6. జూలై 9 ఆలివర్ Bienkowski

06. జూలై 9

మర్రకేష్ మురికివాడలలో మొదటి పంపిణీ. మా తక్షణ వాతావరణంలో మెరుగుపర్చడానికి మేము ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాము. కనుక మనం స్టీల్ గేట్లకు ప్యాలమ్మార్కెట్ మార్పిడితో ప్రారంభించి యువ ఫుట్బాల్ ఆటగాళ్లకు నెట్స్ వచ్చింది.

మొదటి