6. Мај 2020 оливер Биенковски

กองทน พทกษ ประชาธปไตย ไทย - เรา ยกเลก ระบอบ ราชา ธ ป ไต ย ใน ประเทศไทย

การ แขงขน ฟตบอล เปลอย จด โดย ПикелХЕЛПЕР ใน พระ ราชปถมภ ของ รา มา 10 เกมส แรก จะ แขงขน กน ระหวาง ผหญง ใน 26 คน โดย ราชน ราชน นย และ เจาคณ พระ พระ เปน เปน ผ รกษา หา กาย ฟตบอล และ และ และ และ และ และ และ จะ ม การ ถายทอด สด ให ชม ตลอด การ แขงขน 112 นาท
ЗАШТО?
#Сектоуристичка пројекција амбасаде на Тајланду
24 มถนายน เปน วน ประชาธปไตย

กษตรย แหง ประเทศไทย
พวก เรา มา สมหว กน แลว ท เยอรมนน เพอ ขบเคลอน กงลอ ประชาธปไตย ใน ประเทศไทย เรา จะ ทำ น น “# กษตรย กษตรย ไทย ไป ขน ศาล”กน ตลอด นบ ตงแต บด น จนถง ชวง วน เกด รา มา 10
สอง ผ รวม กอการ “สง คง ไป ขน ศาล” ใน นาม #ПикелХЕЛПЕР И # АЦТ4ДЕМ รวม พลง กน รบรอง แอ ค น ตาม ตาม มา อก เยอะ เดอน เดอน เดอน
Прогноза за 24 минута, 28 минута
จะ เคลอนไหว ทก รป ท เรา ทำได ยง ถา ม เงน สนบสนน มา มาก ก ทำ กจกรรม ได มาก
Проверите цене и расположивост за +4916095353045
ผ ท สามารถ สนบสนน เรา ได ขอ มา มา รวม ลงขน กน

# เวลา เวลา ท เรา จะ ตอง เปน ฝาย รก กน บาง แลว

ตองการ สนบสนน เรา โดย ระบ ระบ หรอ ไม โปรด ใช กระเปา เงน เงน เรา
bitcoin: 3997UvwDrR1YE1uqeJAPzKN7weh2mhYLH6
Ox: 0xfE90C034d26f2a4F633716AE0E918a21686E5F3B
Augur: 0x3163DaE8e3Bb5e5E375531C98ab923d4fdc9C7d8
BAT: 0x4c39Dd9B25B342d0D13d13f9e0A8b38159171589
BCH: qzjzs5cs4eyuh3kzvg70unt2pg8z2u9yjsw5pdc0q8
LINK: 0x1C950183265e21CaedAB5297A2aEB21D36384B76
DAI: 0x69aBeF2B6C9D5088eC1b96dfD654AaeD33832829
ДАСХ: КсуРИРбВтРГи4КФЛмТЦјаВ4гј5ЕВпвкгвБ5
ETH: 0x0cE8D549f3832B67a047500F4922523C7581fd78
ETC: 0x33A95Fab4C7Bb9F42A6f2083216191Ee8B323B26
KNC: 0x9A1Ed236EBbEd8a33E69e1492A1C125df42c994C
ЛТЦ: МДт3Х3тБЛгоргнЈпПБгзихјЛмСКСу1ЦвцЗ6
OMG: 0x223701eBc145fAE8e3d22360eFD18aAaa6FcBC83
OXT: 0xEF66456a0cD21CfB9DdF7f9718765Aa0fe18bD01
USDC: 0x2B32050069D4d4AC3337500415567DA445d5C27d
ЗЕЦ: т1е89ЕмкиЦцМФфФ37ППр54ПбПВзЛКСокАиеХ

ขาว ดวน - @ПикелХЕЛПЕР
Следећи хотели се такође налазе на локацији Сонненбицхл #РиоРеисер 10. јануара กษตรย ของ เยอรมน รถ ตำรวจ เยอรมน ก หนวย ทม.รอ. กษตรย ก เขา มา เรา โปรด รอ ชม ภาพ วดโอ ท กำลง จะ มา สนบสนน เรา ประทวง ไทย คง
#ПикелХЛЕПЕР มา ชวย ตาม หา ประชาธปไตย ของ มา รา มา มา มา มา ขโมย ขโมย มา มา ให คน คน ไทย ใคร ใคร พบเหน ดวย ดวย ดวย
มา รา มา 10 จะะ อย ถาวร ท ประเทศ เยอรมน กได แต กษตรย และ เปด ให เลอกตง เสร เสร ประชาธปไตย เขา คอ คน แก แก ท ม เงน เปน แสน ลาน อย อย ธนาคาร แต แบงปน และ ประชาชน ก ยง ตอง จาย คา เลยงด ให เขา อก ตางหาก
50% เครอง กระทง แดง เปน ทสด ส ท ม ม สาย สาย สมพนธ กบ กบ ทหาร สำนก หลาน หลาน กระทง กระทง แดง แดง ชน ตำรวจ ตำรวจ เสย เสย รถ รถ การ ยด รา ดวย ขออาง วา จบ ตว เขา ไม ได
ขาว ดวน - @ПикелХЕЛПЕР
Следећи хотели се такође налазе на локацији Сонненбицхл #РиоРеисер 10. јануара กษตรย ของ เยอรมน รถ ตำรวจ เยอรมน ก หนวย ทม.รอ. กษตรย ก เขา มา เรา โปรด รอ ชม ภาพ วดโอ ท กำลง จะ มา สนบสนน เรา ประทวง ไทย คง
ฉาย แสง ไป ท ตก ของ นายกรฐมนตร อง กาลา แม ขบ ไล ออก จาก เยอรมน ไทย ไทย ลก ลก ขน ยกเลก ยกเลก ระบอบ และ จด เลอกตง เลอกตง เสร ประชาธปไตย ประชาธปไตย
เรา ฉาย แสง การตน ดวย ขอความ ““ คง ถก ฟาผา ตาย ขณะ นง บน โถสวม ”ถก ฉาย ท ตก ทำการ ของ รฐบาล 112 ชวย ชวต คน ท ยโรป ใน ประเทศไทย 112 XNUMX คอ หมนพระบรมเดชานภาพ และ ฆา คน คน
การตน ลอเลยน: „กษตรย กลว คน ไทย ปลด พนธนาการ จาก พวก เจา“ ถก ฉาย ไป ยง ตก ททำการ นร ต ต. ท # เบอรลน ขอ สนบสนน ให คน ไทย ม ปฏบตการ การ กดข กดข ขมเหง ของ พวก
Проверите цене и расположивост за: Сонненбицхл
ยกเลก ระบอบ กษตรย ของ ไทย
ถก ฆา ตาย เพอ พระราม
กษตรย ท ไม ตองการ - ทง ใน เยอรมน และ ไทย!
คนหา ความ จรง
วดโอ ของ ศลปะ
กษตรย ตอง ลา ออก ประเทศไทย ตองการ ประชาธปไตย
Товн ฉาย товн Градска кућа Гармисцх Партенкирцхен

การ เลอก ภาษา

ผาน สนบสนน พวก เรา Паипал паи паи: паипал@ПикелХЕЛПЕР.тв

Х ПикелХЕЛПЕР се такође налази и близу следећих места.

เรา ได ตดสนใจ รณ ค ค ประทวง ตอตาน กษตรย เรา ไม สามารถ ยนยอม ให ท ม ประวตการ ทำราย ผ คน มา ยาวนาน มา ใช ประโยชน จาก สทธ เสรภาพ เสรภาพ ใน ประเทศ เยอรมน ใน ขณะ สะดม จาก คน ใน ประเทศ ของ ตว เอง

เรา จะ ยง คง ตอ ตอ ไป ใน หลากหลาย พลเมอง ใน ทองถน ท ตอตาน คน น ซง ขณะ น ได ม นก กจกรรม จาก องคกร เรา หลาย ได ได เดนทาง ไป รวบรวม ราย ชอ บานเรอน ใน น และ ยง ม หลาย หลาย กจกรรม พวก พวก เรา จะ การ ตอ และ เรา จะ จะ หยด ประทวง ก ตอ กษตรย คน น ได เดนทาง กลบ กลบ ไป เผชญหนา กบ ป ะ ชา ชน ของ ตว เอง ท บาน เกด

ฉาย ภาพ คำ ประทวง ท โรงแรม เดอะ รน รน ด เมอ น เปน เพยง เรม แรก ของ พวก เรา เพอ กดดน ให กษตรย คน น แสดง ความ รบผดชอบ ตอ ประชาชน ประชาชน ประ ประ ไทย

เลอน ลง เพอ ด รปภาพ อน

ตองการ การ สนบสนน จาก ทาน คนละ เลก คนละ นอย โปรด ชวย กน พวก เรา ได สามารถ ได ทำ ทำ กจกรรม ได เตมท

Прочитајте више о ПикелХеЛПЕР-у ПикелХеЛПЕР-а и на вашем рачунару и на вашем рачунару. ประเทศ บน การ สราง หวาด กลว ​​และ บน การ ขมข คกคาม ประชาชน กระทำ บน การ รบ รบ ความ ความ จาก จาก พนธมตร

67 соба / е / у, од 2560 и 20 минута до хотела, као што су Следећи хотели се налазе у близини Гармисцх-Партенкирцхен и хотела за 100 минута

หลาย คน ใน ฮา ม ม และ ขา ราช บรพาร ถก กกขง ท ประเทศ เยอรมน พวก เขา ไม ตองการ รบ ใช ว ช รา ลง กร ณ ก ก ไมม ทาง เลอก แหลง ขอมล กบ ท วา เรยก ลา ว วา ขา ราช บรพาร ท เปนการ ลงโทษ เปน ประจำ คน ของ หนวย รกษา ความ ปลอดภย ของ ว ช รา ลง กร ณ การ ลงโทษ เหลา เหลา น จะ ถก บน ภาพ ไว เพราะวา ว รา ลง กร ณ ชอบ ด วดโอ ของ คน ยาม อย ใน ทรมาน

ประเทศไทย กษตรย ได สราง และ และ คายกกกน เพอ ลงโทษ เขา ขา ราช บรพาร และ ทหาร สามารถ ถก สง ไป ขง ยง คก แหง น พวก เขา จะ คม คม ขง เปน เวลา หลาย เดอน เลก นอย พวก เขา จะ ถก ซอม ทบต ทรมาน ตาม คำ สง ของ ว ช รา ลง ณ

ชวง เวลา ไม ก ป ท ผาน ม ม ผรบ ใช ชด ตอง ตาย อยาง นอย นอย คน คน คน อาง ฆา ฆา ตว ตาย และ คน ท สาม ตด เชอ ใน กระแส เลอด แต ก เปน ท รบ วง วง ทง สาม คน ถก ทรมาน และ ถก ฆา

ป ตงแต ป 2559 นก เพอ ประชาธปไตย ชาว ไทย ท ล ภย อย ประเทศ ประเทศ คน ถก สงหาร โดย ม หลกฐาน ท วา พวก เขา ถก สงหาร สงหาร โดย ทหารไทย ท ปฏบต คำ สง สง ว ว ช ช รา รา กร

ประเทศไทย กษตรย อย เหนอ กฎหมาย สามารถ ทำ อะไร กได โดย ไม ตอง โทษทณฑ รฐธรรมนญ อำนาจ อน สมบรณ กบ กษตรย และ ไมม สามารถ ฟองรอง และ ดำเนนคด กบ กษตรย ได ไม วา ใน ทาง ทาง แพง หรอ อาญา

กษตรย ได รบ การ ปกปอง และ สนบสนน โดย นาย พล อ ล ต รา รอยล ล ล ต ต แหง กองทพ ไทย เชน เดยว เดยว กบ สถาบน สถาบน กษตรย กองทพ กองทพ ไทย ก ก เปน ศตร ศตร กบ ระบอบ ผาน มา ถง โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย โดย ถง โดย ครง และ เขา มา แทรกแซง การเมอง อยาง ตอ เนอง ประเทศไทย จง ไม สามารถ พฒนา ประชาธปไตย ได อยาง ยงยน ยงยน เพราะวา ราช สำนก และ ทหาร ทหาร ตาง ก ก สม รวม รวม รวม กน กน กน กน ใน ลด ทอน ทอน จาก จาก ม ม ม ม ม ม ม โดยตรง ใน การ กำกบ ทหาร รกษา มากกวา 12 นาย ให สามารถ ปราบปราม ผ ประทวง ได ได

ครง แลว ใน รวม สมย ประชาชน 2516 ประชาธปไตย ประชาธปไตย บน บน ทอง กรงเทพ กรงเทพ 2519 2535 2553 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ทหาร ได สงหาร ชาว ชาว ไทย มากกวา มากกวา สงหาร สงหาร จรง จรง จรง

น ว ช รา กร กร ณ กบ กบ ภรรยา จาก แตงงาน ท เขา ทำให อย กบ ความ อบอาย และ เลก กบ กบ หลงจาก ท แตงงาน กน ไม นาน ภร ภร ร ยา คน ถก Продолжительность: 4 บบบงคบ ป ภรรยา คน ท สาม 2539 2557 3 บบบงคบ ให เธอ อย แต แต ใน บาน และ และ ก ก ครอบครว ของ อยาง โหดราย บาน บาน และ และ และ ก ก หญง คน รวม ทง ลง และ ญาต หลาย คน คน ถก จบ เขา 

ช รา ลง กร แตงงาน แตงงาน กบ ราช น ก แทบ จะ ไม ได กบ เขา เขา ชอบ ท จะ ใช เวลา อย กบ เร เร ท โรงแรม โรงแรม แก รน โฮ โฮ เต ล ล ใน ขณะ ท ร ร ยา ของ เขา อาศย อย ท โรงแรม เอน ล ล เบรก สวสเซอรแลนด

ว ช รา ลง กร ณ เปน กษตรย รวย ทสด ,50,000 29,000 ลาน ยโร แต ความ มงคง เขา - ใน เขา เขา เขา ได เรยก รอง รอง เงน ประชาชน น กษตรย กษตรย กษตรย กษตรย ป กษตรย กษตรย กษตรย กษตรย ป กษตรย ป กษตรย ป ป ป กษตรย ป น กวา กวา กวา กวา XNUMX ลาน บาท จาก งบประมาณ แผนดน ”

คน ทว ประเทศไทย ทว โลก โลก 19 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX ใน โรงแรม โรงแรม หร ท ชอ ชอ แก ด โฮ เต ล ซอน เน เน น เงน จำนวน มหาศาล และ ก ผหญง ผหญง ใน ฮา เร ม ผรบ ใช ท ทบต ทำราย ก ไม กลา แจง ความ กบ ตำ ร ว ว จ เยอรมน เพราะ กลว วา ครอบครว ใน เมอง เมอง ได ได บ ผล กระทบ ไป ดวย

ไทย สวน ใหญ ตาง ตระหนก ตระหนก ด ถง อาชญากรรม และ ตาง ถก ทำให เงยบ เสยง กฎหมาย ปาเถอน ใคร กตาม ท วจารณ กษตรย จะ ตอง ทน ทกข กตาม ท วจารณ กษตรย

ไมใช แค คน ไทย ท ท ตอง ทกข ทน ก ยง เปน ภาระ ของ เสย ภาษ ชาว เยอรมน ดวย เพราะวา รฐ ของ เยอรมน จะ ตอง จาย คา ความ ความ ปลอดภย และ คา คมครอง เขา ทำการ สทธ ชน ใน ดน แดน เยอรมน - ทง นำพา ผหญง เขา มา และ พวก เธอ และ ขา ราช บรพาร ท ได รบ การ ปฏ บ ราวกบ เปน เปน ทาส คน เยอรมน เยอรมน ไม ตอ อดทน ยอม ให พฤตกรรม เหลา น เกด ใน ใน ประเทศ ของ ตว

Прочитајте више о ПикелХЕЛПЕР-у и на вашем рачунару.

ตองการ ให โลก รบ เกยว กบ ความ ปาเถอน และ การ คอรปชน ของ ว ช รา ลง ณ

ตองการ ให เขา หยด ทำราย คน ไทย

ตองการ ให ประเทศ เยอรมน ไล เขา ไป เขา ได ได ละเมด กฎหมาย หลาย

ตองการ ให เขา ถก นำ ตว ส กระบวนการ พจารณา คด ใน อาชญากรรม ตางๆ ท เขา ขน

เรา จะ ไม หยด รณรงค จนกวา เขา จะ ถก สง กลบ บาน เพอ เขา ส กระบวนการ พพากษา จาก ท

Преузмите ПикелХЕЛПЕР за ПикелХЕЛПЕР, па чак и за њега https://pixelhelper.org/en/hilfe/

เรา ส รวม กน จะ จะ สามารถ รช รช สมย ปกครอง ดวย กลว ของ ว รา รา ลง กร ณ ได ก ก นำ ประชาธปไตย ท แทจรง มา มา ส