1. એપ્રિલ 2012 ઓલિવર Bienkowski

01. એપ્રિલ 2012

કાર ડ્રોન નુસ (હોમ્બ્રોચ) ના જૂના નાટો રોકેટ સ્ટેશન પર તેના રાઉન્ડ બનાવે છે. લઘુચિત્ર ડ્રોન માટે હજુ પણ પરિવહન drones છે