Các chiến dịch hiện tại

Lựa chọn chiến dịch

Các dự án trong đó PixelHELPER hoạt động nhằm khơi lên sự quan tâm của công chúng vào những chủ đề bị bỏ rơi có liên quan. Trọng tâm truyền thông là cần thiết ở đây để đạt được truyền thông cổ điển và dựa trên Internet, sự lan truyền của thông tin đó. Bất kỳ việc chia sẻ các chiến dịch mạng xã hội sẽ giúp và được khuyến khích. Nói chuyện với vòng kết nối bạn bè về chiến dịch của chúng tôi và cố gắng hỗ trợ chúng tôi.