15. Октомври 2014 Оливер Bienkowski

Спаси го светот

Зачувај на Светскиот конгрес, Бон. Театарот Бон организираше уметничко-научен конгрес во соработка со фестивалот Бетовен, Министерството за надворешни работи и разни тела на Обединетите нации и други невладини организации во Бон. Под насловот "спаси светот - утописка експедиција со експерти, уметници и научници" треба да бидат извадени од конвенцијата центри, сали и лаборатории и се сетилно искуство на сцената за пошироката јавност на глобалните проблеми на човештвото и нивните контексти. Пиксел Помошник имаше свои информации стојат на самото место и има публика дава првиот впечаток на проектот пиксели Помошник.

stw1stw2