ΕλληνικήΟλιγαριία。 Τελός

ΕλληνικήΟλιγαριία。 Τέλος

Παράτηνπολύχρονηοικονομικήκρίσηκαιτηνεπιβολήδυσβάσταχτωνμεταρρυθμίσεων,ητύχητηςΕλλάδαςορίζεταισταθεράαπόσύγχρονουςολιγάρχες。 Ηπολιτικήτηςλιτότηταςδιαιωνίζειτο現狀,συνεπώςαυξάνειτηδύναμητωνλίγωνπουυπερισχύουντωναπλώνπολιτών。 Μετιςευλογίεςτηςτρόικας,τακρατικάπεριουσιακάστοιχείαιδιωτικοποιούνταικαιπωλούνταισεεξευτελιστικέςτιμέςσεεκείνουςπουπαραδοσιακάκινούντανήματα。

Στιςγιγαντοοθόνεςκαιταπανότου喬治·奧威爾στοβιβλίο1984,οΜεγάλοςΑδερφόςπουπάνταπαρακολουθούσετουςπολίτες,δήλωνεότιτο«αφεντικό“είναιένασκληρό,ολοκληρωτικόκαθεστώς。 Τααφεντικάτουσήμερα,ταπρόσωπαπουδιέπουντιςεξελίξειςείναιακόμαπιούπουλακαιχαμηλώντόνων。 Γι'αυτόκαιχρήζουνδιαφορετικήςμεταχείρισης。

[gallery_bank類型=“圖像”格式=“砌體”標題=“真” desc =“假” img_in_row =“ 3”顯示=“全部” 18英寸]

Είμαστεοι像素助手καιβρεθήκαμεστηνΑθήνατονΦεβρουάριογιαναρίξουμεφωςσεαυτάταχαμηλώντόνωνπρόσωπα。 Είμαστεεδώγιαναυπογραμμίσουμετημεγάληαδικίαεναντίοντουελληνικούλαού。 Οιπροβολέςτου«ΜεγάλουΑδερφού»στηνέδρατης«Ομοσπονδίας»τουΟΠΑΠ,της機油海拉斯καιτουελληνικούκοινοβουλίου,διοργανώθηκαναπότην像素助手,γιαναπροκαλέσουντοενδιαφέρονσταελληνικάκαιδιεθνήμέσαενημέρωσηςκαιναφέρουνστοπροσκήνιοτηνμυστικήδύναμητων ολιγαρχών。 Οιπαρεμβάσειςμαςεπικεντρώθηκανσεδύοκεντρικέςπροσωπικότητεςτηςελληνικήςεξουσίας。

Ηπρώτηδενείναιάλληαπότον,ΔημήτρηΜελισσανίδη,γνωστόκαιως“Τίγρη”οοποίοςμαζίμεμιατσεχικήκοινοπραξίαεπενδυτών,μπόρεσενααγοράσειτοκρατικόμονοπώλιοτουΟΠΑΠγιαένακλάσματηςπραγματικήςτουαξίας。 ΗδιαδικασίαπώλησηςτουΟΠΑΠδεντέθηκευπόαμφισβήτησηαπόταελληνικάΜΜΕ,καιαυτόβέβαια,δενπροκαλείεντύπωσηκαθώςλέγεταιότιοΟΠΑΠέχειίσωςτονισχυρότεροδιαφημιστικόπροϋπολογισμό,καιέτσιμπορείναασκείεπιρροή。 Οιδημοσιογράφοιπουέχουνπροβληματιστείανοιχτάγιατονσύγχρονοολιγάρχη,έχουνεκήφαοβιστείκτινωκήτοβοηννκτωςωατννκήτωςωαυνκιτοςωατννκιτοςωατννκήτοςωαυνκιτοςωαντνωκιτοςωαυνκιντωςωατνυκιτοςωαυνκιτυκήτοωτννκιτυκζτοσωτνκωκότοωωτννκήτυς

ΟΒάρδηςΒαρδινογιάννηςκαιηοικογένειάτουθεωρούνται“κράτοςεντόςτουκράτους”。 Φήμεςθέλουντιςπετρελαϊκέςεταιρείεςτουομίλουναείναιοκύριοςλόγοςπουταελληνικάνησιάεξακολουθούνναλειτουργούνκυρίωςμεμηβιώσιμεςκαιακριβέςγεννήτριεςντίζελαντίγιαανανεώσιμεςπηγέςενέργειας。 ΗδύναμητηςοικογένειαςδεναμφισβητείταιστηνΕλλάδα,καθώςμεταξύάλλωνελέγχειεπίσηςσημαντικόμέροςτωνελληνικώνΜΜΕ。

Η像素助手θέλειναβοηθήσειτηνΕλλάδαναγίνειπάλιδημοκρατία。 Γιαναεπιτευχθείαυτόςοστόχος,θαπρέπειναψηφιστούναυστηροίνόμοισεότιαφοράτονέλεγχοτηςχρηματοδότησηςτωνπολιτικώνκομμάτωνκαθώςκαιτωνπροσωπικώνοικονομικώντωνπολιτικών。 Αντίναγίνεταιθέμαγιασκάνδαλακαιπαρατυπίεςτουχτες,ηβαρύτηταθαπρέπειναδίνεταισελύσειςτουσήμερα。 Ηπολιτικήπορείατουπαρακράτουςστοσκοτάδιθαπρέπεινασταματήσει。 ΒέβαιαηέλλειψηδιαφάνειαςδενείναιμόνοασθένειατουΕλληνικούΚοινοβουλίουαλλάκαιτηςευρύτερηςκοινωνίας。 Απόκάπουόμωςπρέπειναξεκινήσουμε。 ΗΕπιτροπήΘεσμώνκαιΔιαφάνειαςθαπρέπεινααναλάβειέργοανεξαρτήτωςπολιτικώνπεποιθήσεωνκαινααρθείτοκαθεστώςατιμωρησίαςπουισχύειγιατουςπολιτικούςστηνΕλλάδα。

ΟΑριστοτέληςΩνάσηςε​​ίπε - όχιτυχαία - ότιοι“κρίσειςγεννάνεΚροίσους»καιητελευταίαδεκαετίαέχειδημιουργήσειπρόσφοροέδαφοςγιαπάραπολλούς。 Γιατονλόγοαυτό,η像素助手επίσηςζητάτηνεπιβολήδιαφάνειαςκαιτηνεπανεξέτασητωνπρόσφατωνιδιωτικοποιήσεων,ώστεναδιασφαλιστείτουλάχιστονμιαδίκαιηαποζημίωσηγιατονελληνικόλαό。 Μιαανεξάρτητηέρευναθαπρέπεινακρίνειεάνέχουνδιαπραχθείποινικάαδικήματακαιναπροχωρήσουνέννομεςδιαδικασίεςόπουχρειάζεται。

ΕίμαστεαλληλέγγυοιμετονελληνικόλαόστηνπάλητουενάντιασεέναπαγιωμένοκαιαπαρχαιωμένοκαθεστώςπουευνοείτηνευημερίατωνλίγωνκαιόχιτωναυτώνπουκαθημερινάβιώνουνσυνθήκεςφτώχειαςστηνΕυρώπητου2018。 ΗπλουτοκρατικήδιαφθοράπρέπεινατελειώσειτώραήδενθαυπάρξειποτέευκαιρίαγιαπραγματικήανάκαμψηγιατηνΕλλάδα。

ΤοΊδρυμα像素助手είναιέναςδιεθνής,μηκερδοσκοπικός,καλλιτεχνικόςσύλλογοςκαιένααπόταπιοκαινοτόμαπολιτικάεκκολαπτήριακαλλιτεχνικήςκινητοποίησης。 ΒλέπουμετηνΤέχνηωςμέσοπουπρέπειναπροκαλέσεικαιναευαισθητοποιήσει,ωςμιαμορφήκοινωνικήςεπιβεβαίωσηςστοπνεύματουΔιαφωτισμού。 Οιεκστρατείεςμαςδείχνουντιςδυνατότητεςτηςτέχνηςωςπέμπτηςεξουσίαςσεμιαχώρα。

我們需要您的幫助才能繼續我們在希臘的競選活動。 通過#Paypal捐款:paypal@PixelHELPER.tv或https://PixelHELPER.org/de/Spenden

對於數字世界之外的捐款:
捐款賬戶:
IBAN:DE93 4306 0967 1190 1453 00
BIC:GENODEM1GLS
所有者:非營利PixelHELPER基金會
學科:藝術文化基金

免費印記。 要求提供憑證副本。 請提及“新聞攝影師:Dirk-Martin Heinzelmann,PixelHELPER.org”

????????????我們的非營利性不能老是沒有你的實物捐贈????在寬容的名義,我們shoulderstand claimsoft不容忍不容忍的權利??????? ?????????