новца Нелла Персо Хипо некретнине, О ил востро Произвођач ди-Будини Инвесте Нел траффицо д Арми, пиксела помоћник Ти тиене информато СУИ сопруси Цхе Станно аввенендо.

Нел КСНУМКС, Аттац ха, датум др фондаторе ди-пиксела помоћник Ил Премио "Цоминциа Ла суа риволузионе" пер ил суо лаворо по ја сензатетто. Нел КСНУМКС, пиксел помоћник ха, ланциато Уна олуји Медиатица по ја сензатетто, Су многие медији Тедесцхи, вел више Ил Суддеутсцхе Зеитунг цхе ха, УН Артицоло Сула Ностра цонтрибуито против Акција нелл'инсерто "функција". Нел КСНУМКС, нои ди пиксела Хелпер ци аиззаммо цонтро ил цасо цон КСНУМКС НСА цампагне прессо л'амбасциата америцана, е сиамо риусцити, куинди, а мантенере цоперто даи медиа ил тему делл'НСА цон ле ностре димостразиони сеттиманали. Спессо перо, Баста Поцо по Уна риволузионе делл'уманита: с ја Инизио де КСНУМКС, пиксел помоћник риусци програм кобила Ла прима ПИАТТАФОРМА Ливе Стреам цровдфундинг ал мондо. Нессун'алтра Организзазионе и Цоси цоме Активно пиксела помоћник Нел Цампо деле ПРОИЕЗИОНИ с Ле Луци, ригуарданти тема Друштвене Е, Инолтре, Нессуна Организзазионе и Так поступаут Цоперта ларгаменте Даи медији. Цоси, нел КСНУМКС, И нуови саобраћај анти д'Арми делла мулти Назионале Др.Оеткер (Цамео) оттенне, гразие а уна проиезионе ди луци прессо ил Министеро делла дифеса Тедесцо, уна фама Назионале.

Видео делла цампагна е телевисивеЦондивиди и ностри прогетти су Фацебоок и Твиттер! Состеррете ла ностра цауса, куасиаси доназионе сара пиу цхе градита, цосиццхе поссиамо цонтинуаре сенза соста ностре цампагне. Анцхе ун Паио ди Еуро фанно ла дифференза! Дељење је Брига. Состенете ил ностро лаворо непрофитна. Баста усаге Паипал, Беттер Плаце, Индиегого о ил цлассицо бонифицо.

Цоординате банцарие:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банца: Спаркассе Магдебург
БИЦ: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Интестатарио дел цонто: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулар за донаре су Беттерплаце:
//

Цампагне за консомматоре

Извештаји о радио и теле визији
Соутенез нотре цампагне

Депуис КСНУМКС, ПикелсХЕЛПЕР ће бити доступни за конзоле. АВЕК акције ектраординаирес Ау Палаис де ла Цханцеллерие Федерале и де ла Ассембле Национални Аллеманде, ноус вос Соинс портонс ДИРЕЦТЕМЕНТ а л'аттентион дес медијима. Куе воус авез перду де л'аргент ин Хипо Реал Естате, као што су произвођачи који се највише наглашавају да инвестирају у само трафиц армес - Пикел Хелпер ће вас обавијестити о свим активним активностима.

Ен КСНУМКС, Ле репресентант де Аттац Донне Ау фондатеур де-пиксела помоћник Ле Прик "Цомменцез Вотре револуција" за сина копији поур лес санс-абри. Ен КСНУМКС, пиксел помоћник копља ун Цампагне од Темпете медиатикуе поур лес фонт-Абри ет ал обтену данс ле Медиас номбреук Аллемандс, Цомприс Ле Суддеутсцхе Зеитунг авец чланак данс л'инсерт "функције". Ен КСНУМКС, нас, пиксела помоћник, авонс Монте Цонтре Ле Сцандале АНБ примаоца КСНУМКС Цампагнес а л'Амбассаде Сједињеним Државама и на Гере маинтенир л пажња де Медиас Сур Ле тхеме де ла НСА, авец нос промоције хебдомадаирес. Соувент, Ил суффит такође пеук поур уне револутион де л'хуманите: Ау Дебут Де КСНУМКС, пиксела Хелпер реуссит програмер, ен КСНУМКС мјесеци, Ла Премиере платформа де ливе стреам цровдфундинг ду монде. Ауцуне друг Налази Поиск организација активна Куе ле пиксела помоћник данс ле Домаине дес Пројекције де Лумиерес, Цонцернант тема социаук ет де плус, ауцуне организацију Источној и Цоуверт медиатикуемент. Донц, ен КСНУМКС, нови брандови групе ОЕТКЕР обтенаиент по де Пројекције луминеусес Ау Министере Федерал де Ла Дефенсе, инволонтаиремент, ноториете а л'Ецхелле национални.

Видеос де цампагне ет аппаритионс а ла телевисионС'ил воус плаит партагер нос пројетс на Фацебоок и Твиттер! Си воус соутенез нотре цаусе, ноус серионс рецоннаиссантс поур тоут дон куе паис поувонс цонтинуер ет перманенце нос цампагнес. Мемо куелкуес еурос поур фаире уне дифференце! Ле партаге ест л'ентраиде. С'ил воус плаит соутенир нот траваил де биенфаисанце. Сва права задржана Паипал, Беттер Плаце, Индијског или преносног разреда.

Цомпте поур лес донатионс:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банкуе: Спаркассе Магдебург
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Детентеур ду цомпте: ПикелХЕЛПЕР Фондација непрофитна компанија са ограниченом одговорношћу

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулаире поур донације у Беттерплаце
//

Цампагна цонтро ло стато ди сорвеглианза

Иммагини ди артицоли ди гиорнале
Видео да радио и ТВ
Состенете ла ностра цампагна

"АНБ ин да хоусе" Е "Сједињене Стази оф Америца" ерано сулле Парети делл'амбасциата Америцан Берлин Е-ди Остала ЦОНСОЛАТИ Америцани у Германији, вел ЦУИ Дизелдорф, Франкфурт Гамбург Е. Ил мотиво је да спонзорише да део ДЕЛЛ-а и услуге сервира у Америци.

Л'НСА се не разликује од тога да ли је стратегија монитора у питању неопходна за борбу против тероризма. Инолтре, Си и гиустифицата дицендо Че ", се не Хаи ниенте Да насцондере, не Хаи Нулла Да темере". Пуртроппо, мониторите делл'НСА и молите за лотто цонтро ил террорисмо. Ле уто цонверсазиони Ал Телефон, Су Скипе, ВхатсАпп и О поссоно ессере интерцеттати, анцхе се не Хаи ниенте а Цхе фаре цон и за терористе, сулла басе дел принципио дел "КСНУМКСрд Степен Фриенд".

Инолтре, гразие а куесте тецницхе ди монитораггио соно стати соло КСНУМКС аттаццхи. Вале ла пена свендере ла ностра приваци би а сицурезза аппаренте, ма унреал? ПикелХЕЛПЕР је објавио број: по питању најновије кампање. Да ли је успех КСНУМКС пројекција у луци (и све вријеме трајања) и велика медијска копродукција? Л'усцита дал паесе делл'алто цоммиссарио од стране ЦИА у Њемачкој.


Пратимо наше кампање против надгледања

Видео делла цампагна и телевизори | ЗДФ КСНУМКСГрад, АРТЕ Трацкс, ТЕД Кс Холандија |


Оливер показује у уна ТЕД Талк у Оланда, ја ПРОГЕТТИ Су више си е импегнато. Фестивал деле Луци Аттивисмо (ад есемпио, карикатура луминосе контроверзне ја Саудијска Арабија, ја АНБ, ЕЦЦ, оппуре, Ла олуји Медиатица, од осјећати видљивим, ад есемпио, али тема је сензатетто, сенито сребро игнорирати даи медије).

У ун доцументарио дел програм делл'емиттенте тедесца ЗДФ, КСНУМКС °, пиксела Хелпер е Оливер мострано доћи купили су Уна организзато проиезионе алл'амбасциата Америцан у Берлин. Дал Ритиро Дел Суо проиетторе ин ун бункеру Дизелдорф, Ил Суццессиво Инцонтро Цон Ла Стампа, Е, за Финире, Ла проиезионе делла сцритта "АНБ ин да хоусе" Фино алл'арриво делла полизиа.

ПикелХЕЛПЕР да АРТЕ ТРАЦКС. Проиезионе суи мури деи сервизи сегрети тедесцхи а Берлино. Најновији видео снимак највероватније је да Оливер организује дугачке палате и сервисе. Ла проиезионе показује Ла сцритта "БМВ инвеце ди-БНД (Бундеснацхриц-, овверо И услуге Сегрети)" по протестаре контроверзне и Методи ди-сорвеглианза Цхе усано Сула пополазионе.

ПикелХЕЛПЕР са КимДотЦом прессо л'амбасциата америцана. Унитед Стаси оф Америца. Пубблицато сулло огледало. У питању је видео снимак у тренутку када већина операција контролише америчку амбасаду. Суи мури брилла ла сцритта "Унитед Стаси оф Америца", ма соло финцхе нон аррива ла полизиа.

Ил нотизиарио ВДР из ПикелХЕЛПЕР-а, сервисира се на НСА. У овом Естратто дал Нотизиарио дел КСНУМКС / КСНУМКС / КСНУМКС, Ил Гиорналиста рипорта ла проиезионе дел лого "Сједињене Стаси оф Америца" организзата Дагли аттивисти ди-Анониман др ЦОНСОЛАТО Америцано.

Проиезионе доппиа ЛИВЕ нелло студио би ВДР ди Анке Енгелке. Куест'алтро Видео фатто ин цаса Мостра доћи Ле Диапоситиве кон Ил лого "НСА ин да хоусе" били Монтате Е проиеттате даванти аи палате делл'ОНУ Бонске ЕА Беч.

Проиезионе алл'амбасциата Америцана ди Амбурго, инцонтро тра и педал на барца делла полизиа. Ил видео показује Оливера Е септембра у ун'идиллиаца Фатториа аустриаца, ментре гли цхиамано Аустриаци алла протеста цонтро л'НСА у Бечу. У суштини, си тровано даванти ал цонсолато америцано ди амбурго, цхе раггиунгоно ин педало. Проеттано уна бандиера аустриаца, заједно са супругом стемма делл'Аустриа, је адвокат скрита НСА. Операције за интеррете су следеће: далла полизиа.

"Да, можемо!" Победили Рааб, Просиебен ТВ шапу. Ил видео Спиега доћи Оливера Е Ил Суо тим ханно ил Цорпо дипинто ди ун рагаззо, од ун'операзионе Дуранте л'евенто "Сцхлаг ден Рааб" А Цолониа. сул цорпо дипинсеро ил мото "Да бисмо шпијунирали" воле Обама. Пуртроппо, операција је подложна размацима.

Цондивиди и ностри прогетти су Фацебоок и Твиттер! Состеррете ла ностра цауса, куасиаси доназионе сара пиу цхе градита, цосиццхе поссиамо цонтинуаре сенза соста ностре цампагне. Анцхе ун Паио ди Еуро фанно ла дифференза! Дељење је Брига. Состенете ил ностро лаворо непрофитна. Баста усаге Паипал, Беттер Плаце, Индиегого о ил цлассицо бонифицо.

Цоординате банцарие:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банца: Спаркассе Магдебург
БИЦ: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Интестатарио дел цонто: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулар за донаре су Беттерплаце:
//

Формулар за донаре су Индиегого:

Цампана цонтра ел естадо де вигиланциа

Лас фотос де лос артицулос де пренса
Информативни и репрезентативни радио и телевизија
Апоиар нуестра цампана

"АНБ ин да хоусе" И "Сједињене Америки Штази" Естабан ср Лас Паредес де Ембајада естадоуниденсе ср Берлин Отрос цонсуладос Естадоуниденсес ср Немачка, инцлуиендо Диселдорф, Франкфурт на год Хамбург. Ла разон ес ел десцарадо еспионаје де ла НСА и ла интелигенциа естадоуниденсе.

Ла НСА брани и стратегију контроле која је неопходна за борбу против тероризма. Адемас, се јустифица дициендо: "Си но тиенес нада куе оцултар, но тиенес нада куе темер". Пор десграциа, ла вигиланциа де ла НСА, много важније и цуанто а ла луцха против тероризма. Су телефоно, Скипе, Вхатсапп Талкс пуеде сер монитореадо, а песар де куе но тиене нада куе лос лос терас, на основу "КСНУМКСрд Дегрее амиго".

Пор отра парте, видите импидио Грациас а тхесе Тецницас де-мониторизацион соло КСНУМКС атакуес. ¿Вејл Ла Пена Нуестра приватности за Уна Привидна бут постоји стварна де Сегуридад абандонар? Аиуданте од пикелс не кри куе пор есо Куе Хемос Пуесто ср Марцха еста Цампана. Ел прајмер Екито деспуес де КСНУМКС де ла Луз Проиеццион де-ен Ел Ритмо уна гран-СЕМАНАЛ цобертура де лос медиос: ла салида де ла парте супериор дел Цоцинеро дел хомбре де ла ЦИА де Алеманиа.


Пратимо наше кампање против надгледања

Видеос де ла цампана и апариционес ен телевисион


Оливер је у ТЕД Талк у ниским претовара сајтовима, пројекти у којој је запослено: светло фестивал уметности, активизму, нпр светло карикатуре против Саудијске Арабије, НСА, итд, и медији хацкинг видљивости бескућништва и другим темама игнорисана од стране медија ће донети.

У кратком документарцу ЗДФ-КСНУМКС ° пиксела Хелпер & Оливер покаже како је организовао светло пројекцију у америчкој амбасади у Берлину. Из колекције свог пројектора у бункеру у Дизелдорфу, на састанку са новинарима, на стварну пројекцији "НСА у да хоусе" светлост уметност карикатуре које морају завршити са доласком полиције.

ПикелХЕЛПЕР на траци АРТЕ. Пројекција светлости на Савезној обавештајној служби, Берлин. Овај кратки видео показује светлосни напад, који је Оливер организовао у згради Савезне обавештајне службе у Берлину. Пројекција показује "БМВ уместо БНД-а" да протестује против метода надзора који користе обавјештајне службе против становништва.

ПикелХЕЛПЕР са КимДотЦом у Амбасади САД-а. Унитед Стаси оф Америца. Објављено у СПИЕГЕЛ "ДерПакт". Овај домаћи видео ће такође садржати акцију против америчке амбасаде у Берлину. На зиду сија: Унитед Стаси оф Америца, али само док полиција не стигне.

ВДР Тренутни сат око Пикел Хелпер, БНД и НСА.Ин ово екстракта из ВДР Тренутни час из КСНУМКС новинар извештавао о светлости пројекцији "Велика Стази Америке" лого, који је организовао анонимне активисткиње у америчком конзулату.

Доубле пројецтион ЛИВЕ у ВДР Студио Анке Енгелке. Овај домаћи видео показује како су слајдови постављени логотипом "НСА у кући" и предвиђени испред зграда Уједињених нација у Бону и Бечу.

Светлосна пројекција Амбасада САД-а Хамбург, педал брод среће полицијски брод. Видео приказује Оливер и Сеп на прелепој аустријској фарми, позивајући Аустријанце да протестују против НСА у Бечу. Затим су у Хамбургу испред америчког конзулата, до којих долазе бродом. Пројектују аустријску заставу, у којој се НСА налази око логотипа. Акција се завршава као и свака: са полицијом.

Да скенирамо! Сцхлаг ден Рааб, ПроСиебен ТВ-Пранк.Дас Видео објашњава како Оливер и његов тим су насликао тело младог направити акцију у "Сцхлаг ден Рааб" у Келну. На телу је сликан мотив "Да смо шпијун" и Обамаово лице. Акцију је, нажалост, одмах открио безбедност.

За услугу, користите најновије програме на Фацебоок-у на Твиттер-у! Има апои нуестра цауса, тендриамос пара цуалкуиер донативо аградецериа куе подамос сегуир де форма перманенте нуестрас цампанас. Инцлусо унос поцос еурос пара уна хацер уна диференциа! Спојите га буено. За услугу нуестро трабајо де царидад. Такође можете користити Паипал, Беттер Плаце, Индиегого или трансференциа цласицо.

Цуента пара донационес:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банцо: Спаркассе Магдебург
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Наслов: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

боље место
//

Индиегого формулар за донацију:

Кампања је контра статут надгледања

Фотографије чланка де пресс
Извештаји о радио и теле визији
Соутенез нотре цампагне

"АНБ ин да хоусе» и «Велика Стази оф Америца" етаиент сур лес мурс де ла Амбасада америцаине а Берлин ет д Аутрес конзулат Америцаинс ср Немачка, и цомприс Дусселдорф, Франкфурт ет Хамбург. Ла раисон ест л'еспионнаге ехонте де ла НСА ет дес сецретс америцаинс.

Ла НСА је дефенду леур стратегие ау бесоин сурвеилланце за луттер цонтре ле террорисме. Један од оних, који се оправдавају у дисенту: "Да ли сте заборавили на цацхер, воус авез риен а цраиндре". Малхеуреусемент, надгледање НСА-а у сврху контроле тероризма. Вос разговори АУ телефона Скипе и Вхатсапп пеувент етре Цонтролеес, Меме Си Воус Авез Риен а погледајте авец лес террористес, сир Ла база Ду Принципе "КСНУМКСрд Степен пријатељ".

Де плус, праве технике надгледања, класификацију КСНУМКС-а налазе се на другим темама. Да ли вам је драгоцена понуда још увек привлачна за оне који су сигурни, зар не? ПикелХЕЛПЕР цроит куе нон: целле ест раисон фор соурце ноус авонс ланце цетте цампагне. Ле премиер суццес апрес КСНУМКС пројекција и гранде цоувертуре медиатикуе? Ла сортие ду плус скин цхеф де ла ЦИА ен Аллемагне.


Пратимо наше кампање против надгледања

Видеос де цампагне ет аппаритионс а ла телевисион | ЗДФ КСНУМКСГрад, АРТЕ Трацкс, ТЕД Кс Холандија |


Оливер МОНТРЕ данс уне Тед разговор данс ле Паис Бас, ле Пројетс сир лескуеллес Ил с'ест Енгаге: Фестивал дес Лумиерес, Ацтивисме (пар екемпле карикатура цонтре л'Саудовскаа Аравиа, ла НСА, итд, или Ла Темпете медиатикуе, за donner Видљивост Ау тхеме дес санс-Абрис, куе синон, сераит игнорисати пар лес медиас.

Данс УН доцументаире де Програм КСНУМКСº ла Цхаине де телевидение Аллеманде ЗДФ-, пиксела Помоћни ет Оливер Монт рент коментар ИЛС ОНТ органисе ун пројекција данс л'Амбасада америцаине де Берлину. Ви ретраит де Сон ПРОЈЕЦТЕУР данс ун бункер а Дусселдорф, Ле фолловинг Рендез-воус авец ла Прессе ет, по финир, ла пројекцију дес мотс "НСА у да хоусе" јуску'ау остављања де ла полицију.

ПикелХЕЛПЕР цхез АРТЕ нумере. Пројекција је доступна за тајне службе у Берлину. Видите да је један од највећих светских организација које организују девант службе тајних служби. Ла пројекција МОНТРЕ лес мотс "БМВ Ау лиеу де БНД (Бундеснацхриц-, ову веут страшан ле услуге тајне)" поур демонстрант Цонтре ле Метходес де надзор Ку'илс утилисент Цонтре Ле Пеупле.

ПикелХЕЛПЕР авец КимДотЦом је амбассаде америцаине. Унитед Стаси оф Америца. Публие сур ле миррор. Данс цетте видео хоме-маде, уне аутре оператион цонтре амбассаде америцаине ест монтрее. Сур лес мурс бриллент лес мотс "Унитед Стаси оф Америца", кукуруз сеулемент јуску'а це куи полицие арриве.

Ле ВДР парле де ПикелХЕЛПЕР, тајни сервиса и НСА. Данс овај Извод Јоурнал де КСНУМКС / КСНУМКС / КСНУМКС, Ле уредника Рацонте Ла пројекција Ду логотип "Сједињене Стази оф Америца" органисее по ле ацтивистес де Анониман Девант ле Цонсулат Америцаин.

Доубле пројецтион ЛИВЕ ау студио де ВДР де Анке Енгелке. Цет је видио домаће монтажне куће са логотипом "НСА у кући", а то су монтаже и пројекције девантних бијенала Уједињених нација у Бону и Виенну.

Пројекција је амбасада Америцаине д'хамбоург, која се састоји од пендала и полиције. Ла видео Монтре Оливер ет Сеп је уне идилликуе ферме аутрициенне, тандис ку'илс препарент лес аутрициенс а ла протесте цонт НСА а Виенне. Један сувантан, илс не одлази само на конзулат америцаин а хамбоург, који је умео да се обрати. Пројекат је дизајниран и дизајниран, са блиском аутсајдером и ауторима, националним сигурносним агенцијама. Л'оператион и ова интерромпуе пар полиције.

«Да, можемо! "Беат тхе Рааб, Просиебен ТВ Пранк. Ла видео екпликуе коментира Оливер и његов син, који се бори за корпус, а за опстанак у л'енвементу "Сцхлаг ден Рааб" у Келну. Сур ле корпус је наставио да пише "Да смо шпијун" и лице Обама. Малхеуреусемент, л'оператион а ете децоуверте иммедатемент пар сецурите.


С'ил воус плаит партагер нос пројетс на Фацебоок и Твиттер! Си воус соутенез нотре цаусе, ноус серионс рецоннаиссантс поур тоут дон куе паис поувонс цонтинуер ет перманенце нос цампагнес. Мемо куелкуес еурос поур фаире уне дифференце! Ле партаге ест л'ентраиде. С'ил воус плаит соутенир нот траваил де биенфаисанце. Сва права задржана Паипал, Беттер Плаце, Индијског или преносног разреда.

Цомпте поур лес донатионс:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банкуе: Спаркассе Магдебург
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Детентеур ду цомпте: ПикелХЕЛПЕР Фондација непрофитна компанија са ограниченом одговорношћу

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулаире за донације на Беттерплаце
//

Индиегого формулар за донацију:

Л'аморе нон цоносце цонфини

Ле Национи уједините довребберо Инвиаре деи Сетте цасцхи Арцобалено неј паеси Дове Л'омосессуалита и Ла Морте пунибиле с, за овај фермаре цримине контроверзне л Уманита. У Ирану, Нигерији, Арабији Саудита, е негли Емирати Араби, постоји могућност да се све дође до пене. Ал моменто нон ц'е нессуно стато исламицо цхе рицоносца уффициалменте ле цоппие омосессуали.
Л'аморе нон цоносце сессо, цолоре о религионе, нессун хандицап о ета. Л'аморе не схвата конфини. Пикел помоћник шта инизиандо Уна Цампагна за Л'аморе омосессуале, че е Анцора УН цонсидерато цримине на многие Сједињене Америчке Дел Мондо.

Ла Цоса више цонтроверса, Нел дибаттито вел Ле неодређено Сцуоле ди-пенсиеро, и Ла Куале СИА више пунизионе аппроприата Цасо Пер Цасо. Ле опиниони вариано делла флагеллазионе, алла пена ди морте.
Пикел Хелпер трова фолле цхе куесте мисуре сиано драцониане апплицате су персоне цхе церцано ди амарси ослобођења, нел КСНУМКС. Риманендо Федели Ал Ностро слоганом "водимо љубав, а не рат", спериамо Че куести Сједињене цамбино Ле Лоро Политицхе Е-ла-ди сметтано цонданнаре л омосессуалита. У Гани су се размотриле моделе демокрације које су биле присутне и гаи соно персегуитати, тортуре и уцциси. Нои есортиамо ла цомунита интерназионале, аффинцхе, финалменте, интервенга.

Кампања: Љубав нема границе

Состенете ла ностра цампагна


Цондивиди и ностри прогетти су Фацебоок и Твиттер! Состеррете ла ностра цауса, куасиаси доназионе сара пиу цхе градита, цосиццхе поссиамо цонтинуаре сенза соста ностре цампагне. Анцхе ун Паио ди Еуро фанно ла дифференза! Дељење је Брига. Состенете ил ностро лаворо непрофитна. Баста усаге Паипал, Беттер Плаце, Индиегого о ил цлассицо бонифицо.

Цоординате банцарие:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банца: Спаркассе Магдебург
БИЦ: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Интестатарио дел цонто: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулар за донаре су Беттерплаце://

Цампана Ел амор без конца фронтера

Ел ОУН Тендриа Куе Пошаљи цасцос Арцоирис ср Лос Сиете паисес Донде Ла хомосекуалидад је пунибле Цон Ла Муерте, за стоп Есте цримен Цонтра Ла Хуманидад. Ен Ирана, Нигерија, Саудијска Арабија, у ан-лос Уједињени Арапски Емирати, Сер хомосексуалац ​​поде ллевар ла Муерте. Ахора но сено Нингун естадо куе ИСЛАМИЦО рецоноце официалменте лас парејас хомосекуалес.
Ел амор но цоноце секо, боја о религија, нингуна дисцапацидад о едад. Ел амор без конце фронтера. ПикелХЕЛПЕР је емпезандо у кампу пор ел амор хомосексуалац, што је, тодавиа, то је уједно и преварило много људи.
Ла цоса мас цонтровертида ес куе, де дебра ентре лас вариас есцуелас де пенсамиенто, ит цуал ес ел цастиго мас адецуадо цасо пор цасо. Лас видес вариан ентре ла флагелацион, и ла пена де муерте.
ПикелХЕЛПЕР пиенса који се не могу користити за кориштење драјвера за особу која садржи амарсе слободу, у КСНУМКС. Фиелменте а нуестро лема "Маке Лове, Нот Вар", есперамос куе естос естадос цамбиен сус политицас анд дејен цондемнар ла хомосекуалидад. Ен Гана, сматра се моделом демокрације пор лос подерес оцциденталес, лос гаис сон персегуидос, тортурадос и матадос. Носотрос педимос а ла цомунидад интернационал куе интервенга, пор фин.

Апоиар нуестра цампана


кампању против монархије

Видео клипови и видео апарати | Деутсцхе Велле, РТ |За услугу, користите најновије програме на Фацебоок-у на Твиттер-у! Има апои нуестра цауса, тендриамос пара цуалкуиер донативо аградецериа куе подамос сегуир де форма перманенте нуестрас цампанас. Инцлусо унос поцос еурос пара уна хацер уна диференциа! Спојите га буено. За услугу нуестро трабајо де царидад. Такође можете користити Паипал, Беттер Плаце, Индиегого или трансференциа цласицо

Цуента пара донационес:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банцо: Спаркассе Магдебург
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Наслов: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Беттер форм донације
//

Индиегого формулар за донацију:

Л'амоур не цоннаит пас дес фронтиерс

Л'ОНУ деветнаестна имиграција која је заступљена у КСНУМКС-има народа или хомосексуалаца је понаособ са мортом, за борбу против криминала против човечанства. Иран, Нигерија, Мауританија, Соудан, Јемен, Арабија Саоудите и ЕАУ су хомосексуални пеут ресулте ен пеине де морт. Ил н'и пас нацијских исламикуес оу лес парови хомосексуалци не знају да су службено.

Ја не волим сексуални, пријатељски или религиозни однос према деци. Л'амоур не цоннаит пас дес фронтиерес. ПикелХЕЛПЕР започиње кампањом за ломорење хомосексуалаца, који се бори против злочина у бјекству.

Најважније контроверзе, као што су пензионисане студије, јесте извор серије санкција и одговарајућих случајева. Мишљења су веома различита по питању морталитета.

ПикелХЕЛПЕР критић који је најслабији ударац који се бори против корупције у великом броју случајева у КСНУМКС-у. Д'апрес ле слоган «Маке Лове, Нот Вар», он еспере куе етатс цхангеронт леурс политици ет арретер де цондамнер хомосексуалите. Гана, која је најсмртоноснија и осјећала се као дјечја дјевојчица, још увијек нема разлога за мучење, тортуре и тужбе. О екхорте ла цоммунауте интернатионал а интервенир.

Кампања: Љубав нема границе

Соутенез нотре цампагне


С'ил воус плаит партагер нос пројетс на Фацебоок и Твиттер! Си воус соутенез нотре цаусе, ноус серионс рецоннаиссантс поур тоут дон куе паис поувонс цонтинуер ет перманенце нос цампагнес. Мемо куелкуес еурос поур фаире уне дифференце! Ле партаге ест л'ентраиде. С'ил воус плаит соутенир нот траваил де биенфаисанце. Сва права задржана Паипал, Беттер Плаце, Индијског или преносног разреда.

Цомпте поур лес донатионс:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банкуе: Спаркассе Магдебург
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Детентеур ду цомпте: ПикелХЕЛПЕР Фондација непрофитна компанија са ограниченом одговорношћу

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулаире за донације на Беттерплаце
//

Цампана пор лос дерецхос хуманос

КСНУМКС Проиеццион: "геноцид у кући"

Јусто ср Тиемпо за Ла Вотацион Дел Парламенто енглески, пиксела помоћник ха, проиецтадо Лас Палабрас "геноцид" и "Агхет", јунто а ун трен куе Отоман Депорта а лос Армениос, Симил а лас имагенес дел Олоцаусто, пре де Палацио дел Гобиерно Алеман. Дадо куе Турца Ембајада управо но еста Цомо протегида Форт Нокс, Хемос децидидо алумбрар Ел Палацио де ла Цанциллера.
Еста аццион де протеста СЕ рефиере а ла протеривања и ел Асесинато де хаста КСНУМКС миллонес де АРМЕНИОС, арамеос, асириос и лос Лламадос Гриегос понтицос куе Ентонцес Ел Империо Вивијан ср отомано. Цомо суцесор де Империо отомано, Турциа тиене куе адмитир куе лас атроцидадес цометидас, Но обстанте лас репетидас негационес, син УН геноцидио. Ердоган је И СУС Цамарадас цонсидеран куе утилизо де Термино геноцидио Ес Ун Атакуе ла Турциа од Хои.


Федерална канцелариа геноцида


Геноцид у кући

КСНУМКС Пројекат деланте де ла ембајада турца

ПикелХЕЛПЕР је јавно објавио ауторска права из трибунала у Хамбургу де ла поесиа де Боехмерманн, проиецтандолос ен френте де ембадас турца. Пара носотрос, #Ердоган ес екацтаменте цомо #Хитлер ал принципио де ресто де терро ен КСНУМКС. Лос #дицтадорес мерецен де сер провоцадос цон царицатурас пор лос артистас и ацтивистас лос дерецхос хуманос.

Пенсамос који су довршили легитимацију упоређивања принципа режима ДЕ Хитлера, са различитим џепотама и монархама који су хобиернани у свијету. За новинаре, који су се налазили у Арабији Сауди, Цатар, Оман, ЕАУ и Бахреину, син прецизно је Хитлер. Све су у ствари актуелне у вези са системима у систему "Кафала", које су се појавиле у пракси. Пор есо, забрањује ирсе дел паис у цонсенсо де лос емплеадорес.

То је фунционан лас монаркуиас абсолутас у Ориенте Прокимо. Се баса ен ла вигиланциа тотал, секисмо и ла бруталидад. Ел Холоцаусто Сигуе ажурира Уно де-лос мас цапитулос Феос де Хисториа де-ла Хуманидад. Син ембарго, Лас Ацционес по Нуестрос инхуманас цометидас Лламадос Алиадош ср Арабија Саудијска, Турциа година анотхер ср Места син Унас де-лас пеорес криза Хуманитариас Куе пасан ен ел Мундо.

Нуестра кампа против естос деспотас и монарцас абсолутос апоиа а лос дерецхос хуманос ла либерацион де лос пресос политицос. Упореди се са једним бројем Хитлерових записника и његових важних, који су подр¾ани пасарима и не могу се борити против еллос.

Нуестра проиеццион ла лламадо ла атенцион де лос медиос де цомуницацион интернационалес и ха хецхо куе естас цуестионес хуманитариас муи импортантес но фуеран олвидадас. Цомпартид нуестрос проиецтос ен Фацебоок! Као што је већ речено, аградецерамамос много је реконструисао донације, које су дозвољене за наставак нуестрас кампана. Инцлусо поцос Еурос пуеден марцар ла диференциа! Апоиад а нуестро трабајо!

►ПаиПал хттпс://ввв.паипал.ме/ПикелХЕЛПЕР

Цуента пара донационес:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
БИЦ: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Банцо: Спаркассе Магдебург
Титулар: непрофитна ПикелХЕЛПЕР фондација

Ердоганска песма / песма

КСНУМКС миллонес де "Есцлавос Модернос" цонструиен лос естадиос пара ла Цопа Мундиал де Катар, ла организацион но луцратива пиксела Хелпер куиере проиецтар уна Царицатура де Луцес АРТИСТИЦАС, ен ла Пуерта главног дел Палацио де ла Ембајада де Берлину, став Куе ЕСАС виолационес де ла Дерецхос Хуманос , се цонозцан. Посадеро де Цопа Мундиал, Катар ха, прометидо Куе Лас Услови де лос Трабајадорес мејорара Мигрантес. Син ембарго, Нада Цамбио. Ен лос дормиториос хуеле а екцрементос и лос Трабајадорес де сус дерецхос сон депривадос.

Ел лламадо "систем-кафала" дозвољава Куе Лас Емпресас прохибен СУС Трабајадорес Куе Цамбиен Трабајо О, се Вен Дел цоунтри. Лос емплеадорес, А Менудо, ретиран лос пасапортес нити њених запослених и се лос девуелвен Соло деспуес ла-терминацион де запослења. Лос Емпресариос лоцалес пуеден Пребаци ме Цомо Лос Трабајадорес ср отрас Емпресас куиеран, грех Су дебер прегунтар цонсенсо. "Трабајадорес Муцхос, А Менудо, не рецибен нингуна цомпенсацион по муцхос месеца и сон облигадос Син ембарго а трабајар Бајо Аменаза де преглед пердида де суелдо О-ла-депортацион." Ха Дицхо Ла ЕКСПЕРТА од Катар за Амнести интернешенел ср Германија ла Ревиста " време, "Регина Споттл.

Сегун ел-ОУН Катар тиене ла-Таса де-Трабајадорес Мигрантес дел Мундо дел Мундо, де Хецхо ен Хавинг де Поблацион укупног ел КСНУМКС% де Поблацион ЕС происхождениа Ектрањера. Лос Трабајадорес естрањерос, ПРАЦТИЦАМЕНТЕ, десемпенан фунционес Мануалес година Тодос лос Проиецтос де цонструцци Куе фуерон ллевадос канали Ен Ел Естадо Пекуено, инцлуиендо ла-цонструцци де ла ентера естадиос за Ла Цопа Мундиал КСНУМКС. Ел трабајо Працтицо ен ла Цултура Цатари, Но Ес Прегледано с Буен Ојо.

Кампања: Љубав нема границе

Апоиар нуестра цампана


За услугу, користите најновије програме на Фацебоок-у на Твиттер-у! Има апои нуестра цауса, тендриамос пара цуалкуиер донативо аградецериа куе подамос сегуир де форма перманенте нуестрас цампанас. Инцлусо унос поцос еурос пара уна хацер уна диференциа! Спојите га буено. За услугу нуестро трабајо де царидад. Такође можете користити Паипал, Беттер Плаце, Индиегого или трансференциа цласицо.

Цуента пара донационес:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банцо: Спаркассе Магдебург
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Наслов: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

боље место
//

Цампагна: фермиамо ил цоммерцио ди арми!

Иммагини ди артицоли ди гиорнале
Видео да радио и ТВ
Состенете ла ностра цампагна

Пер ло стоп иммедиато све ЕСПОРТАЗИОНИ ди-ЦАРРИ армати Версо ја Саудијска Арабија, пиксели Хелпер проиетта, даванти ал Палаззо дел Говерно е л'Амбасциата делл'Арабиа Арабија, ил Гридо "Хвала без тенкова у Саудијску Арабију".

И саудити соно анцора тра и пиу деи цлиенти ВАЖНА Продуттори тедесцхи ди АРМИ. Нел Цорсо Дел Примо тајм КСНУМКС, Ле ЕСПОРТАЗИОНИ ди-Арми Версо ја Саудијска Арабија соно стате тестови Ана Виторија пер ун Валоре ди квази КСНУМКС милиони ди еуро (Соло Цон Ла Гран Бретагна Е Израел Ил обим д'Аффари доба ПИУ ГРАНДЕ).

Ла Германиа е ил цампионе еуропео делл'спортазионе ди арми. Ливелло Мондиале, инвеце, Оццупа, Диетро Гли Сједињене Америчке Државе Е-ла-Русија, Ил Терзо одсто. Цон л 'Одобрење Дел Говерно Тедесцо, Ле Арми Милитари Е Аттреззатуре тедесцхе Соно анцхе а форните диттатуре Е регими ауторитари доћи л'Саудијска Арабија. Ово није пуко и авантура. Воглиамо меттере фине агли аффари цон ла морте.


Кампања за људска права

Видео делла цампагна е аппаризиони телевисиве | Деутсцхе Велле |


Инсталлазионе ди луци прессо ил Палаззо дел Говерно тедесцо, да ун аутобус дужним Пиани.


Цондивиди и ностри прогетти су Фацебоок и Твиттер! Состеррете ла ностра цауса, куасиаси доназионе сара пиу цхе градита, цосиццхе поссиамо цонтинуаре сенза соста ностре цампагне. Анцхе ун Паио ди Еуро фанно ла дифференза! Дељење је Брига. Состенете ил ностро лаворо непрофитна. Баста усаге Паипал, Беттер Плаце, Индиегого о ил цлассицо бонифицо.

Цоординате банцарие:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банца: Спаркассе Магдебург
БИЦ: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Интестатарио дел цонто: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулар за донаре су Беттерплаце:

Цампана: Детенер ел цомерцио де армас!

Лас фотос де лос артицулос де пренса
Информативни и репрезентативни радио и телевизија
Апоиар нуестра цампана

Ел ЦЕСЕ инмедиато де-лас Екпортационес од Танкуес Саудијска Арабија пикелс аиуданте проиецтадос завереници кон ла Протеста Акција - детенер Ел трафицо де Армас, Лас Палабрас "Хвала не сено Танкуес је Саудијска Арабија" ен ла Цанциллериа Савезне и ла Ембајада де Саудијска Арабија.

Лос саудиес сигуен естандо Ентре лос мас Важне преузимачи-де-лас Емпресас де Армаменто алеманас. Ен ла Примера Митад де-КСНУМКС, Лас армас де-Екпортационес хан Сидо апробадос вале Цаси КСНУМКС миллонес де еура Саудијска Арабија - цон Гран Бретана Е Израел Еран более Аун ектенсас Операционес.

Немачка је кампеон де Европа у извозу Армас. А ноун мундиал, куе ллева детрас де лос ЕЕ.УУ. и Русиа ен ел терцер лугар. С обзиром на то да је Гобиерно федерација и опрема милитаризирана, они су се бавили диктаторима и регијама које су имали ауторитете у држави Саудијска Арабија. Есто нема дебео континуар. Куеремос естаблецер прочитај тинејџере са фином де ла муерте.


Кампања за људска права

Видео клипови и ТВ апарати | Деутсцхе Велле |


Светла инсталација у федералној канцеларии са двонадстропног аутобуса


За услугу, користите најновије програме на Фацебоок-у на Твиттер-у! Има апои нуестра цауса, тендриамос пара цуалкуиер донативо аградецериа куе подамос сегуир де форма перманенте нуестрас цампанас. Инцлусо унос поцос еурос пара уна хацер уна диференциа! Спојите га буено. За услугу нуестро трабајо де царидад. Такође можете користити Паипал, Беттер Плаце, Индиегого или трансференциа цласицо

Цуента пара донационес:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банцо: Спаркассе Магдебург
БИК: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Наслов: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

боље место

Цампагна пер пригиониери политици

Иммагини ди артицоли ди гиорнале
Видео да радио и ТВ
Состенете ла ностра цампагна

Ла примавера араба довреббе портаре у сволта е инизиаре уна нуова епоца делла демоцразиа. Туттавиа, и рибелли ди ун темпо соно и пригиониери политици ди огги. Ле персонс Цхе Ханно рисцхиато Ла Лоро стесса Вита у Сједињене Америчке цхе соно цонтрассегнати у Неро Сула скала делла Либерта ди стампа ди Амнести Интернатионал, Соно Ора у Царцере Е Соно Диментицати Дал Мондо. Куи, ПикелсХЕЛПЕР ентра ин гиоцо пер либераре и пригиониери политици.

Ла ностра прима димостразионе ха л'оби'тиво ди рипортаре алла луце КСНУМКС персоне цхе ви тровано ин царцере да новембре КСНУМКС. И "Бахраин КСНУМКС" је напустио свој допринос од мјесец дана у фебруару КСНУМКС-а главног града Бахреин-а, Манана, с којим је дошло до потпуне контроле. Молитве и организације организују Амнести Интернатионал и Хуман Ригхтс Ватцх Цонтинуо соттолинеаре ла пресенза ди тортура. И пригиониери ерано висибилменте ферити.

Ле преоццупазиони нон финисцоно неанцхе пер ле фамиглие. Анцора Огги Соно куесте персонс у Царцере е сцонтано Пене Цхе Партоно од КСНУМКС година фино а многие ергастоли. Огни јесте умано ха диритто ди еспримере ла суа опинионе. Нон диментицхиамоци храбри људи који су ханно жртвовали ларо либерта, од стране портрета демокрације је ла паце.


Кампање против исламских терористичких организација

Видео делла цампагна и телевизори | ЗДФ КСНУМКСГрад, АРТЕ Трацкс, ТЕД Кс Холандија |Цондивиди и ностри прогетти су Фацебоок и Твиттер! Состеррете ла ностра цауса, куасиаси доназионе сара пиу цхе градита, цосиццхе поссиамо цонтинуаре сенза соста ностре цампагне. Анцхе ун Паио ди Еуро фанно ла дифференза! Дељење је Брига. Состенете ил ностро лаворо непрофитна. Баста усаге Паипал, Беттер Плаце, Индиегого о ил цлассицо бонифицо.

Цоординате банцарие:
ИБАН: ДЕКСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС
Банца: Спаркассе Магдебург
БИЦ: НОЛАДЕКСНУМКСМДГ
Интестатарио дел цонто: ПикелХЕЛПЕР Фоундатион нон-профит ГмбХ

►Беттерплаце https://www.betterplace.org/de/projects/41782
►ПаиПал https://www.paypal.me/PixelHELPER

Формулар за донаре су Беттерплаце:
//

Цампана пара лос пресос политицос

Лас фотос де лос артицулос де пренса
Информативни и репрезентативни радио и телевизија
Апоиар нуестра цампана

Ла Примавера Арапски Дебе ллевар ел-Аванце уна Нуева Цомензар епоца де Ла Демоцрациа. Перо Лос Ребелдес де-АНТАНО син лос-Пресос политичара ен ел Ацтуалидад. Ла генте ха, рисикиерт Куе СУС пропиас Видас ан-лос Сједињене куе естан ср марцадас Негро ен ел Есцала де ла Либертад за штампу од Амнистиа Интернационал, се енцуентран Брза Ла Царцел година Сер Олвидадос Пор Ел Мундо. Акуи Лос пикелс аиуданте ва а интервенир И Лос Пресос политичара Либрес.

Нуестра Примера Акционе траера КСНУМКС Персонас куе естан ср Присион отзиви новембар де-КСНУМКС де нуево ен ла Луз. Ел "Бахреин КСНУМКС" фуерон детенидос деспуес де ла дистурбиос од фебруар од КСНУМКС ен ел Цапитал де Манана Бахреин, Де Хабер инстигадо-ла ацусацион де цонспирацион дел Гобиерно. Муцхос Естадос година Организационес Комо Амнистиа Интернасионал година Хуман Ригхтс Ватцх тамбиен апунтан ср Вариас оцасионес ла Тортура. Лот присионерс естабан висиблементе ангустиадо.

Ал есцуцхар лас преоцупационес но тамбиен пара фамилиа. Хои ср диа Ажурирања Естан тхесе Персонас ср Присион, И сирвиендо де-КСНУМКС ар Мултиплес сентенциас од Пор Вида. Тода особа ће се појавити у експресији. Но хаи Куе Олвидар Ла Буена Генте де Су пропиа Либертад сацрифицарон муцхос Демоцрациа И Ла Паз бр Траен.