మీ లాభాపేక్ష లేకుండా మా లాభాపేక్ష లేనిది కాదు? ?????????