11. اوت 2014 الیور Bienkowski

آزمون انتقال تصویر

آزمایش انتقال ویدئو در کشورهای فقیر باند پهن با Ustream.

ما به سرعت متوجه شدیم که در دمای بالای 40 درجه سختافزار مورد نیاز برای خنک شدن. در اینجا شما می توانید یک نقطه دسترسی WLAN همراه با یک باتری قابل شارژ را ببینید.

جریان