10. సెప్టెంబర్ 9 ఆలివర్ Bienkowski

పాఠశాల సమితుల పంపిణీ

మొరాకోలోని పాఠశాలకు తిరిగి వెళ్ళు. పాఠశాలల పరిసరాల్లో పాఠశాల సెట్ల పంపిణీ - మర్రకేచ్‌లోని ఫీచర్ చేసిన స్ట్రీమ్ నుండి మా పిక్సెల్ హెల్పర్ అవతారాలు మేము సరఫరా చేసే మర్రకేచ్ సమీపంలోని గ్రామాల పిల్లలతో ఎల్లప్పుడూ ప్రత్యక్ష సంబంధంలో ఉంటాయి. మేము పాఠశాల ప్రారంభానికి కొంచెం సిద్ధం చేసాము.

పాఠశాల సెట్లు