30. آوریل 2014 الیور Bienkowski

آوریل 04 - 30 آوریل 2014

تبدیل هواپیماهای بدون سرنشین هواپیما، هواپیماهای بدون سرنشین قایق و هواپیماهای بدون سرنشین به ایستگاه های اینترنتی تلفن همراه برای اقدامات کمک های اولیه در مناطق فاجعه. تست عملکرد پس از راه اندازی موفق Livestream پلت فرم crowdfunding انجام می شود.

drones1 drones2