22 ။ ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 အိုလီဗာ Bienkowski

ΕλληνικήΟλιγαρχία။ Τελός

ΕλληνικήΟλιγαρχία။ Τέλος

Παράτηνπολύχρονηοικονομικήκρίσηκαιτηνεπιβολήδυσβάσταχτωνμεταρρυθμίσεων, ητύχητηςΕλλάδαςορίζεταισταθεράαπόσύγχρονουςολιγάρχες။ Ηπολιτικήτηςλιτότηταςδιαιωνίζειτοပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကို, συνεπώςαυξάνειτηδύναμητωνλίγωνπουυπερισχύουντωναπλώνπολιτών။ Μετιςευλογίεςτηςτρόικας, τακρατικάπεριουσιακάστοιχείαιδιωτικοποιούνταικαιπωλούνταισεεξευτελιστικέςτιμέςσεεκείνουςπουπαραδοσιακάκινούντανήματα။

Στιςγιγαντοοθόνεςκαιταπανότουဂျော့ခ်ျအော်ဝဲလ်στοβιβλίο 1984, οΜεγάλοςΑδερφόςπουπάνταπαρακολουθούσετουςπολίτες, δήλωνεότιτο«αφεντικό "είναιένασκληρό, ολοκληρωτικόκαθεστώς။ Τααφεντικάτουσήμερα, ταπρόσωπαπουδιέπουντιςεξελίξειςείναιακόμαπιούπουλακαιχαμηλώντόνων။ Γι '' αυτόκαιχρήζουνδιαφορετικήςμεταχείρισης။

[gallery_bank type = "images" format = "ပန်းရန်" title = "true" desc = "false" img_in_row = "3″ display =" all "sort_by =" random "animation_effect =" bounce "album_title =" false "album_id =" ၁၈″]

Είμαστεοι pixels ကိုကူညီκαιβρεθήκαμεστηνΑθήνατονΦεβρουάριογιαναρίξουμεφωςσεαυτάταχαμηλώντόνωνπρόσωπα။ Είμαστεεδώγιαναυπογραμμίσουμετημεγάληαδικίαεναντίοντουελληνικούλαού။ Οιπροβολέςτου«ΜεγάλουΑδερφού»στηνέδρατης«Ομοσπονδίας»τουΟΠΑΠ, τηςမော်တော်ရေနံ Hellas καιτουελληνικούκοινοβουλίου, διοργανώθηκαναπότην pixels ကိုကူညီ, γιαναπροκαλέσουντοενδιαφέρονσταελληνικάκαιδιεθνήμέσαενημέρωσηςκαιναφέρουνστοπροσκήνιοτηνμυστικήδύναμητων ολιγαρχών။ Οιπαρεμβάσειςμαςεπικεντρώθηκανσεδύοκεντρικέςπροσωπικότητεςτηςελληνικήςεξουσίας။

Ηπρώτηδενείναιάλληαπότον, ΔημήτρηΜελισσανίδη, γνωστόκαιως "Τίγρη" οοποίοςμαζίμεμιατσεχικήκοινοπραξίαεπενδυτών, μπόρεσενααγοράσειτοκρατικόμονοπώλιοτουΟΠΑΠγιαένακλάσματηςπραγματικήςτουαξίας။ ΗδιαδικασίαπώλησηςτουΟΠΑΠδεντέθηκευπόαμφισβήτησηαπόταελληνικάΜΜΕ, καιαυτόβέβαια, δενπροκαλείεντύπωσηκαθώςλέγεταιότιοΟΠΑΠέχειίσωςτονισχυρότεροδιαφημιστικόπροϋπολογισμό, καιέτσιμπορείναασκείεπιρροή။ Οιδημοσιογράφοιπουέχουνπροβληματιστείανοιχτάγιατονσύγχρονοολιγάρχη, έχουνεκήφαοβιστείκτινωκήτοβοηννκτωςωατννκήτωςωαυνκιτοςωατννκιτοςωατννκήτοςωαυνκιτοςωαντνωκιτοςωαυνκιντωςωατνυκιτοςωαυνκιτυκήτοωτννκιτυκζτοσωτνκωκότοωωτννκήτυς

ΟΒάρδηςΒαρδινογιάννηςκαιηοικογένειάτουθεωρούνται "κράτοςεντόςτουκράτους" ။ Φήμεςθέλουντιςπετρελαϊκέςεταιρείεςτουομίλουναείναιοκύριοςλόγοςπουταελληνικάνησιάεξακολουθούνναλειτουργούνκυρίωςμεμηβιώσιμεςκαιακριβέςγεννήτριεςντίζελαντίγιαανανεώσιμεςπηγέςενέργειας။ ΗδύναμητηςοικογένειαςδεναμφισβητείταιστηνΕλλάδα, καθώςμεταξύάλλωνελέγχειεπίσηςσημαντικόμέροςτωνελληνικώνΜΜΕ။

Η pixels ကိုကူညီθέλειναβοηθήσειτηνΕλλάδαναγίνειπάλιδημοκρατία။ Γιαναεπιτευχθείαυτόςοστόχος, θαπρέπειναψηφιστούναυστηροίνόμοισεότιαφοράτονέλεγχοτηςχρηματοδότησηςτωνπολιτικώνκομμάτωνκαθώςκαιτωνπροσωπικώνοικονομικώντωνπολιτικών။ Αντίναγίνεταιθέμαγιασκάνδαλακαιπαρατυπίεςτουχτες, ηβαρύτηταθαπρέπειναδίνεταισελύσειςτουσήμερα။ Ηπολιτικήπορείατουπαρακράτουςστοσκοτάδιθαπρέπεινασταματήσει။ ΒέβαιαηέλλειψηδιαφάνειαςδενείναιμόνοασθένειατουΕλληνικούΚοινοβουλίουαλλάκαιτηςευρύτερηςκοινωνίας။ Απόκάπουόμωςπρέπειναξεκινήσουμε။ ΗΕπιτροπήΘεσμώνκαιΔιαφάνειαςθαπρέπεινααναλάβειέργοανεξαρτήτωςπολιτικώνπεποιθήσεωνκαινααρθείτοκαθεστώςατιμωρησίαςπουισχύειγιατουςπολιτικούςστηνΕλλάδα။

ΟΑριστοτέληςΩνάσηςείπε - όχιτυχαία - ότιοι "κρίσειςγεννάνεΚροίσους»καιητελευταίαδεκαετίαέχειδημιουργήσειπρόσφοροέδαφοςγιαπάραπολλούς။ Γιατονλόγοαυτό, η pixels ကိုကူညီεπίσηςζητάτηνεπιβολήδιαφάνειαςκαιτηνεπανεξέτασητωνπρόσφατωνιδιωτικοποιήσεων, ώστεναδιασφαλιστείτουλάχιστονμιαδίκαιηαποζημίωσηγιατονελληνικόλαό။ Μιαανεξάρτητηέρευναθαπρέπεινακρίνειεάνέχουνδιαπραχθείποινικάαδικήματακαιναπροχωρήσουνέννομεςδιαδικασίεςόπουχρειάζεται။

ΕίμαστεαλληλέγγυοιμετονελληνικόλαόστηνπάλητουενάντιασεέναπαγιωμένοκαιαπαρχαιωμένοκαθεστώςπουευνοείτηνευημερίατωνλίγωνκαιόχιτωναυτώνπουκαθημερινάβιώνουνσυνθήκεςφτώχειαςστηνΕυρώπητου 2018 ။ ΗπλουτοκρατικήδιαφθοράπρέπεινατελειώσειτώραήδενθαυπάρξειποτέευκαιρίαγιαπραγματικήανάκαμψηγιατηνΕλλάδα။

ΤοΊδρυμα pixels ကိုကူညီείναιέναςδιεθνής, μηκερδοσκοπικός, καλλιτεχνικόςσύλλογοςκαιένααπόταπιοκαινοτόμαπολιτικάεκκολαπτήριακαλλιτεχνικήςκινητοποίησης။ ΒλέπουμετηνΤέχνηωςμέσοπουπρέπειναπροκαλέσεικαιναευαισθητοποιήσει, ωςμιαμορφήκοινωνικήςεπιβεβαίωσηςστοπνεύματουΔιαφωτισμού။ Οιεκστρατείεςμαςδείχνουντιςδυνατότητεςτηςτέχνηςωςπέμπτηςεξουσίαςσεμιαχώρα။

ဂရိ၌ကျွန်ုပ်တို့၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဆက်လုပ်ရန်သင်၏အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ #Paypal မှတဆင့်လှူဒါန်းပါ: paypal@PixelHELPER.tv သို့မဟုတ် https://PixelHELPER.org/de/Spenden

ဒစ်ဂျစ်တယ်ကမ္ဘာအပြင်ဘက်အလှူငွေများအတွက်:
အလှူငွေအကောင့်:
IBAN ကုဒ်ကို: DE93 4306 0967 1190 1453 00
BIC: GENODEM1GLS
ပိုင်ရှင်: အမြတ် pixels ကိုကူညီဖောင်ဒေးရှင်းမှ
အကြောင်းအရာ - အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည်အခမဲ့ ဘောက်ချာတောင်းခံခဲ့သည် ကျေးဇူးပြု၍“ ဓာတ်ပုံကိုနှိပ်ပါ။ Dirk-Martin Heinzelmann, PixelHELPER.org”