اوسنۍ مبارزې

د کمپاین ټاکنه

هغه پروژې چې پکسل هیلر په اړونده بې پروایی موضوعاتو کې د عامه ګټو افتتاح کولو لپاره کار کوي. د رسنیو تمرکز دلته د کلاسک او انټرنټ پر بنسټ اړیکو ترالسه کولو لپاره، د دې معلوماتو یو ویروس لیږد ته اړتیا لري. د ټولنیزو شبکو هر ډول ګډون کول مرسته کوي او هڅول کیږي. زموږ د کمپاینونو په اړه زموږ د ملګرو په اړه خبرې وکړئ او زموږ ملاتړ ته هڅه وکړئ.