7. అక్టోబర్ 2014 ఆలివర్ Bienkowski

UN వద్ద పిక్సెల్ హెల్పెర్ క్యూబిక్

యునైటెడ్ నేషన్స్లో క్యూబిక్. మ్యాజిక్ క్యూబ్, పికెల్ హెల్పెర్ మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 40 దేశాల ద్వారా ప్రయాణించేది, యునైటెడ్ నేషన్స్ కు నౌసీర్ యాసిన్ సమర్పించిన తరువాత మొరాకోకు పంపబడింది.

cubik