1. ఏప్రిల్ 9 ఆలివర్ Bienkowski

01. ఏప్రిల్ 9

నీన్ (హాంబ్ప్రిచ్) లో పాత NATO రాకెట్ స్టేషన్లో కారు డ్రోన్ దాని రౌండ్లు చేస్తుంది. చిన్న డ్రోన్కు ఇప్పటికీ రవాణా డ్రోన్స్ ఉన్నాయి.