22 ។ កុម្ភៈ xNUMX អូលីវើរ Bienkowski

ΕλληνικήΟλιγαρχία។ Τελός

ΕλληνικήΟλιγαρχία។ Τέλος

Παράτηνπολύχρονηοικονομικήκρίσηκαιτηνεπιβολήδυσβάσταχτωνμεταρρυθμίσεων, ητύχητηςΕλλάδαςορίζεταισταθεράαπόσύγχρονουςολιγάρχες។ Ηπολιτικήτηςλιτότηταςδιαιωνίζειτοស្ថាន, συνεπώςαυξάνειτηδύναμητωνλίγωνπουυπερισχύουντωναπλώνπολιτών។ Μετιςευλογίεςτηςτρόικας, τακρατικάπεριουσιακάστοιχείαιδιωτικοποιούνταικαιπωλούνταισεεξευτελιστικέςτιμέςσεεκείνουςπουπαραδοσιακάκινούντανήματα។

Στιςγιγαντοοθόνεςκαιταπανότουលោក George Orwell στοβιβλίο 1984, οΜεγάλοςΑδερφόςπουπάνταπαρακολουθούσετουςπολίτες, δήλωνεότιτο«αφεντικό "είναιένασκληρό, ολοκληρωτικόκαθεστώς។ Τααφεντικάτουσήμερα, ταπρόσωπαπουδιέπουντιςεξελίξειςείναιακόμαπιούπουλακαιχαμηλώντόνων។ Γι "αυτόκαιχρήζουνδιαφορετικήςμεταχείρισης។

ΕίμαστεοιភីកសែលជំនួយκαιβρεθήκαμεστηνΑθήνατονΦεβρουάριογιαναρίξουμεφωςσεαυτάταχαμηλώντόνωνπρόσωπα។ Είμαστεεδώγιαναυπογραμμίσουμετημεγάληαδικίαεναντίοντουελληνικούλαού។ Οιπροβολέςτου«ΜεγάλουΑδερφού»στηνέδρατης«Ομοσπονδίας»τουΟΠΑΠ, τηςម៉ូតូប្រេង hella καιτουελληνικούκοινοβουλίου, διοργανώθηκαναπότηνភីកសែលជំនួយ, γιαναπροκαλέσουντοενδιαφέρονσταελληνικάκαιδιεθνήμέσαενημέρωσηςκαιναφέρουνστοπροσκήνιοτηνμυστικήδύναμητων ολιγαρχών។ Οιπαρεμβάσειςμαςεπικεντρώθηκανσεδύοκεντρικέςπροσωπικότητεςτηςελληνικήςεξουσίας។

Ηπρώτηδενείναιάλληαπότον, ΔημήτρηΜελισσανίδη, γνωστόκαιως "Τίγρη" οοποίοςμαζίμεμιατσεχικήκοινοπραξίαεπενδυτών, μπόρεσενααγοράσειτοκρατικόμονοπώλιοτουΟΠΑΠγιαένακλάσματηςπραγματικήςτουαξίας។ ΗδιαδικασίαπώλησηςτουΟΠΑΠδεντέθηκευπόαμφισβήτησηαπόταελληνικάΜΜΕ, καιαυτόβέβαια, δενπροκαλείεντύπωσηκαθώςλέγεταιότιοΟΠΑΠέχειίσωςτονισχυρότεροδιαφημιστικόπροϋπολογισμό, καιέτσιμπορείναασκείεπιρροή។ Οιδημοσιογράφοιπουέχουνπροβληματιστείανοιχτάγιατονσύγχρονοολιγάρχη, έχουνεκφοβιστείμεκίνδυνοναχάσουνακόμακαιτηνζωήτους។

ΟΒάρδηςΒαρδινογιάννηςκαιηοικογένειάτουθεωρούνται "κράτοςεντόςτουκράτους" ។ Φήμεςθέλουντιςπετρελαϊκέςεταιρείεςτουομίλουναείναιοκύριοςλόγοςπουταελληνικάνησιάεξακολουθούνναλειτουργούνκυρίωςμεμηβιώσιμεςκαιακριβέςγεννήτριεςντίζελαντίγιαανανεώσιμεςπηγέςενέργειας។ ΗδύναμητηςοικογένειαςδεναμφισβητείταιστηνΕλλάδα, καθώςμεταξύάλλωνελέγχειεπίσηςσημαντικόμέροςτωνελληνικώνΜΜΕ។

ΗភីកសែលជំនួយθέλειναβοηθήσειτηνΕλλάδαναγίνειπάλιδημοκρατία។ Γιαναεπιτευχθείαυτόςοστόχος, θαπρέπειναψηφιστούναυστηροίνόμοισεότιαφοράτονέλεγχοτηςχρηματοδότησηςτωνπολιτικώνκομμάτωνκαθώςκαιτωνπροσωπικώνοικονομικώντωνπολιτικών។ Αντίναγίνεταιθέμαγιασκάνδαλακαιπαρατυπίεςτουχτες, ηβαρύτηταθαπρέπειναδίνεταισελύσειςτουσήμερα។ Ηπολιτικήπορείατουπαρακράτουςστοσκοτάδιθαπρέπεινασταματήσει។ ΒέβαιαηέλλειψηδιαφάνειαςδενείναιμόνοασθένειατουΕλληνικούΚοινοβουλίουαλλάκαιτηςευρύτερηςκοινωνίας។ Απόκάπουόμωςπρέπειναξεκινήσουμε។ ΗΕπιτροπήΘεσμώνκαιΔιαφάνειαςθαπρέπεινααναλάβειέργοανεξαρτήτωςπολιτικώνπεποιθήσεωνκαινααρθείτοκαθεστώςατιμωρησίαςπουισχύειγιατουςπολιτικούςστηνΕλλάδα។

ΟΑριστοτέληςΩνάσηςείπε - όχιτυχαία - ότιοι "κρίσειςγεννάνεΚροίσους»καιητελευταίαδεκαετίαέχειδημιουργήσειπρόσφοροέδαφοςγιαπάραπολλούς។ Γιατονλόγοαυτό, ηភីកសែលជំនួយεπίσηςζητάτηνεπιβολήδιαφάνειαςκαιτηνεπανεξέτασητωνπρόσφατωνιδιωτικοποιήσεων, ώστεναδιασφαλιστείτουλάχιστονμιαδίκαιηαποζημίωσηγιατονελληνικόλαό។ Μιαανεξάρτητηέρευναθαπρέπεινακρίνειεάνέχουνδιαπραχθείποινικάαδικήματακαιναπροχωρήσουνέννομεςδιαδικασίεςόπουχρειάζεται។

ΕίμαστεαλληλέγγυοιμετονελληνικόλαόστηνπάλητουενάντιασεέναπαγιωμένοκαιαπαρχαιωμένοκαθεστώςπουευνοείτηνευημερίατωνλίγωνκαιόχιτωναυτώνπουκαθημερινάβιώνουνσυνθήκεςφτώχειαςστηνΕυρώπητου 2018 ។ ΗπλουτοκρατικήδιαφθοράπρέπεινατελειώσειτώραήδενθαυπάρξειποτέευκαιρίαγιαπραγματικήανάκαμψηγιατηνΕλλάδα។

ΤοΊδρυμαភីកសែលជំនួយείναιέναςδιεθνής, μηκερδοσκοπικός, καλλιτεχνικόςσύλλογοςκαιένααπόταπιοκαινοτόμαπολιτικάεκκολαπτήριακαλλιτεχνικήςκινητοποίησης។ ΒλέπουμετηνΤέχνηωςμέσοπουπρέπειναπροκαλέσεικαιναευαισθητοποιήσει, ωςμιαμορφήκοινωνικήςεπιβεβαίωσηςστοπνεύματουΔιαφωτισμού។ Οιεκστρατείεςμαςδείχνουντιςδυνατότητεςτηςτέχνηςωςπέμπτηςεξουσίαςσεμιαχώρα។

យើងត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសក្រិក។ បរិច្ចាគតាមរយៈ # ផាយផេលៈ paypal@PixelHELPER.tv ឬ https://PixelHELPER.org/de/Spenden

សម្រាប់ការបរិច្ចាគនៅខាងក្រៅពិភពឌីជីថល:
គណនីអំណោយ:
IBAN: DE93 4306 0967 1190 1453 00
BIC: GENODEM1GLS
ម្ចាស់: មូលនិធិមិនរកប្រាក់ចំណេញ PixelHELPER
ប្រធានបទ: ការផ្តល់ថវិកាសម្រាប់សិល្បៈនិងវប្បធម៌

បោះពុម្ពដោយឥតគិតថ្លៃ។ ច្បាប់ចម្លងប័ណ្ណបានស្នើ។ សូមនិយាយ "អ្នកថតរូបចុច: Dirk-Martin Heinzelmann, PixelHELPER.org"