1. آوریل 2012 الیور Bienkowski

01. آوریل 2012

هواپیمای بدون سرنشین در ایستگاه موشک ناتو قدیم نایس (Hombroich) دور می زند. هواپیمای بدون سرنشین حمل و نقل به هواپیمای مینیاتوری وجود دارد.